Dnes je sobota 27.11.2021 14:09, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 19.4.2004

949/27/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 26/2004.

950/27/04 a)

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2003,

950/27/04 b)

Rada města schvaluje doplnění smluv mezi jednatelem Tepla Rýmařov, s.r.o. a společností dle návrhu.

951/27/04

Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2003 dle návrhu.

952/27/04

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2003.

953/27/04 a)

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2003,

953/27/04 b)

Rada města stanovuje nájemné za kanalizační infrastrukturu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2003 ve výši 1,480 tis. Kč,

953/27/04 c)

Rada města pověřuje jednatele společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., zahájit jednání o snížení závazku 7,5 mil. Kč vůči Městu Rýmařov.

954/27/04

Rada města souhlasí se zvýšením mandátní odměny jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. od 1.4.2004 dle návrhu.

955/27/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1083/24, pozemku parc. č. 183 a 184 v k.ú. Stránské.

956/27/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

957/27/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou, že nájemci v případě potřeby umožní přístup přes předmětný pozemek.

958/27/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1083/17 v k.ú. Stránské na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

959/27/04 a)

Rada města schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 35 ve Stránském stávajícím nájemcům dle podmínek nájemní smlouvy; v případně souhlasu obou smluvních stran a dřívějšího termínu uvolněných nebytových prostor, upřednostňuje rada města ukončení nájmu formou Dohody o skončení nájmu nebytových prostor,

959/27/04 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu celého objektu č.p. 35 ve Stránském, včetně přilehlého pozemku parc. č. 45 v k.ú. Stránské.

960/27/04

Rada města schvaluje výpůjčku objektu chaty „Evženka“ č.ev. 73 na pozemku stav. parc. č. 97 o výměře 1.621 m2 v k.ú. Žďárský potok, obci Stará Ves, včetně pozemku parc. č. 97, Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnázium v Rýmařově s podmínkou, že ve smlouvě bude uvedena povinnost ‚sdružení‘ nabízet zdejším školským a kulturním zařízením možnost ubytování svých studentů a žáků, za splnění hygienických podmínek, za provozní náklady a s podmínkou, že „sdružení“ minimálně 1x ročně předloží rozbor hospodaření.

961/27/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu garáže v objektu Jamartice č. 120 ze stávajícího nájemce na nového nájemce na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel, s účinností od 1.3.2004.

962/27/04 a)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku na p.č. 48 v k.ú. Janušov ze stávajícího nájemce na nového nájemníka na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

962/27/04 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku na p.č. 48 v k.ú. Janušov ze dne 8.2.2000 s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

963/27/04

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku pod stavbou garáže na p.č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

964/27/04

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 5 v Rýmařově společnosti PRESENT TOYS s.r.o., Na Vyhlídce 18, Rýmařov, zastoupené jednatelem společnosti Jaroslavem Podlasem za účelem provozování prodejny hraček a papírenského zboží na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

965/27/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1083/8 a 204/1 v k.ú. Stránské.

966/27/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit odkoupení nemovitosti č.p. 592 na ulici 8. května v Rýmařově, na pozemku parc. č. 1841 a pozemku parc. č. 1841 v k.ú. Rýmařov od žadatelky.

967/27/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2295/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

968/27/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2295/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

969/27/04

Rada města schvaluje odložení splatnosti kupní ceny podílu na domu třída Hrdinů 17 v Rýmařově, a to o dvě čtvrtletní splátky.

970/27/04

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1911/3 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu zřízení, existenci a provozování podzemního optického kabelu, dále v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu existence stavby, za jednorázovou finanční úhradu, stanovenou znaleckým posudkem. Zřízení věcného břemene bude řešeno smlouvou o uzavření budoucí smlouvy s tím, že k samotnému uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dojde do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, nebo bude-li to třeba vzhledem k situaci na místě a znění předpisů v té době po skončení stavby. Smlouvu o zřízení věcného břemene zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

971/27/04

Rada města bere na vědomí vrácení nepotřebného, starého a nevyužitého majetku (především nábytek), vypůjčeného příspěvkové organizaci SVČ Rýmařov, zpět Městu Rýmařov.

972/27/04

Rada města bere na vědomí předložený postup při vyřizování záležitosti okolo části pozemku parc. č. 88/1 , garáže (parc. č. 88/2) a části pozemku parc. č. 82, vše v k.ú. Rýmařov.

973/27/04

Rada města neschvaluje návrh nové nájemní smlouvy "o nájmu objektů k provozování střední školy" ze dne 26.2.2004 předložený SSOŠ PRIMA, s.r.o.

974/27/04

Rada města schvaluje přijetí dotace v rámci programu Moravskoslezského kraje "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG IIIA" na akci "Rekonstrukce ul. Školní v Rýmařově" ve výši max. 316 700,-- Kč.

975/27/04 a)

Rada města schvaluje postup zhotovení a způsob financování projektové dokumentace a oprav městských komunikací v roce 2004 dle návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady,

975/27/04 b)

Rada města ukládá odboru ŽP a FIN MěÚ projednat uvedené změny rozpočtu v komisích a připravit změnu do ZM.

976/27/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci Programu rozvoje výchovné, vzdělávací a tělovýchovné činnosti, účelného využívání volného času dětí a mládeže, jejich nadání a talentu na rok 2004 dle předloženého návrhu v celkové výši 52 tis. Kč, které budou hrazeny z ODPA 3299, POL 5229, ORJ 3000 městského rozpočtu.

977/27/04

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov,Příkopy č.13 a bytem Rýmařov, Pivovarská č.4.

978/27/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č.1/1009 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 90.000,--Kč.

979/27/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 na náměstí Míru č. 8/221 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 130.000,- Kč.

980/27/04

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici Jungmanova č. 4 v Rýmařově, za volný byt č.8 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově.

981/27/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3, II.kategorie o velikosti 3+1 na ulici Julia Fučíka č. 87 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2005.

982/27/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 v Jamarticích č. 102 jako bytu náhradního s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2005.

983/27/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Jungmanova č. 2 v Rýmařově MěÚ Rýmařoví. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2005.

984/27/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1a na ulici Bartákova č.24 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2006.

985/27/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2005.

986/27/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Míru č.12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2005.

987/27/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Úvoz č.17 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2005.

988/27/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 na náměstí Míru č.24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2004.

989/27/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Úvoz č.17 v Rýmařově.

990/27/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Jamarticích č.115.

991/27/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově.

992/27/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově.

993/27/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Hornoměstská č. 49 v Rýmařově.

994/27/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 898/24/04,

994/27/04 b)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č.28 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2004 s platností od 1.3.2004.

995/27/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 900/24/04,

995/27/04 b)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2004 s platností od 1.3.2004.

996/27/04

Rada města neschvaluje žádost o opětné zařazení do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2004.

997/27/04

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

998/27/04

Rada města neschvaluje přidělení náhradního bytu.

999/27/04

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Kalu jednáním s FTV Premiéra, s.r.o. a podnikatelskými subjekty na území města o získání licence na lokální televizní vysílání u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Praha a ukládá mu vypracovat ekonomickou analýzu zřízení a provozu vlastního televizního studia.

1000/27/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč oddílu kuželek TJ Jiskra Rýmařov za podmínky doložení účetních dokladů.

1001/27/04

Rada města souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve výši 9.000,-- Kč pro Základní školu, Jelínkova 1, Rýmařov.

1002/27/04

Rada města schvaluje účast delegace Města Rýmařov ve složení Ing. Klouda, Ing. Kala, Ing. Kováříková a pan Vojáček, na oslavách vstupu do EU v polském městě Ozimek ve dnech 1.-3.5.2004.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317