teplomer web

Seznam článků


1060/27/06
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej objektu hasičské zbrojnice č.p. 1195 na pozemku parc.č. 1518/1 a pozemky parc.č. 1518/1, 1519 a 1520 v k.ú. Rýmařov bez zakotvení předkupního práva ve prospěch města Rýmařov za jinak stejných podmínek stanovených v usnesení č. 1009/26/06 ze dne 30.3.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1061/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 668/1 v k. ú. Jamartice z vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví p. Kročila za podmínek uvedených v návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1062/27/06
Zastupitelstvo města schválilo uhrazení příspěvku Středisku Diakonie ČCE v Rýmařově na občany města umístěné v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici ve výši 188 430,- Kč.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 1
1063/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z celkové částky 88.670,37 Kč, které vzniklo pozdní úhradou nedoplatku za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za byt na ulici Sokolovská č. 36 v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1064/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení z jistiny 99.911,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově, se smluvní pokutou 10% z celkové částky poplatku z prodlení stanoveného k datu 22.6.2006, a s podmínkou úplného uhrazení jistiny.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1065/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení z jistiny 59.803,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ulici Radniční č. 2 v Rýmařově, se smluvní pokutou 10% z celkové částky poplatku z prodlení stanoveného k datu 22.6.2006, a s podmínkou úplného uhrazení jistiny.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1066/27/06
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení odstupného za uvolnění bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 287/22 v Rýmařově ve výši padesátinásobku základního měsíčního nájemného, tj. 66.014,--Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1067/27/06
Zastupitelstvo města schválilo vrácení poměrné částky ve výši 81.120,--Kč z vydraženého práva k nájmu bytu za uvolnění bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1068/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 3 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově z fa KATR a.s., zastoupené Ing. Františkem Příkaským.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1069/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1295/50B v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1070/27/06
Zastupitelstvo města schválilo příspěvek Okresnímu bytovému družstvu Bruntál na opravu opěrné zídky na p.č. 3491 k.ú. Rýmařov ve výši 33 811,- Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1071/27/06
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelové půjčky společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. v částce 800 000,- Kč, s úrokem 4%, k pořízení nového vozidla zimní údržby. Návratnost půjčky schvaluje v měsíčních splátkách s konečným termínem pro splacení do 3 let.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1072/27/06
Zastupitelstvo města schválilo darování movitého majetku, který užívají všechny příspěvkové organizace Města Rýmařova na základě Smluv o výpůjčkách a svěření do správy, na tyto příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1073/27/06
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 02/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2005 o místních poplatcích v předloženém znění, s účinností od 1.8.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1074/27/06
Zastupitelstvo města schválilo výstavbu dvou dětských hradů a tří pískovišť ve finančním objemu do 400 tis. Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1075/27/06
Zastupitelstvo města schválilo nevybudovat v lokalitě pro výstavbu RD Komenského odvodnění pozemků.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda
starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště