teplomer web

Seznam článků

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 22.6.2006


1020/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č.26/2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1021/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 31.03.2006 do 22.06.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1022/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu školství ve městě.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1023/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1024/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1025/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2006 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku 2006 do 5/2006 v celkové částce + 3 765,5 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 3 765,5 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 b)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku 6 323,5 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 c)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku 9 558,9 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 d)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 15 882,4 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1027/27/06
Zastupitelstvo města stanovilo, že v příštím volebním období 2006 - 2010 bude mít zastupitelstvo města 21 členů.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1028/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 1421/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1029/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2656 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1030/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 3167/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1031/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1032/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1033/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 36 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1034/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 64 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1035/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 127 a 128 oba v k.ú Ondřejov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1036/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 1362/1 v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1037/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1724, 1725, oba v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1038/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2310/2 v k.ú.Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1039/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3112 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1040/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2400 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1041/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 172 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1042/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1043/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3297 a části pozemku parc.č. 3271, oba v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za účelem výstavby rekreačního objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objetku, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1044/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 1510/2 a 1509/4, oba v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1045/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1609/3 v k.ú Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1046/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 37 v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování malého obchodního centra a bytové jednotky (bytových jednotek) dle podmínek Stavebního úřadu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby, nejpozději však do 3 let, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1047/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 203/3 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1048/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytového domu č.p. 102 na pozemku parc. č. 325 a části pozemku parc.č. 325 pod obytným domem, vše v k.ú. Jamartice po zaměření za cenu dle Pravidel ve výši 216.836,- Kč se závazkem převzít ke dni podpisu smlouvy závazky vyplývající z nájemních smluv uzavřených mezi Městem Rýmařov a stávajícími nájemníky.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1049/27/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 996/26/06 o prodeji pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 postaveném na uvedeném pozemku.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1049/27/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 na ulici tř. Hrdinů 26 b, na pozemku parc.č. 2293/2 za cenu 16.500,- + náklady spojené s převodem do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1050/27/06
Zastupitelstvo města schválilo snížení smluvní pokuty vzniklé z titulu nedodržení Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov z původní částky 9.191,- Kč nově na 2.000,- Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1051/27/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 816/23/05 ze dne 22.09.2005 o prodeji pozemků parc.č. 32, 33, 34 a 36, vše v k.ú. Ondřejov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1052/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č 33 a části pozemku parc.č. 32, oba v k.ú. Ondřejov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1053/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 882/24/05 ze dne 15.12.2005 o prodeji části pozemku parc.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1054/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č.95/4/03 ze dne 3.4.2003 o prodeji části pozemku parc.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1055/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny za pozemky parc. č. 2971/1, 2972 a 2985/1 v k.ú. Rýmařov, jejichž prodej byl schválen usnesením č. 902/24/05 ČZS ZO Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1056/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu dvou podílů ve výši 417/2000 na pozemku parc.č. 689/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1057/27/06
Zastupitelstvu města zrušilo platnost usnesení č. 768/22/05 ze dne 30.6.2005 o prodeji části pozemku parc.č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1058/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 905/24/05 o prodeji části pozemku parc. č. 213 včetně objektu č.p. 140 , nově na prodej celého pozemku parc. č. 213 včetně objektu č.p. 140.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1059/27/06
Zastupitelstvu města vzalo na vědomí odstoupení od prodeje části pozemku parc. č. 281/1v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1060/27/06
Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na prodej objektu hasičské zbrojnice č.p. 1195 na pozemku parc.č. 1518/1 a pozemky parc.č. 1518/1, 1519 a 1520 v k.ú. Rýmařov bez zakotvení předkupního práva ve prospěch města Rýmařov za jinak stejných podmínek stanovených v usnesení č. 1009/26/06 ze dne 30.3.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1061/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 668/1 v k. ú. Jamartice z vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví p. Kročila za podmínek uvedených v návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1062/27/06
Zastupitelstvo města schválilo uhrazení příspěvku Středisku Diakonie ČCE v Rýmařově na občany města umístěné v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici ve výši 188 430,- Kč.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 1
1063/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z celkové částky 88.670,37 Kč, které vzniklo pozdní úhradou nedoplatku za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za byt na ulici Sokolovská č. 36 v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1064/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení z jistiny 99.911,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově, se smluvní pokutou 10% z celkové částky poplatku z prodlení stanoveného k datu 22.6.2006, a s podmínkou úplného uhrazení jistiny.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1065/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení z jistiny 59.803,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ulici Radniční č. 2 v Rýmařově, se smluvní pokutou 10% z celkové částky poplatku z prodlení stanoveného k datu 22.6.2006, a s podmínkou úplného uhrazení jistiny.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1066/27/06
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení odstupného za uvolnění bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 287/22 v Rýmařově ve výši padesátinásobku základního měsíčního nájemného, tj. 66.014,--Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1067/27/06
Zastupitelstvo města schválilo vrácení poměrné částky ve výši 81.120,--Kč z vydraženého práva k nájmu bytu za uvolnění bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1068/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 3 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově z fa KATR a.s., zastoupené Ing. Františkem Příkaským.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1069/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1295/50B v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1070/27/06
Zastupitelstvo města schválilo příspěvek Okresnímu bytovému družstvu Bruntál na opravu opěrné zídky na p.č. 3491 k.ú. Rýmařov ve výši 33 811,- Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1071/27/06
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelové půjčky společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. v částce 800 000,- Kč, s úrokem 4%, k pořízení nového vozidla zimní údržby. Návratnost půjčky schvaluje v měsíčních splátkách s konečným termínem pro splacení do 3 let.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1072/27/06
Zastupitelstvo města schválilo darování movitého majetku, který užívají všechny příspěvkové organizace Města Rýmařova na základě Smluv o výpůjčkách a svěření do správy, na tyto příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1073/27/06
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 02/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2005 o místních poplatcích v předloženém znění, s účinností od 1.8.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1074/27/06
Zastupitelstvo města schválilo výstavbu dvou dětských hradů a tří pískovišť ve finančním objemu do 400 tis. Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1075/27/06
Zastupitelstvo města schválilo nevybudovat v lokalitě pro výstavbu RD Komenského odvodnění pozemků.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda
starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště