Dnes je sobota 27.11.2021 13:08, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 22
konaného v řádném termínu, dne 19.1.2004

771/22/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 21/2003.

772/22/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí rozpočtu na rok 2004 dle předloženého návrhu - varianta BD+návrhy hospodářské komise s tím, že bude zveřejněn záměr prodeje pivovaru Excelent,

772/22/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2004 dle předloženého návrhu,

772/22/04 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2004 až 2007 dle předloženého návrhu.

773/22/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2004 dle předložené varianty B.

774/22/04

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov na rok 2004, dle předloženého materiálu.

775/22/04

Rada města schvaluje úpravu Organizačního řádu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle návrhu.

776/22/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost Statutu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, schválený usnesením ZM č. 416/22/01 c),

776/22/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s platností od 1.2.2004 dle předloženého materiálu.

777/22/04

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu v Jamarticích č.120.

778/22/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Horní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2006.

779/22/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2005.

780/22/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Větrná č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

781/22/04 a)

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004,

781/22/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici 1. máje č. 7 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2005.

782/22/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 30.6.2004.

783/22/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č.11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2004.

784/22/04

Rada města schvaluje přidělit byt č. 2, I. kategorie o velikosti 2+KK na náměstí Míru č. 25 v Rýmařově formou dražby.

785/22/04

Rada města schvaluje změnu v Pravidlech pro hospodaření s byty v majetku města v čl. C odst.10 dle návrhu.

786/22/04 a)

Rada města schvaluje pořadník pro přidělení bytu na rok 2004 v předloženém znění,

786/22/04 b)

Rada města neschvaluje zařazení žádosti žadatele do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2004,

786/22/04 c)

Rada města schvaluje, aby žádosti uchazečů, kteří zapomněli nebo z nějakého jiného důvodu nepodali žádost o zařazení do pořadníku na rok 2004 v termínu do 31.12.2003 a učiní tak v období od 1.1.2004 do 31.1.2004, byly zařazeny do pořadníku podle data podání na poslední místa.

787/22/04

Rada města schvaluje s účinností od 01.01.2004 pronájem části pozemku parc. č. 364 o výměře cca 50 m2 pod stavbou objektu montované prodejny v k.ú. Rýmařov společnosti FRAŇO, s.r.o., zastoupené Františkem Albertem - jednatelem společnosti, se sídlem Motlochova 2A, Bruntál, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že společnost FRAŇO, s.r.o., zastoupená Františkem Albertem - jednatelem společnosti, uhradí Městu Rýmařov v plné výši nájemné za rok 2003 za užívání předmětné části pozemku k podnikatelským účelům.

788/22/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 95 o výměře cca 60 m2 pod stavbou hospodářské budovy v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, na dobu určitou 10 let za cenu dle pravidel s tím, že k samotnému uzavření smlouvy o nájmu předmětné části pozemku dojde až po kolaudaci stavby hospodářské budovy.

789/22/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 35 v k.ú. Jamartice, za účelem kosení trávy na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

790/22/04 a)

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 969 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce , za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou smluvního zajištění zákazu budování oplocení či jakýchkoli jiných staveb a s podmínkou umožnění přístupu k Podolskému potoku v případě potřeby,

790/22/04 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 969 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Rýmařov uzavřené dne 28.11.1994 s původním nájemníkem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu předmětné části pozemku s novým nájemníkem.

791/22/04 a)

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce, za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

791/22/04 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Edrovice uzavřené dne 06.10.1989 se stávajícím nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu předmětné části pozemku s novým nájemcem.

792/22/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici třída Hrdinů 7 v Rýmařově.

793/22/04

Rada města schvaluje pronájem části sklepních prostor o výměře cca 15 m2 v objektu na ulici nám. Míru 24 v Rýmařově, za účelem uskladnění otopu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že úprava prostor bude provedena nájemcem na jeho náklady dle požadavků Bytermu Rýmařov.

794/22/04 a)

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově uzavřené s nájemcem a to dohodou ke dni 31.12.2003,

794/22/04 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu volných nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově.

795/22/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 5 v k.ú. Edrovice na stavbu rodinného domu za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

796/22/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 746/31/02 ze dne 19.09.2002,

796/22/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit část usnesení ZM č. 251/14/00 ze dne 20.04.2000, týkající se manželů Majerových vypuštěním z usnesení,

796/22/04 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 938 v k.ú. Rýmařov.

797/22/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem obytného domu na ulici Opavská 45 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 1328 o výměře 1.050 m2 v k.ú. Rýmařov,

797/22/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v případě odmítnutí nájemce odkoupit odpovídající vlastnický podíl na domě, s veřejným nabídnutím tohoto vlastnického podílu s vydražením ceny.

798/22/04

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 1563 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Rýmařov, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě uzavřené dne 14.09.1992.

799/22/04

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 279 v k.ú. Edrovice, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě uzavřené dne 02.09.2002.

800/22/04

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 126/4/03 ze dne 20.01.2003.

801/22/04

Rada města souhlasí s uzavřením „Dohody o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí“, v níž se smluvní strany (Město Rýmařov a pan Skokan) dohodly za sjednaných podmínek na uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku parc. č. 3173 – trvalý travní porost o výměře 423 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu.

802/22/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se snížením kupní ceny o částku ve výši 95.950,- Kč za odprodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 800 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu.

803/22/04

Rada města po projednání souhlasí s tím, aby byla plocha nám. Míru v Rýmařově poskytnuta k provozování prodejních trhů pouze 1 x za rok, a to v čase vánočním, za cenu stanovenou OZV Města Rýmařov o místních poplatcích v platném znění.

804/22/04

Rada města bere na vědomí výsledek konaného výběrového řízení mezi jednotlivými žadateli, společností Mo & M spol. s r.o., zastoupenou Romanem Moslerem - jednatelem společnosti, a Lubomírem Štefelou o odprodej pozemku parc. č. 142 - zahrada o výměře 405 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

805/22/04 a)

Rada města schvaluje roční poplatek za přičlenění pozemků města do Honebního společenstva Rýmařov a Honebního společenstva Rýmařov - Strálek ve výši 20,- Kč/ha,

805/22/04 b)

Rada města pověřuje starostu vypracováním a podepsáním smlouvy o finančním vyrovnání s Honebním společenstvem Rýmařov a Honebním společenstvem Rýmařov – Strálek.

806/22/04

Rada města schvaluje příspěvek Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2004 ve výši 4,- Kč na občana.

807/22/04

Rada města schvaluje příspěvek Euroregionu Praděd na rok 2004 ve výši 3,- Kč na občana.

808/22/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ručení města Rýmařov za závazky společností Byterm a Teplo Rýmařov, s.r.o. vůči provozovateli vodovodu společnosti BRVOS Bruntál s.r.o. vzniklé ze smluv o dodávce vody do nemovitostí ve vlastnictví města Rýmařov,

808/22/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu podepsáním předmětné smlouvy o dodávce vody za město jako ručitele neuhrazených závazků.

809/22/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu (popř. záměr výpůjčky), předem určenému zájemci, objektu chaty „Evženka“ č.ev. 73 na pozemku stav. parc. č. 97 o výměře 1.621 m2 v k.ú. Žďárský potok v obci Stará Ves včetně pozemku.

810/22/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Občanskému sdružení Svazu Němců města Rýmařova, hrazeno bude z paragrafu 33xx - ost. činnost v kultuře.

811/22/04

Rada města schvaluje úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2004.

812/22/04

Rada města schvaluje úpravu platu ředitelce Městské knihovny Rýmařov Lence Žmolíkové a ředitelce Městského muzea Rýmařov Bc. Leoně Pleské dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2004.

813/22/04 a)

Rada města vydává nařízení města Rýmařov č. 01/2004 o placeném stání na místních komunikacích v předloženém znění,

813/22/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat OZV města Rýmařov č. 01/2004 o zrušení OZV města Rýmařov č. 60/99 o placeném parkování,

813/22/04 c)

Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy s Městskými službami Rýmařov o zajištění výkonu OZV města Rýmařov č. 60/99 a pověřuje starostu města k uzavření této dohody.

814/22/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy nových ulic ve městě Rýmařov dle předloženého návrhu.

815/22/04

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu do holandského města Landgraaf ve dnech 7.-8.2.2004.

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317