teplomer web

Město Rýmařov je spravováno Zastupitelstvem města Rýmařova, které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti, jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Rýmařova má celkem 21 členů.

Online vysílání:

Město Rýmařov využívá možnosti on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva. V této souvislosti je vhodné připomenout, že on-line přenosy zasedání zastupitelstva (probíhající v reálném čase bez záznamu) nepodléhají ochraně osobních údajů (nejsou zpracováváním osobních údajů).

On-line přenos ze zasedání zastupitelstva je možno sledovat ZDE.

 

Termíny zasedání zastupitelstva města

Činnost Zastupitelstva města Rýmařova se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Funkci člena zastupitelstva obce vykonávají uvolnění (vykonávají svou funkci jako „hlavní pracovní poměr“) a neuvolnění členové.

 • Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

-   předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

-   vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

-   požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

 • Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 • Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce.

Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

 • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 • uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejímž je obec společníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti44),
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů,
 • nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,
 • zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem.

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje.

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis se pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Zastupitelstvo obce vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

Aktuální složení Zastupitelstva města Rýmařova

 Ing. Luděk Šimko  PRO ZS  starosta  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ing. Lenka Vavřičková   SNK ED  místostarostka  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Bronislav Koňařík  SPD  radní  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ing. Tomáš Köhler  SPORTOVCI  radní  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 MUDr. Bohumil Servus  KDU-ČSL  radní  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Marcela Staňková, DiS.  KDU-ČSL  radní  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ladislav Žilka  KSČM  radní  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Vlastimil Baran  SNK ED  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 JUDr. Jan Cuták  ANO 2011  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ing. Štěpán Chárník  ČSSD  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Jaroslava Jurčová  ANO 2011  zastupitelka  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ing. Jaroslav Kala  ČSSD  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Bc. Michal Kaláb  PRO ZS  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Vítězslav Šopík  ODS  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Jiří Štanglica  KDU-ČSL  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.  SNK ED  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Alena Tomešková  PRO ZS  zastupitelka  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Bc. Růžena Zapletalová  ČSSD  zastupitelka  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ing. Petr Ziegler  ANO 2011  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ing. Josef Žižka  ČSSD  zastupitel  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Bc. Lenka Žmolíková  ODS  zastupitelka  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště