Dnes je sobota 4.12.2021 21:53, svátek slaví: Barbora

Činnost Rady města Rýmařova se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Termíny jednání rady

Rada města Rýmařova je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Jednání rady jsou neveřejná.

 • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 • Radu města tvoří starosta, místostarosta a dalších 5 členů rady volených z řad členů zastupitelstva města.
 • Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla nejméně jednou měsíčně, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.
 • Rada města pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady města, schválený pořad schůze rady města, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady města je vždy pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen na Městském úřadě Rýmařov k nahlédnutí členům zastupitelstva města.
 • Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 • Radě města je vyhrazeno
  • zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
  • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,
  • rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
  • vydávat nařízení města,
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
  • na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu,
  • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
  • kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
  • stanovit celkový počet zaměstnanců města v obecním úřadu a v organizačních složkách města,
  • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
  • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
  • schvalovat organizační řád obecního úřadu,
  • schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
 • Rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo; rada města může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada města může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.

Aktuální složení Rady města Rýmařova

 Ing. Luděk Šimko

 PRO ZS

 starosta

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Ing. Lenka Vavřičková

 SNK ED

 místostarostka

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Mgr. Bronislav Koňařík

 SPD

 radní

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Ing. Tomáš Köhler

 SPORTOVCI

 radní

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 MUDr. Bohumil Servus

 KDU-ČSL

 radní

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Mgr. Marcela Staňková, DiS.

 KDU-ČSL

 radní

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ladislav Žilka

KSČM

 radní

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317