Dnes je úterý 7.12.2021 12:59, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 26
konaného v řádném termínu, dne 22.3.2004

916/26/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 24 a 25/2004.

917/26/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2003 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na straně 2 přiloženého materiálu, v celkové částce +12 333,4 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku +12 333,4 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

917/26/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2003 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu.

918/26/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006.

919/26/04

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Růžová č. 4/254 v Janovicích s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2005 a s podmínkou, že jeden z rozvedených manželů potvrdí uznání dluhu a uzavře splátkový kalendář.

920/26/04

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově s platností od 1.3.2004.

921/26/04

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Příkopy č. 6 v Rýmařově a bytem Rýmařov, Bartákova č.33 s podmínkou, že žadatelé na základě svého návrhu převezmou pohledávku za nájemce ve výši 58.375,- Kč a na tuto pohledávku uzavřou splátkový kalendář. Nájemní smlouva na byt Příkopy 6 bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2006. Nájemní smlouva na byt Bartákova 33 bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2004.

922/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

923/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

924/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č.47 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2004.

925/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

926/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č.38 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2005.

927/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2004.

928/26/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.22 v Rýmařově.

929/26/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

930/26/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+0 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově společným nájemcům. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2005.

931/26/04 a)

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 14 na ulici 1.máje č. 5 v Rýmařově,

931/26/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 14 na ulici 1.máje č. 5 v Rýmařově, za stejných podmínek jako byla uzavřena s původním nájemci.

932/26/04

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově.

933/26/04

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

934/26/04 a)

Rada města schvaluje dodatečné zařazení žádosti do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2004 na poslední místo v pořadníku,

934/26/04 b)

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace .

935/26/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 903/24/04,

935/26/04 b)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.12 na ulici Pivovarská č.12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2004.

936/26/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemků od PF ČR podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu,

936/26/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků od PF ČR podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu.

937/26/04

Rada města bere na vědomí stav přípravy na čerpání úvěru na exekuci nebo dražbu, týkající se nemovitosti na nám. Míru - p. Cimer.

938/26/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č.142/6/03 b) a 142/6/03 c),

938/26/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 503/2, 503/3 a 952/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova obci Dolní Moravice , zastoupené Ladislavem Velebným – starostou obce, za cenu 2,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Podmínkou prodeje bude ustanovení smlouvy o předkupním právu města Rýmařov na uvedené parcely na dobu 10 let za stejných cenových podmínek jako při jejich prodeji.

939/26/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 175.000,- Kč na zabezpečení pohotovosti členů JSDH města kategorie JPO II a na výdaje na mzdy člena JSDH města, vykonávajícího službu v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání.

940/26/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města Rýmařov do "obecně prospěšné společnosti Rýmařovsko" spolu s obcemi SOR a podnikateli regionu.

941/26/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu zastupováním města Rýmařov ve správní radě o.p.s. Rýmařovsko.

942/26/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovení souhlasu s poskytnutím povoleného debetu ve výši 500.000,- Kč u účtu p.o. Byterm Rýmařov, IČO 452 34 671, u KB Rýmařov.

943/26/04 a)

Rada města ukládá Bytermu Rýmařov zajistit vybavení bytů v půdních vestavbách Bartákova a Divadelní ulice v Rýmařově kuchyňskými linkami a plynovými sporáky, vč. finančního krytí z vlastních zdrojů,

943/26/04 b)

Rada města ukládá Bytermu Rýmařov provést výběrové řízení na zhotovení 18 kuchyní do půdních vestaveb na ulici Bartákova a Divadelní v Rýmařově.

944/26/04

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál a Rýmařov.

945/26/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit použití neplánovaného příjmu rozpočtu ve výši do 0,5 mil. Kč na opravy majetku města v Nemocnici s.r.o. Rýmařov.Pořadí a postup oprav určí vedení společnosti.

946/26/04

Rada města ukládá starostovi podat informaci na zastupitelstvu dne 1.4.2004 o navržených změnách stanov Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

947/26/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, zrušit delegaci Ing. Pavla Koláře na dozorčích radách VaKu Bruntál, a.s.,

947/26/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2 písm.g) zákona o obcích, delegovat do dozorčí rady VaKu Bruntál, a.s., nově zvoleného místostarostu.

948/26/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích zrušit delegaci Ing. Pavla Koláře na jednání valných hromad společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.,

948/26/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích delegovat Ing. Petra Kloudu na jednání valných hromad společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317