Dnes je sobota 27.11.2021 12:53, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 32
konaného v řádném termínu, dne 23.8.2004

1194/32/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 31/2004.

1195/32/04

Rada města jmenuje Renatu Vyslyšelovou do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov s platností od 24.8.2004.

1196/32/04

Rada města jmenuje Irmu Krejčí do funkce ředitele Městského muzea Rýmařov s účinností od 1.9.2004 a schvaluje její platový výměr dle předloženého návrhu.

1197/32/04

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2004.

1198/32/04

Rada města ukládá starostovi svolat mimořádné zastupitelstvo města ve věci odvolání se k rozsudku Okresního soudu v Bruntále na zrušení spoluvlastnictví k domu č.p. 191 v k.ú. Rýmařov mezi Dr. Karajannisem a Městem Rýmařov na den 31.8.2004.

1199/32/04

Rada města bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města ke dni 31.7.2004.

1200/32/04

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu k nebytovým prostorám v budově č. p. 868 na pozemkových parcelách č. 688 a č. 689/2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území Rýmařov se zakladateli obch. Společnosti MARKET CA&VA s.r.o. 1) manžely Danou a Edmundem Casciani a 2) manžely Věrou a Karlem Valovými.

1201/32/04

Rada města neschvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1442 a parc. č. 1458 v k.ú. Rýmařov.

1202/32/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 567 v k.ú. Rýmařov.

1203/32/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1282/1 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou.

1204/32/04

Rada města neschvaluje z technických důvodů záměr pronájmu části pozemku par.č. 1221 v k.ú. Rýmařov.

1205/32/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 859/37/00,

1205/32/04 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 104 v k.ú. Jamartice.

1206/32/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1083/7 v k.ú. Stránské.

1207/32/04 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 238 v k.ú. Janušov ze dne 01.09.1994 s nájemce, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1207/32/04 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc.č. 238 v k.ú. Janušov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1208/32/04 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 129 v k.ú. Edrovice ze dne 09.10.1989 s nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1208/32/04 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc.č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1209/32/04

Rada města schvaluje pronájem nebyt. prostor kanceláře č. 15 na ulici Palackého 11 v Rýmařově , na dobu neurč. s výpověd. lhůtou 3 měsíce za cenu dle pravidel, od 1.9.2004.

1210/32/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 269 o výměře 574 m2 a parc.č. 280 o výměře 1404 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova , za účelem kosení trávy a umístění stanoviště včelstva na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1211/32/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 467 v k.ú. Rýmařov , za účelem zřízení zahrádky, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

1212/32/04

Rada města schvaluje pronájem pozemků parc.č. 296 o výměře 1005 m2 a parc.č. 297 o výměře 1589 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova, za účelem obhospodařování pozemků a výsadby brambor na dobu neurčitou za cenu dle pravidel.

1213/32/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 99 o výměře 1570 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova za účelem kosení trávy na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1214/32/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc.č. 973 o výměře cca 126 m2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nové nájemce za účelem využívání jako zahrádky, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1215/32/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc.č. 129 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce za účelem využívání jako zahrádky, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1216/32/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1173, o výměře 210 m2, v k.ú. Rýmařov , za účelem postavení včelína, chovu drůbeže a výstavby skleníku za podmínky dočasnosti staveb a za předpokladu, že chovem včel nedojde k obtěžování sousedů nad míru obvyklou, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1217/32/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2310 k.ú. Rýmařov (pod garáží) na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

1218/32/04 a)

Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy na objekt garáže – dolní stání na pozemku parc.č. 243 k.ú. Janušov, bez uvedení důvodu, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě uzavřené dne 01.02.1995,

1218/32/04 b)

Rada města schvaluje pronájem garáže na pozemku parc. č. 237 v k.ú. Janušov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel,

1218/32/04 c)

Rada města schvaluje pronájem garáže na pozemku parc. č. 243 – horní stání v k.ú. Janušov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel,

1218/32/04 d)

Rada města schvaluje pronájem garáže na pozemku parc. č. 243 – dolní stání v k.ú. Janušov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1219/32/04

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor na třídě Hrdinů 6 v Rýmařově Letecko-modelářskému klubu Rýmařov na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za měsíční nájemné ve výši 500,- Kč a ostatní služby s podmínkou, že na své náklady a bez nároku na vypořádání opraví podlahu, topení, strop a rozvody elektrické energie.

1220/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku parc.č. 112/1 v k.ú. Edrovice a pozemku parc.č. 868 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře cca 860 m2 za účelem výstavby RD s podmínkou, že žadatel vybuduje i veřejnou část sítí nutných pro výstavbu a Město Rýmařov uhradí vícenáklady spojené s vyšší dimenzí sítí umožňující další výstavbu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a jednorázovou úhradu částky 40.000,- Kč, která představuje minimální spoluúčast stavebníka na zainvestování stavebních pozemků v dané lokalitě.

1221/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části parcely č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu a po zaměření za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1222/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 1510/2 ve vlastnictví Města za část pozemku 1509/1 ve vlastnictví žadatelů, vše v k.ú. Rýmařov. Náklady na směnu uhradí obě strany rovným dílem.

1223/32/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 742/31/02 ze dne 19.9.2002,

1223/32/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 130, 196/2 a části pozemku parc.č. 196/1 v k.ú. Stránské za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Ve smlouvě bude zajištěno právo na údržbu a přístup ke kanalizační přípojce RD číslo popisné 94.

1224/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské, po zaměření dle dispozic OŽPaV, za účelem rozšíření pozemku okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1225/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc.č. 1083/1 a parc. č.245/2 v k.ú. Stránské, za účelem rozšíření pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1226/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc.č. 4/3 a parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské za účelem scelení pozemků, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1227/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 1083/8 a 204/8 v k.ú. Stránské za účelem zřízení příjezdové cesty za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1228/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2109/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1229/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 190 m2, za účelem zřízení zahrádky za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1230/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2 v k.ú. Jamartice, po zaměření dle dispozic OŽPaV, za účelem scelení pozemků okolo nemovitosti ve vlastnictví žadatele za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1231/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov, o výměře 147 m2, včetně objektu číslo popisné 28, za účelem vybudování prodejny a bytu, za provedení demolice + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby, nejpozději však do 3 let, jako záruky vybudování objektu.

1232/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 2498/1 a parc.č. 2498/2 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře 87 m2 za účelem scelení pozemků ve okolo nemovitostí ve vlastnictví žadatele za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1233/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí parc.č. 179/1 a parc.č. 172 v k.ú. Janovice pod stavbou hospodářské budovy, o celkové výměře 52 m2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1234/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku na parc.č. 30 v k.ú. Janušov za účelem zajištění přístupu ke garáži za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1235/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 280 v k.ú. Edrovice o výměře 1.100 m2 za účelem výstavby RD s podmínkou, že napojení na MK provede žadatel na vlastní náklady, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a jednorázovou úhradu částky 40.000,- Kč, která představuje minimální spoluúčast stavebníka na zainvestování stavebních pozemků v dané lokalitě.

1236/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 128/1 o výměře 25 m2 pod stavbou objektu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1237/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 3194 a části pozemku parc.č. 3195/1 v k.ú. Rýmařov za účelem scelení pozemku okolo rekreační chaty za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1238/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu číslo popisné 786, na pozemku parc. č. 2075, na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově firmě SPEDIT RÝMAŘOV v. o. s. se sídlem tř. Hrdinů 45, Rýmařov, zastoupené společníkem Petrem Matasem

1239/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa SERVIS WOOD, zastoupené Ing. Ivo Haničincem, Slopné 76, Lhota u Luhačovic, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2.

1240/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa MARPI Autoleasing, s.r.o., zastoupené jednatelem Ivanem Matulou, Těšínská 1297/2b, Havířov, a to na za účelem výstavby haly pro záruční a pozáruční servis přípojných vozidel METACO vč. doprovodných provozů za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2.

1241/32/04

Rada města schvaluje provedení výběru na prodej částí parcely č. 2971 a 2972 [ 2 ] v k.ú. Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na prodejní cenu mezi dvěma žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 248,- Kč/m2.

1242/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 2971 a 2972 [ 5 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1243/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 2971 a 2972 [ 6 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1244/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 4 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1245/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 3 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov manželům a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1246/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 1 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1247/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3201, vč. objektu stodoly, a části pozemku parc.č. 3203 v k.ú. Rýmařov.

1248/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 1777/2 a 1777/3 v k.ú. Rýmařov.

1249/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 17 v k.ú. Jamartice.

1250/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. Edrovice.

1251/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. 3014, 3015 a část 3010 v k.ú. Rýmařov.

1252/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3112 a část 3116/1 v k.ú. Rýmařov.

1253/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3142 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení s podmínkou souhlasu KŹPaV.

1254/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3208 v k.ú. Rýmařov.

1255/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 97 v k.ú. Stránské.

1256/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení.

1257/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 30 v k.ú. Janušov.

1258/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit ve věci prodeje i pronájmu části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

1259/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 612 v k.ú. Rýmařov.

1260/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 131 v k.ú. Rýmařov.

1261/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 247 v k.ú. Ondřejov.

1262/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Stránské.

1263/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení vnitřního vybavení objektu Stránské 35 za celkovou cenu 24.000,- Kč od mysliveckého sdružení „Smrk Stránské“, zastoupeného Miroslavem Šteitem, Těchanov 42, Břidličná.

1264/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vykoupit od správce konkursní podstaty společnosti ROFE spol. s r.o. „v likvidaci“, se sídlem Karlovice 77 pozemky v k.ú. Rýmařov dle předloženého seznamu, situovaných vedle čerpací stanice na ulici Opavská v Rýmařově a určených k výstavbě patrových garáží za cenu – pozemky pod garážemi: 5,- Kč/m2 a ostatní plochy: 3,- Kč/m2.

1265/32/04

Rada města doporučuje odložit projednávání koupě obytného domu č.p. 614 na pozemku parc.č. 1127 v k.ú. Rýmařov z důvodu doplnění informací týkajících se pohledávek města za firmou JAVI TUNING a zjištění nákladů na případnou konzervaci objektu. Ve spolupráci se SÚ dosáhnout zabezpečení objektu obytného domu č.p. 614 na pozemku parc. č. 1127 v k.ú. Rýmařov jejím současným majitelem. Jednat s majitelem o snížení ceny za nabízený objekt.

1266/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpočet z kupní ceny za opravy domu Nádražní 5, Rýmařov ve výši 110.000,- Kč;.

1267/32/04

Rada města souhlasí s úhradou částky 31.234,-Kč za montáž a výkopové práce pro plynovodní přípojku NTL nutnou pro kolaudaci půdních vestaveb Divadelní 4, 6, 8 v Rýmařově z výdajů města (na vrub rozp. rezervy).

1268/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se snížením kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 868 v k.ú. Rýmařov .

1269/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh „Smlouvy o provedení dobrovolné dražby“ uzavírané mezi Městem Rýmařov a Hanáckou realitní kanceláří spol. s r. o. na zajištění dražby pivovaru EXCELENT, tj. objekt (občanská vybavenost) č.p. 14 na pozemku parc. č. 171 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 940 m2, v k.ú. Rýmařov se zapracováním připomínek HK.

1270/32/04

Rada města bere na vědomí zprávu a aktivaci dokončených investic (stravovací pavilon, objekt garáží, rekonstrukce dětského oddělení) do majetku města.

1271/32/04 a)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Bytermu Rýmařov za 1. pololetí roku 2004,

1271/32/04 b)

Rada města ukládá HK projednat ceník nájemného z nebytových prostor z důvodu valorizace sazeb.

1272/32/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku- Dětskému centru 1990 Olomouc ve výši 5.000,- Kč- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Bruntále ve výši 5.000,- Kč.

1273/32/04

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku- Klubu Radost Prostějov- Krystalu o.s. Krnov- Domovu důchodců Vrbno pod Pradědem-Mnichov.

1274/32/04 a)

Rada města bere na vědomí informaci o objektu tř. Hrdinů 56 v Rýmařově,

1274/32/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření města převodu 600 tis. Kč na příspěvkovou organizaci Byterm Rýmařov na úhradu nákladů spojených s demolicí objektu na tř. Hrdinů 56 v Rýmařově.

1275/32/04

Rada města souhlasí se zřízením 4 vyhrazených parkovacích míst na ulici Husova před budovou rozestavěné banky pro vlastníky nebo nájemce provozoven na ulici Husova.

1276/32/04

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi 1.máje 1, Rýmařov a Větrná 4, Rýmařov s podmínkou, že: -částka 53.808,--Kč z neumořené částky za byt na ul.1.máje 1 v Rýmařově bude převedena na účet Bytermu Rýmařov a použita na nedoplatek nájemného za byt č. 2 na ul.Větrná č. 4 v Rýmařově,-částka 29.053,--Kč z neumořené částky bude dále umořována 50% výše nájemného, které by platil běžný nájemce z bytu č. 2 na ulici Větrná č. 4 v Rýmařově,-Pavel Přecechtěl bude za byt č. 13 na ul.1.máje 1 v Rýmařově platit nájemné v plné výši a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.02.2005.

1277/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Pivovarská č.12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2005.

1278/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004.

1279/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na nám.Míru č.24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2005.

1280/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2005.

1281/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1282/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1283/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Větrná č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1284/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1285/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1286/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Pivovarská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1287/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004.

1288/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Jungmanova č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1289/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2005.

1290/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1291/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1292/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 na ulici Okružní č.5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2005.

1293/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1294/32/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č.12 v Rýmařově na dobu určitou do 28.02.2005.

1295/32/04 a)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004 s platností od 01.07.2004,

1295/32/04 b)

Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z celkové částky 6.677,--Kč .

1296/32/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1131/30/04 ze dne 14.6.2004,

1296/32/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č.2 v Jamarticích č.102. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005.

1297/32/04 a)

Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 2 o velikosti 3+1 na ulici Bartákova 20 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných formou vydraženého práva k nájmu bytu,

1297/32/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 3+1 na ulici Bartákova 20 v Rýmařově Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1 . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005.

1298/32/04 a)

Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 2 o velikosti 1+KK na ulici 1.máje č.1 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných formou vydraženého práva k nájmu bytu,

1298/32/04 b)

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č.11 v Rýmařově, za volný byt č.2 o velikosti 1+KK na ulici 1.máje č.1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005.

1299/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č.33 v Rýmařově , nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2004 s podmínkou, že každý měsíc předloží doklad o řádné úhradě nájemného,

1300/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č.33 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1301/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+0 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1302/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1303/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1304/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1305/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 2+KK v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1306/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1307/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1308/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1309/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1310/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1311/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005,

1312/32/04

Rada města neschvaluje přidělení bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově.

1313/32/04

Rada města schvaluje výměnu bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů č. 20 v Rýmařově- BJ č. 11 za BJ č. 1- BJ č. 12 za BJ č. 3.

1314/32/04

Rada města schvaluje přidělení bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů v Rýmařově- BJ č. 4 na tř. Hrdinů 22 - BJ č. 12 na tř. Hrdinů 20

1315/32/04

Rada města schvaluje provozování Městského a turistického informačního střediska Rýmařov Městským muzeem v Rýmařově v prostorách náměstí Míru 6, a to s účinností od 1.1.2005 dle předložené varianty c.

1316/32/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč Svazu Němců Severní Morava Orlické Hory na pořádání akce 8.8.2004 v SVČ Rýmařov.

1317/32/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 455/13/04 ze dne 24.6.2004.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317