teplomer web

Seznam článků


3126/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného za cenu 30,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.131,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, bude znovu zveřejněna nabídka na přidělení předmětného bytu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3127/64/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 o velikosti 2+KK na náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově a schválila pořadí dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3127/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově na základě nabídnutého smluvního nájemného za cenu 50,--Kč/m2.Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.776,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3128/64/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6 o velikosti 2+1 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově a schválila pořadí dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3128/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově na základě nabídnutého smluvního nájemného za cenu 45,--Kč/m2.Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.473,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3129/64/06
Rada města zrušila platnost usnesení č. 3002/61/06.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3130/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Opavská č. 271/128 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3131/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 734/3 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3132/64/06 a)
Rada města schválila výběr nového nájemce ze seznamu uchazečů o přidělení bytů v novostavbě domu na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově, kteří předkládali příjmy za období od 1.1.2006 do 30.6.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3132/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 10 o velikosti č. 1+1 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3133/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3134/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3135/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3136/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3137/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3138/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3139/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 o velikosti 2+1 na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3140/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3141/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3142/64/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 3013/61/06,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3142/64/06 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3143/64/06
Rada města neschválila přidělení náhradního ubytování po dobu rekonstrukce rozvodů el. energie žadateli.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3144/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 246.498,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 20 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3145/64/06
Rada města neschválila přednostní řešení bytové situace žadatele.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3146/64/06
Rada města vzala na vědomí zprávu o podmínkách výkupu části průmyslové zóny na ul. Revoluční - Dukelská v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3147/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví p. Kročila, za pozemek p.č. 668/1 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví města Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3148/64/06
Rada města schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, která je uzavřená se společností Komerční banka, a.s., na nebytové prostory nacházející se v I. NP v objektu Sokolovská č.p. 2, č.o. 25 v Rýmařově, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3149/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit mimořádný finanční příspěvek ve výši 72 tis. Kč pro TJ Jiskra Rýmařov za účelem celkové opravy vodovodních rozvodů a rozvodů topení v objektu na parc.č. 1914 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3150/64/06
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 5 v 1. poschodí na tř. Hrdinů č. 20 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3151/64/06 a)
Rada města jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3151/64/06 b)
Rada města schválila platový výměr ředitelky Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3152/64/06
Rada města schválila nájemci objektu Husova 32/5 v Rýmařově, uzavírání podnájemních smluv v tomto objektu s podmínkou, že při změně užívání nebytových prostor bude vyžádán souhlas rady města. Dále pověřila místostarostu udělováním souhlasu k uzavření těchto podnájemních smluv.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3153/64/06
Rada města souhlasila s použitím znaku města Rýmařov společností Kompakt s.r.o., Poděbrady na tisk skládací mapy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3154/64/06
Rada města schválila delegaci na zahraniční služební cestu do polského Ozimku v rámci programu "INTERREG III" ve dnech 26.-27.8.2006 ve složení starosta, místostarosta, Ing. Kováříková, Vojáček, Staňková.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště