teplomer web

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.   Název

Město Rýmařov

2.    Důvod a způsob založení

Město Rýmařov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ke dni 01.04.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Rýmařov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Rýmařov vykonává na svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.    Organizační struktura

Odkaz na organizační strukturu

3.1  Organizační složky města

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

4.   Kontaktní spojení

Městský úřad Rýmařov

náměstí Míru 230/1

79501 Rýmařov

4.1  Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Rýmařov

náměstí Míru 230/1

79501 Rýmařov

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budovy úřadu

4.3  Úřední hodiny

pondělí   08:00-11:30 12:30-17:00

středa     08:00-11:30 12:30-17:00

Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu předem.

4.4  Telefonní čísla

pevná linka: 554 254 100 (spojovatelka) ...nebo volejte přímo 554 254 xxx [xxx = klapka, číslo vnitřní linky konkrétního úředníka].)

Kontakty na jednotlivé odbory a zaměstnance

Město Rýmařov nemá zřízeno spojení prostřednictvím faxu.

4.5  Adresa internetové stránky

oficiální: https://www.rymarov.cz

4.6  Adresa podatelny

Městský úřad Rýmařov

náměstí Míru 230/1

79501 Rýmařov

Podatelna je určena pro příjem veškerých dokumentů v listinné podobě a zároveň zajišťuje příjem dokumentů v elektronické podobě (vyhovujících technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Rýmařov.

TECHNICKÉ PARAMETRY DOKUMENTŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:
Přípustné jsou následující formáty:

  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • soubor pro Acrobat Reader s příponou .PDF
  • dokument Microsoft Word od verze 6.0/95 s příponou .DOC, .DOCX
  • sešit Microsoft Excel od verze 5.0/95 s příponou .XLS, .XLSX
  • rastrové obrázky GIF, BMP, JPG, TIFF s odpovídající příponou

Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout. Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 20 MB

TECHNICKÉ PARAMETRY FYZICKÝCH NOSIČŮ, NA NICHŽ LZE PŘEDÁVAT DOKUMENTY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

  • USB disc
  • CD-R/RW
  • DVD-R/RW

4.7  Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8  Datová schránka

7zkbugk

5.   Případné platby lze poukázat na číslo účtu

19-1421771 / 0100 (bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti připadající v úvahu)

6.   IČO

00296317

7.   DIČ

CZ00296317

8.   Dokumenty

8.1.  Seznam hlavních dokumentů

Územní plán

Komunitní plán

Strategický plán města

8.2.  Rozpočet obce

Rozpočet města a rozpočtové úpravy

9.   Žádosti o informace

Postup při žádosti o informace

10.   Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Městského úřadu Rýmařov, k přijetí je kompetentní i každý odbor úřadu. Některá podání vyžadují vyplnění formalizované žádosti. Pro zjištění konkrétních postupů použijte informace na portálu veřejné správy.

Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají elektronicky (pro podání elekronickou poštou je nutný zaručení elektronický podpis) na elektronické podatelně městského úřadu, písemně nebo ústně do protokolu na podatelně. Všechny stížnosti se zapisují do centrální evidence stížností. Městský úřad vyřizuje stížnosti a podněty ve lhůtě nejdéle do 60 dnů ode dne doručení podle směrnice č. 4/2015 k přijímání, projednávání a vyřizování stížností, návrhů, podnětů, připomínek a petic, kterou přijala Rada města Rýmařova v souladu zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ve lhůtě 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, vyřizovány petice.

Žádosti a další podání lze podat písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontakní adresy. .

11.   Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Rýmařov lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

12.   Předpisy

12.1.  Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.  Vydané právní předpisy:

Obecně závazné vyhlášky

Nařízení města

13.   Úhrady za poskytování informací

13.1.  Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

13.2.  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - za rok 2023 nebylo vydáno.

14.   Licenční smlouvy

14.1.  Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde.

16.2.  Výhradní licence

Výhradní licence - viz Vzor licenční smlouvy.

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy

18.   Formuláře

Odkaz na stránku se žádostmi a formuláři

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště