teplomer web

Seznam článků


3066/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1535/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3067/64/06
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1535/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3068/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 34 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3069/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 5 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3070/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2656 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3071/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1421/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3072/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objetku, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3073/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3074/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 36 v k.ú. Janušov, uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, samotná kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování základů RD na pozemku parc. č. 1038/2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a za podmínek že tato komunikace bude provedena způsobem, který nenaruší kořenový systém jasanu a javoru rostoucích při této komunikaci, nebude ani pojížděno po těchto kořenových systémech. Kořenový systém bude přemostěn dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3075/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3076/64/06
Rada města schválila vrácení objektu čp. 708 v Rýmařově na ulici Julia Sedláka 18 (školní budova) a pozemků parc. č. 562, 563, 564, 559 vše k.ú. Rýmařov, vypůjčených na základě smlouvy o výpůjčce Základní škole Rýmařov, a to ke dni 31.8.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3077/64/06
Rada města schválila záměr výpůjčky objektu čp. 708 v Rýmařově na ulici Julia Sedláka 18 (školní budova) a pozemků parc. č. 562, 563, 564, 559 vše k.ú. Rýmařov (obecný souhlas podvýpůjčkou případného dalšího pronájmu).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3078/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 561/1, 561/2 a 561/3 vše k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3079/64/06 a)
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor v objektu náměstí Míru 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.10.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3079/64/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu náměstí Míru 11, Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3080/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 965/25/06 ze dne 26.1.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3081/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nákup pozemku parc. č. 41 v k.ú. Rýmařov od současných spoluvlastníků za cenu 50,-Kč/m2, včetně nákladů na převod.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3082/64/06
Rada města souhlasila s rozšířením účelu užívání nebytového prostoru v objektu č.p. 248, na ulici Revoluční 28, Rýmařov, z prodejny trafiky na prodejnu potravinářského a nepotravinářského zboží, a s tím souvisejících stavebních úprav. Podmínkou je, že opravy vyvolané touto změnou účelu užívání provede nájemnice na své náklady. Město se na této změně bude finančně podílet maximálně do výše 17.000,- Kč a to formou kompenzace proti nájemnému.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 1; Zdrželo se: 0

3083/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dvou podílů, každý ve výši 417/2000, na pozemku parc.č. 689/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3084/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 1528/1 v k.ú. Rýmařov - 887 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3085/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 133 v k.ú. Edrovice – 1971 m2, od Pozemkového fondu ČR
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3086/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 329 v k.ú. Edrovice – 3446 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3087/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 330 v k.ú. Edrovice – 3510 m2, od PF ČR.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3088/64/06
Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě „Přípojka splaškové kanalizace k bytovému domu Úvoz 17, Rýmařov“ na st. parc. č. 2094 a pozemcích parc. č. 2095, 2098 a 2100 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov s majetkovým správcem pozemku parc. č. 2100, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3089/64/06
Rada města uložila FO, OŽPaRR ve spolupráci s Teplem Rýmařov, s.r.o., zajistit stavební oddělení části budovy č. 210 v k.ú. Rýmařov, kde je umístěna výměníková stanice č. 3, včetně odhadu celkových nákladů.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3090/64/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov, p.o., s městským nemovitým majetkem za 1. pololetí roku 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3091/64/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o., za 1. pololetí roku 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3092/64/06
Rada města schválila zvýšení mandátní odměny pro Byterm Rýmařov, p.o., dle předloženého návrhu na 150,- Kč měsíčně za každou registrovanou a spravovanou nájemní smlouvu za bytovou nebo nebytovou jednotku s platností od 1.1.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3093/64/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o způsobu využití objektu č.p. 452, na pozemku parc.č. 441, k.ú. Rýmařov (bývalá vrátnice nemocnice).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3094/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č.p. 452, na pozemku parc.č. 441, k.ú. Rýmařov (bývalá vrátnice nemocnice).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště