Dnes je sobota 27.11.2021 14:29, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 9.2.2004

816/23/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 22/2004

817/23/04 a)

Rada města bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření Nemocnice s.r.o. Rýmařov za rok 2003 a plán hospodaření na rok 2004,

817/23/04 b)

Rada města ukládá zdravotnímu radovi MUDr. Stanislavu Horákovi předložit do nejbližšího zasedání zastupitelstva města konečné výsledky hospodaření za rok 2003 a plán hospodaření na rok 2004 Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

817/23/04 c)

Rada města ukládá zdravotnímu radovi MUDr. Stanislavu Horákovi dopracovat žádost o dotaci na KÚ MSK Ostrava dle investičních potřeb společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov a požadavků MSK na formu a obsah žádosti.

818/23/04

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostor" a úhradě služeb spojených s jejich užíváním ze dne 23.5.1994, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.1.1996 a dodatku č. 2 ze dne 1.11.1996, na základě které Komerční banka, a. s. užívá nebytové prostory v přízemí budovy čp. 2 v katastrálním území a obci Rýmařov, ulice Sokolovská 25 dle předloženého návrhu odboru.

819/23/04

Rada města souhlasí s provedením všech nutných stavebních prací a pozemkových úprav ke schválenému účelu, tj. poskytování sociálních služeb občanům, v objektu na ulici třída Hrdinů 48 v Rýmařově, včetně přilehlých pronajatých pozemků, na náklady Diakonie ČCE, středisko Rýmařov, jakožto současného nájemce předmětného objektu.

820/23/04 a)

Rada města souhlasí, aby si současný nájemce nebytových prostor Radniční 5, 7 v Rýmařově, ponechal ke své podnikatelské činnosti prostor v objektu Radniční 7. Podmínkou je vrátit druhý, zbývající nebytový prostor zpět volný, a to nejpozději ke dni, ke kterému bude schválen nový pronájem a bude znám nový nájemce v nebytových prostorech Radniční 5,

820/23/04 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Radniční 5 v Rýmařově.

821/23/04

Rada města souhlasí se zpracováním projektu "Komunitní plánování sociálních služeb" společně se střediskem Diakonie ČCE - středisko Rýmařov. Jako zpracovatele projektu upřednostňuje Diakonii ČCE s tím, že ukládá starostovi uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování "Komunitního plánování sociálních služeb" na rok 2004.

822/23/04

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Malá Morávka o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

823/23/04 a)

Rada města schvaluje výrobu a umístění vývěsních skříněk na zábradlí na Radniční ulici v Rýmařově za účelem propagace a informace sportovních, kulturních a společenských organizací na území města Rýmařova,

823/23/04 b)

Rada města schvaluje částku za pronájem vývěsní skříňky na zábradlí na Radniční ulici v Rýmařově ve výši 500,- Kč za kalendářní rok.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317