teplomer web

Seznam článků

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 64
konaného v řádném termínu, dne 21.8.2006

3043/64/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 61 - 63/2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3044/64/06
Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3045/64/06
Rada města schválila jednorázovou odměnu jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o.,dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3046/64/06
Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření města k 31.7.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3047/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1724, 1725 oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3048/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1724, 1725 oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3049/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 1723 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

3050/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1157 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3051/64/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 129 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3051/64/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 129 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3052/64/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3052/64/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3053/64/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3053/64/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3054/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 156 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3055/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 67 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3056/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc.č. 325, 327/1 a části p.č. 328 vše v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3057/64/06
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 973 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3058/64/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc.č. 3150 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

3059/64/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1336/1 a části pozemku parc.č. 1335/1 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3060/64/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 192/1 v k.ú. Stránské, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3061/64/06
Rada města schválila s účinností od 1.9.2006 pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 8, Rýmařov, za účelem zřízení provozovny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3062/64/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 15 v objektu č.p. 1178, Palackého 11, Rýmařov , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3063/64/06
Rada města schválila s účinností od 1.9.2006 pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2, Rýmařov za účelem zřízení prodejny textil-oděvy (nové i použité zboží) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3064/64/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem garážového boxu na pozemku parc. č. 239 v k.ú. Janušov, Růžová 4, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 295,- Kč/m2/rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3065/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1609/4 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0


3066/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1535/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3067/64/06
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1535/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3068/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 34 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3069/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 5 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3070/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2656 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3071/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1421/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3072/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objetku, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3073/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3074/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 36 v k.ú. Janušov, uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, samotná kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování základů RD na pozemku parc. č. 1038/2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a za podmínek že tato komunikace bude provedena způsobem, který nenaruší kořenový systém jasanu a javoru rostoucích při této komunikaci, nebude ani pojížděno po těchto kořenových systémech. Kořenový systém bude přemostěn dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3075/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3076/64/06
Rada města schválila vrácení objektu čp. 708 v Rýmařově na ulici Julia Sedláka 18 (školní budova) a pozemků parc. č. 562, 563, 564, 559 vše k.ú. Rýmařov, vypůjčených na základě smlouvy o výpůjčce Základní škole Rýmařov, a to ke dni 31.8.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3077/64/06
Rada města schválila záměr výpůjčky objektu čp. 708 v Rýmařově na ulici Julia Sedláka 18 (školní budova) a pozemků parc. č. 562, 563, 564, 559 vše k.ú. Rýmařov (obecný souhlas podvýpůjčkou případného dalšího pronájmu).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3078/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 561/1, 561/2 a 561/3 vše k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3079/64/06 a)
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor v objektu náměstí Míru 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.10.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3079/64/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu náměstí Míru 11, Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3080/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 965/25/06 ze dne 26.1.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3081/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nákup pozemku parc. č. 41 v k.ú. Rýmařov od současných spoluvlastníků za cenu 50,-Kč/m2, včetně nákladů na převod.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3082/64/06
Rada města souhlasila s rozšířením účelu užívání nebytového prostoru v objektu č.p. 248, na ulici Revoluční 28, Rýmařov, z prodejny trafiky na prodejnu potravinářského a nepotravinářského zboží, a s tím souvisejících stavebních úprav. Podmínkou je, že opravy vyvolané touto změnou účelu užívání provede nájemnice na své náklady. Město se na této změně bude finančně podílet maximálně do výše 17.000,- Kč a to formou kompenzace proti nájemnému.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 1; Zdrželo se: 0

3083/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dvou podílů, každý ve výši 417/2000, na pozemku parc.č. 689/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3084/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 1528/1 v k.ú. Rýmařov - 887 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3085/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 133 v k.ú. Edrovice – 1971 m2, od Pozemkového fondu ČR
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3086/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 329 v k.ú. Edrovice – 3446 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3087/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 330 v k.ú. Edrovice – 3510 m2, od PF ČR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3088/64/06
Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě „Přípojka splaškové kanalizace k bytovému domu Úvoz 17, Rýmařov“ na st. parc. č. 2094 a pozemcích parc. č. 2095, 2098 a 2100 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov s majetkovým správcem pozemku parc. č. 2100, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3089/64/06
Rada města uložila FO, OŽPaRR ve spolupráci s Teplem Rýmařov, s.r.o., zajistit stavební oddělení části budovy č. 210 v k.ú. Rýmařov, kde je umístěna výměníková stanice č. 3, včetně odhadu celkových nákladů.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3090/64/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov, p.o., s městským nemovitým majetkem za 1. pololetí roku 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3091/64/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o., za 1. pololetí roku 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3092/64/06
Rada města schválila zvýšení mandátní odměny pro Byterm Rýmařov, p.o., dle předloženého návrhu na 150,- Kč měsíčně za každou registrovanou a spravovanou nájemní smlouvu za bytovou nebo nebytovou jednotku s platností od 1.1.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3093/64/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o způsobu využití objektu č.p. 452, na pozemku parc.č. 441, k.ú. Rýmařov (bývalá vrátnice nemocnice).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3094/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č.p. 452, na pozemku parc.č. 441, k.ú. Rýmařov (bývalá vrátnice nemocnice).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0


3095/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu v areálu nemocnice na pozemku parc.č. 449, k.ú. Rýmařov (bývalé dětské odd.).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3096/64/06
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Pivovarská č. 936/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je stávající.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3097/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Větrná č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3098/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3099/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu neurčitou.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3100/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na náměstní Míru č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3101/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Jungmanova č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3102/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3103/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Pivovarská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3104/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3105/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3106/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3107/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3108/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3109/64/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3110/64/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3111/64/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 24 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3112/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3113/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3114/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3115/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3116/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3117/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3118/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3119/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č.4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3120/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3121/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3122/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3123/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3124/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3125/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3126/64/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 o velikosti 1+1 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově, kde byl jako jediný uchazeč za cenu 30,--Kč/m2,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0


3126/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného za cenu 30,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.131,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, bude znovu zveřejněna nabídka na přidělení předmětného bytu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3127/64/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 o velikosti 2+KK na náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově a schválila pořadí dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3127/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově na základě nabídnutého smluvního nájemného za cenu 50,--Kč/m2.Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.776,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3128/64/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6 o velikosti 2+1 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově a schválila pořadí dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3128/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově na základě nabídnutého smluvního nájemného za cenu 45,--Kč/m2.Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.473,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3129/64/06
Rada města zrušila platnost usnesení č. 3002/61/06.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3130/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Opavská č. 271/128 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3131/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 734/3 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3132/64/06 a)
Rada města schválila výběr nového nájemce ze seznamu uchazečů o přidělení bytů v novostavbě domu na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově, kteří předkládali příjmy za období od 1.1.2006 do 30.6.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3132/64/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 10 o velikosti č. 1+1 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3133/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3134/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3135/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3136/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3137/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3138/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3139/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 o velikosti 2+1 na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3140/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3141/64/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3142/64/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 3013/61/06,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3142/64/06 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3143/64/06
Rada města neschválila přidělení náhradního ubytování po dobu rekonstrukce rozvodů el. energie žadateli.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3144/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 246.498,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 20 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3145/64/06
Rada města neschválila přednostní řešení bytové situace žadatele.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3146/64/06
Rada města vzala na vědomí zprávu o podmínkách výkupu části průmyslové zóny na ul. Revoluční - Dukelská v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3147/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví p. Kročila, za pozemek p.č. 668/1 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví města Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3148/64/06
Rada města schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, která je uzavřená se společností Komerční banka, a.s., na nebytové prostory nacházející se v I. NP v objektu Sokolovská č.p. 2, č.o. 25 v Rýmařově, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3149/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit mimořádný finanční příspěvek ve výši 72 tis. Kč pro TJ Jiskra Rýmařov za účelem celkové opravy vodovodních rozvodů a rozvodů topení v objektu na parc.č. 1914 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3150/64/06
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 5 v 1. poschodí na tř. Hrdinů č. 20 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3151/64/06 a)
Rada města jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3151/64/06 b)
Rada města schválila platový výměr ředitelky Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3152/64/06
Rada města schválila nájemci objektu Husova 32/5 v Rýmařově, uzavírání podnájemních smluv v tomto objektu s podmínkou, že při změně užívání nebytových prostor bude vyžádán souhlas rady města. Dále pověřila místostarostu udělováním souhlasu k uzavření těchto podnájemních smluv.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3153/64/06
Rada města souhlasila s použitím znaku města Rýmařov společností Kompakt s.r.o., Poděbrady na tisk skládací mapy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3154/64/06
Rada města schválila delegaci na zahraniční služební cestu do polského Ozimku v rámci programu "INTERREG III" ve dnech 26.-27.8.2006 ve složení starosta, místostarosta, Ing. Kováříková, Vojáček, Staňková.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště