Dnes je pátek 27.11.2020 6:54, svátek slaví: Xenie

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Rýmařov

2. Důvod a způsob založení

Město Rýmařov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ke dni 01.04.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Rýmařov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Rýmařov vykonává na svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Odkaz na organizační strukturu

3.1 Organizační složky města

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Rýmařov

náměstí Míru 1

79501 Rýmařov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budovy úřadu

4.3 Úřední hodiny

pondělí   08:00-11:30 12:30-17:00

středa     08:00-11:30 12:30-17:00

Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu předem.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní ústředna: 554 254 100

Kontakty na jednotlivé odbory a zaměstnance

4.5 Čísla faxu

Město Rýmařov nemá zřízeno spojení prostřednictvím faxu.

4.6 Adresa internetové stránky

Odkaz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 19-1421771 / 0100 (bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti připadající v úvahu)

6. IČ

00296317

7. DIČ

CZ00296317

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Územní plán

8.2. Rozpočet obce

Rozpočet města a rozpočtové úpravy

9. Žádosti o informace

Postup při žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Městského úřadu Rýmařov, k přijetí je kompetentní i každý odbor úřadu.

Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají elektronicky (pro podání elekronickou poštou je nutný zaručení elektronický podpis) na elektronické podatelně městského úřadu, písemně nebo ústně do protokolu na podatelně. Všechny stížnost se zapisují do centrální evidence stížností. Městský úřad vyřizuje stížnosti a podněty ve lhůtě nejdéle do 60 dnů ode dne doručení podle směrnice č. 4/2015 k přijímání, projednávání a vyřizování stížností, návrhů, podnětů, připomínek a petic, kterou přijala Rada města Rýmařova v souladu zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Ve lhůtě 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, vyřizovány petice.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Rýmařov lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

12. Formuláře

Odkaz na stránku se žádostmi a formuláři

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Vydané právní předpisy:

Obecně závazné vyhlášky

Nařízení města

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Usnesení o výši úhrad podle § 16 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla vydána.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyly vydány.

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence podle § 14a odst. 4. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317