Dnes je pátek 17.9.2021 5:16, svátek slaví: Naděžda
 
Kategorie: 2. Územně plánovací podklady a dokumentace města Rýmařov
 
Počet podkategorií: 6
 
Dostupné podkategorie:

Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov vydalo Zastupitelstvo města Rýmařov na svém zasedání dne 24.09.2015 usnesením č. 264/07/15 formou opatření obecné povahy č. 01/2015, v souladu s § 5 odst. 2, § 6 odst. 5, písm. d) stavebního zákona, za použití ustanovení § 62 odst. 1) a § 69 odst. 1 až 3, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 16.10.2015.

Vydaný Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov je uložen u pořizovatele a města Rýmařov, na odboru stavební úřad - úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov, opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317