Dnes je sobota 4.12.2021 2:41, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 75
konané v mimořádném termínu, dne 23.09.2021

3863/75/21
Rada města schválila program 75. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 23.09.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3864/75/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 75. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 23.09.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3865/75/21
Rada města souhlasí s umístěním a realizací stavby č. IE-12-8007954/1 RÝMAŘOV – HUSOVA, NOVÉ NNK, spočívající v realizaci stavby zařízení distribuční soustavy - podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 8, 9, 15, 16, 53, 63, 68, 69, 73, 77, 718, 720, 724, 728, 1991, 1992, 2011, 2012, 2026, 2027, 2061, 2062, 3502, 3503, 2/3, 10/1, 14/1, 17/1, 17/2, 33/2, 54/1, 54/2, 64/1, 79/1, 80/1, 713/1, 1975/1, 2016/4, 2020/1, 2020/2, 2021/2, 2647/5, 2647/6, 2647/8, 2647/9, 2647/11 a 2647/12 (dále jen dotčené nemovitosti), vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov – situační zákres viz samostatná příloha.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3866/75/21
Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007954/1 RÝMAŘOV – HUSOVA, NOVÉ NNK, spočívající v realizaci stavby zařízení distribuční soustavy - podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 8, 9, 15, 16, 53, 63, 68, 69, 73, 77, 718, 720, 724, 728, 1991, 1992, 2011, 2012, 2026, 2027, 2061, 2062, 3502, 3503, 2/3, 10/1, 14/1, 17/1, 17/2, 33/2, 54/1, 54/2, 64/1, 79/1, 80/1, 713/1, 1975/1, 2016/4, 2020/1, 2020/2, 2021/2, 2647/5, 2647/6, 2647/8, 2647/9, 2647/11 a 2647/12 (dále jen dotčené nemovitosti), vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3867/75/21
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí poradenské služby s Ing. Ludvíkem Pavlíčkem, IČO 67683070, poradcem akreditovaným Ministerstvem zemědělství, ve věci realizace tématu P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podle Pravidel Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021–2026 (č.j. MZE-27784/2021-16221), dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3868/75/21
Rada města schválila podání žádosti o dotaci na akci s názvem „Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé na lesní cestu 1L“, v rámci výzvy č. 13 Programu rozvoje venkova, podprogramu Státního zemědělského intervenčního fondu a operace 4.3.2 lesnická infrastruktura, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3869/75/21
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Oprava hlavního přivaděče splaškové kanalizace k ČOV, Rýmařov“, společnosti B M H spol. s r.o., IČO: 42869668, se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc - Chválkovice, za nabídkovou cenu 6.997.503 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3870/75/21
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Oprava hlavního přivaděče splaškové kanalizace k ČOV, Rýmařov“, s vybraným dodavatelem společností B M H spol. s r.o., IČO: 42869668, se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc - Chválkovice.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317