Dnes je sobota 27.11.2021 14:16, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 33
konaného v řádném termínu, dne 13.9.2004

1318/33/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 32/2004.

1319/33/04

Rada města schvaluje ve smyslu § 102 odst. 1 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce pozemku umístěného na části parc.č. 1920 v k.ú. Rýmařov o výměře 9.500 m2, uzavřený mezi Městem Rýmařov, zastoupeným starostou města Ing. Petrem Kloudou a TJ Jiskra Rýmařov, zastoupenou Františkem Pohankou, předsedou TJ Jiskra Rýmařov dle předloženého návrhu.

1320/33/04

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2004 a ukládá jednateli společnosti úkoly dle předloženého návrhu.

1321/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit řešení vzniklé situace ve věci dlouhodobé návratné půjčky ve výši 7,5 mil. Kč poskytnuté Městským službám Rýmařov s.r.o. na zakoupení strojně-technologického zařízení minipivovaru, instalovaného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská a dalšího vnitřního vybavení tohoto objektu dle předloženého návrhu ředitele společnosti, tj. zvýšit základní kapitál společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o částku 2,000.000,- Kč, tedy z částky 500.000,- Kč na částku 2,500.000,- Kč a to snížením závazku Městských služeb Rýmařov s.r.o. vyplývajícího z titulu dlouhodobé návratné půjčky uzavřené dne 26.10.1999.

1322/33/04 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.8.2004,

1322/33/04 b)

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu místních komunikací.

1323/33/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 655/19/034 b) ze dne 10.11.2003,

1323/33/04 b)

Rada města stanovuje od 1.9.2004 celkový přepočtený počet zaměstnanců města v Městském úřadu v Rýmařově na 77,27.

1324/33/04 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 82 v k.ú. Rýmařov ze dne 13.03.2000 s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1324/33/04 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc.č. 82 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1325/33/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 567 o výměře 674 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem využívání jako zahrady, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1326/33/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1282/1 o výměře 67.141 m2 v k.ú. Rýmařov Janu Hořákovi, se sídlem Janovice u Rýmařova, Opavská 123, za účelem zemědělského hospodaření, na dobu neurčitou, ze cenu dle pravidel, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností podání výpovědi vždy jen k 1.říjnu běžného kalendářního roku doručenou nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem.

1327/33/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 104 o výměře 6.999 m2 v k.ú. Jamartice, FC Jamartice – sportovnímu klubu, se sídlem Jamartice 13, za účelem sportovního využití, s podmínkou instalace ochranných sítí a údržby plochy.

1328/33/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1083/7 o výměře 306 m2 v k.ú. Stránské obecně prospěšné společnosti Sovinecko, se sídlem Rýmařov, nám. Míru 1, zastoupené ředitelem Petrem Schäferem, za účelem zřízení odstavné plochy pro návštěvníky Sovinecka, na dobu určitou do 31.12.2009, za symbolickou cenu ve výši 5,- Kč/m2 ustanovenou radou města, po splnění podmínek osadního výboru.

1329/33/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu ke garážovému stání na pozemku parc.č. 238, o výměře 16 m2, v k.ú. Janušov ze stávajícího nájemce, na nájemce nového.

1330/33/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc.č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1331/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemku parc.č. 281/1 v k.ú. Edrovice.

1332/33/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 532 a části pozemku parc. č. 534 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

1332/33/04 b)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 534 v k.ú. Rýmařov vlastníkům bytového domu Bartákova 29 na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1333/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 2 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví, a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 248,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1334/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení obytného domu č.p. 614 na pozemku parc. č. 1127 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku na ulici Opavská v Rýmařově za cenu 220.000,- Kč a náklady spojené s převodem od firmy JAVI TUNING, s.r.o., se sídlem Budovatelská 4793, Zlín, zastoupené Janem Kantorem.

1335/33/04

Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2005 úpravu základních cen pronájmu jako směrných sazeb dle předloženého návrhu.

1336/33/04

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na vybudování studny.

1337/33/04

Rada města nesouhlasí s navrženým plánem oprav objektů Sokolovská 29-33 (ve výši 96.882,- Kč) a Bartákova 21 v Rýmařově (ve výši 100.224,- Kč), pronajatých v současnosti SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov pro roky 2004 dle předloženého návrhu; souhlasí pouze s demolicí komínů v objektu Sokolovská 29-33 a opravou mokré zdi v přízemí budovy v objektu Bartákova 21.

1338/33/04

Rada města schvaluje doplnění Smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 23.12.1996, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov o dokončené stavební investice - stravovací pavilon, včetně technologie, dětský pavilon a objekt garáží, vše v celkové pořizovací ceně 26 379 099,- Kč.

1339/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odprodejem majetku vybavení ambulancí v Horním Městě, Huzové a Ryžovišti dle předloženého seznamu, který na základě smlouvy o pronájmu užívala Nemocnice s.r.o. Rýmařov, a která tyto ambulance již neprovozuje, stávajícím nájemcům ambulancí.

1340/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa SERVIS WOOD, zastoupené Ing. Ivo Haničincem, Slopné 76, Lhota u Luhačovic, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění podmínek dle výše předloženého návrhu.

1341/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa MARPI Autoleasing, s.r.o., zastoupené jednatelem Ivanem Matulou, Těšínská 1297/2b, Havířov, a to za účelem výstavby haly pro záruční a pozáruční servis přípojných vozidel METACO vč. doprovodných provozů za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění podmínek dle výše předloženého návrhu.

1342/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 3445/2 a 3154/1, oba v k.ú. Rýmařov Moravskoslezskému kraji (po dořešení převodu s PF ČR).

1343/33/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2004 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 6/2004 do 8/2004 v celkové částce + 542 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 542 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

1343/33/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2004 o částku + 12 950 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

1343/33/04 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2004 o částku + 12 950 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu.

1344/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účelovou dotaci na hrazení oprav v Nemocnici s.r.o. Rýmařov do výše 1,0 mil. Kč na akce uvedené v předloženém materiálu.

1345/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 4.900,- Kč. Dotace je určena na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů města k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

1346/33/04 a)

Rada města souhlasí s postupem ve věci narovnání mezi Městem Rýmařov a Miroslavem Dulajem dle předloženého návrhu,

1346/33/04 b)

Rada města ukládá starostovi zajistit právní rozklad nájemní smlouvy mezi Městem Rýmařov a Miroslavem Dulajem v návaznosti na řešení výše úhrady za zhodnocení nemovitosti Radniční 6 v Rýmařově pronajímatelem.

1347/33/04

Rada města ukládá starostovi zajistit prověření nájemních smluv na nebytové prostory z hlediska ochrany Města před náhradami vzniklými ze zhodnocení majetku Města pronajímateli.

1348/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení příspěvku v roce 2004 Základní škole, Jelínkova 1, Rýmařov na údržbu o 160.000,- Kč.

1349/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 21 tis. Kč za rok 2004 na děti dojíždějící z Rýmařova a Jamartic, určeného na spolufinancování provozu Mateřské školy ve Velké Štáhli.

1350/33/04

Rada města vydává směrnici č. 03/2004 o zadávání veřejných zakázek s navrženými úpravami vzešlými z jednání rady.

1351/33/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na akce v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově na 2. pololetí 2004 dle předloženého návrhu v celkové výši 33.500,- Kč, které budou hrazeny z § 3419 městského rozpočtu.

1352/33/04

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově, za volný byt č.1 o velikosti 2+1 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2005.

1353/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Národní č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 28.02.2005.

1354/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Radniční č.7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

1355/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 40 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1356/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Větrná č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1357/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Větrná č.11 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006

1358/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č.28 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2005.

1359/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Příkopy č.11 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1360/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Revoluční č.28 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1361/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Větrná č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2005.

1362/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1363/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Příkopy č.9 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1364/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Bartákova č. 20 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1365/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č. 57 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1366/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. . 6 na ulici Opavská č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2006.

1367/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č.23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.03.2005.

1368/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č.33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2005.

1369/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2005.

1370/33/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.03.2005.

1371/33/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 4+1 na ulici Bartákova č.35 v Rýmařově s podmínkou úhrady dlužného nájemného ve výši 53.494,-- Kč za předchozího nájemníka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2005.

1372/33/04 a)

Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Hornoměstská č.59 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě vydraženého práva k nájmu bytu,

1372/33/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Hornoměstská č.59 v Rýmařově Gymnáziu Rýmařov, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2005.

1373/33/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1 na ulici Opavská č.128 v Janovicích, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2005.

1374/33/04

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Jamarticích č. 115 na dobu určitou do 30.11.2004 s platností od 01.06.2004.

1375/33/04

Rada města schvaluje úpravu pravidel pro hospodaření s byty v majetku města v čl. M dle předloženého návrhu.

1376/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení odstupného za vrácený byt č. 5 na ulici Revoluční č.15 v Rýmařově ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 71.700,--Kč.

1377/33/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat Ferdinanda Šopíka z funkce člena Rady školy při Základní škole na ulici 1. máje 32 ke dni 30.9.2004 a delegovat do této funkce Leonu Pleskou, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ, na dobu od 1.10.2004 do 30.6.2005.

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317