Dnes je úterý 28.1.2020 16:55, svátek slaví: Otýlie
Hlavní stránka
 

Územně analytické podklady jsou jedním z územně plánovacích podkladů, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").          

Pořizování územně analytických podkladů

 Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa.

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.        

Aktualizace územně analytických podkladů

Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

hhhjj.jpg

 

Územní studie byly pořízeny v rámci dotace IROP

Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Územní studie jsou v souladu s ust. 166 odst. 3 stavebního zákona uloženy u pořizovatele a jsou poskytnuty tomu, z jehož podnětu byly pořízeny, tj. obci. Územní studie byly dále poskytnuty krajskému úřadu a stavebnímu úřadu.
Do územních studií je možno nahlížet u pořizovatele, u krajského úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava) a u obcí z jejichž podnětu byla studie pořizována. 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317