teplomer web

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, realizuje projekt Hory a lidé očima dětí spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci OP  Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Interreg V-A. O realizaci první části projektu informuje realizační tým.

Díky projektu „Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby, včetně vnitřní integrace úřadu“ (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06795) město Rýmařov již několik let využívá služeb technologického centra, které zajišťuje přenos, uchování a bezpečné zpracování digitalizovaných a elektronických dokumentů pro úředníky – a zprostředkovaně i pro občany ve správním obvodu Rýmařov coby obce s rozšířenou působností (ORP).

Cílem investice je vyřešit dlouhodobý problém s pohybem chodců při krajnici frekventované silnice II. třídy a s tím související nedostatečnou bezpečnost dopravy v lokalitě. Akce zahrnuje výstavbu chodníku podél silnice II/449 v celkové délce 787,7 m.

Město Rýmařov průběžně obnovuje veřejné osvětlení, případně mění světelné body. V loňském roce realizovalo za pomoci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (dotace ve výši 50 % nákladů) modernizaci celkem 107 světelných bodů v místních částech Ondřejov, Jamartice a Stránské.

Město Rýmařov se rozhodlo rekonstruovat zahrady u dvou budov rýmařovské mateřské školy. V případě mateřské školy na ulici 1. máje je cílem projektového záměru přeměna venkovního prostředí školní zahrady na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy a novou výukovou platformou.

V rámci ochrany přírody a krajiny nechalo město Rýmařov zpracovat dokumentaci na Územní systém ekologické stability pro lokalitu Stránské. Dotčené území se nachází ve volné krajině s charakterem pastvin a květnatých luk.

Dětská skupina je specifická forma péče o děti ve věku od 1 roku do 6 let. Dětské skupiny umožňují docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Zájmová oblast určená pro vybudování retenční nádrže se nachází severně od Rýmařova, vzdálenost od okraje zástavby je cca 1,4 km. Jde o území na levém břehu Mudlového potoka, který má charakter neupravovaného toku v přirozeně vytvořené údolní nivě v zapojeném lesním porostu.

Retenční nádrž bude vybudována na levém břehu Podolského potoka (pod čerpací stanicí ve směru na Janovice). Retenční nádrž bude sloužit k zadržení dešťové vody před jejím vypuštěním do Podolského potoka, jejž bude chránit před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů.

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, realizuje projekt Hory a lidé očima dětí spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci OP  Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Interreg V-A. O realizaci první části projektu informuje realizační tým.

MMR EU

Město Rýmařov v současné chvíli dokončuje projekt nazvaný „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. máje“.
Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědných oborů a práce s digitálními technologiemi, vyučovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště