teplomer web

Oprava komunikace ulice Julia Sedláka

Prostranství před budovou Střediska volného času Rýmařov a Městské knihovny Rýmařov bylo na základě diskuze s odborníky v dopravě, specialistou na veřejná prostranství, urbanistou a městským architektem navrženo jako kruhový objezd. Celý prostor bude řešen ve stejné výškové úrovni (komunikace, chodníky, parkoviště, trávníky), středový ostrov křižovatky bude vyvýšen jen o 2 cm, což umožní i průjezd autobusů, vozidel IZS atd. Povrch bude ze žulové kostky, prostranství bude doplněno vzrostlými stromy a mobiliářem.

Náhledy řešení 

Rekonstrukci zahájila společnost JR STaKR, s.r.o. z Bruntálu v listopadu 2022 opravou částí komunikace od křižovatky s místní komunikací Sadová (u obvodního oddělení PČR Rýmařov) po křižovatku s Jelínkovou ulicí (u budovy Základní školy Rýmařov) o délce 80 metrů. Byla vybudována nová stoka pro odvod dešťové vody z komunikace a přilehlých veřejných zpevněných ploch do stávající dešťové kanalizace Sadové ulice. Díky vstřícnému přístupu majitele přilehlé nemovitosti a jeho ochotě odprodat městu část pozemku parc. č. 584 mohlo být původně projektované podélné parkování vozidel upraveno na kolmé stání, což umožní odstavení většího počtu vozidel.

Po zimě byly práce zahájeny odstraněním silničních i chodníkových obrubníků a odtěženém konstrukční vrstvy vozovky a zeminy až na úroveň projektované pláně. Následně byla pláň zavezena štěrkodrtí, zhutněna a připravena pro položení asfaltu, resp. dlažby. 

Byl odstraněn chodník přilehlý k parku, což umožnilo rozšíření komunikace na 6 m. Plocha komunikace byla zpevněna asfaltovým betonem, parkoviště bylo vydlážděno žulovou kostkou 10 x 10 cm a chodníky žulovou mozaikou. Přechod přes cestu spojující chodník před budovou Turistických známek s parkem byl vyřešen zvýšeným prahem ze žulové kostky, díky kterému dojde ke zpomalení vozidel. Bylo zřízeno nové pouliční osvětlení a záhony přilehlé ke zvýšenému prahu osázeny trvalkami.

001 pee 1 001 poo 1 002 pee 1 002 poo 1 Zahonek

Srpen 2023:

Pro zajištění komfortnějšího přístupu do sídliště Sokolovská / Bartákova nebude realizována původně plánovaná okružní křitovatka, ale křižovatka průsečná. Jako hlavní komunikace bude vedena spojnice ulic Sokolovská a Bartákova, která bude mít v přímých úsecích šířku 6,0 m, ve směrových obloucích 7,0 m. U západního rohu budovy SVČ a knihovny, který nyní obklopuje široký záhonový pás, bude komunikace na úkor záhonů napřímena, což umožní komfortnější průjezd. Zvolený typ křižovatky umožní vhodné a přehledné napojení vedlejších komunikací ve směru k základní škole a do sídliště Sokolovská – Bartákova. Chodníky jsou navrženy v minimální šířce 1,5 m a navazují na okolní pěší vazby.

Komunikace budou mít po hranici křižovatky asfaltový povrch. Střed křižovatky bude proveden jako zvýšená plocha s povrchem dlážděným žulovou kostkou 10/12 cm, která má plnit funkci zpomalení dopravy. Všechny chodníky budou dlážděny drobnými žulovými kostkami 4/6 (žulovou mozaikou) a prostranství před SVČ a knihovnou původní atypickou kamennou dlažbou. V prostoru křižovatky jsou navržena místa pro přecházení (modrá šrafovaná čára), u zvýšené plochy bude komunikace od chodníků oddělena bezpečnostními sloupky. Dlážděná křižovatka bez zvýšených obrub získá opticky podobu náměstíčka a bude tak částečně zachována původní myšlenka.

Výše uvedené úpravy vhodně doplní nová výsadba – před SVČ a knihovnou budou obnoveny trvalkové záhony a vstup do knihovny bude lemován dvěma vzrostlými stromy s lavičkami. Pohled na budovu od Sokolovské ulice tak získá úplně novou kvalitu. Ozeleněny budou i další plochy mimo křižovatku.

Krizovatka SVC knihovna 

Náhled řešení 

 

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště