Dnes je sobota 27.11.2021 13:09, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 35
konaného v řádném termínu, dne 8.11.2004

1413/35/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 34/2004.

1414/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávek za rozpočtovými příjmy v částce 515.355,20 Kč, dle předloženého návrhu.

1415/35/04

Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2212 o výměře 319 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem udržování a složení dřeva.

1416/35/04

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem skládkování dřeva.

1417/35/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2310 k.ú. Rýmařov (pod garáží) na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

1418/35/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2310 k.ú. Rýmařov (pod garáží) na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

1419/35/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 467 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrádky, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

1420/35/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc.č. 82 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1421/35/04

Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor – místnosti č. 11 a č. 12 – v objektu Palackého 11, Rýmařov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce MS ČČK Rýmařov, zastoupené předsedkyní Věrou Kolářovou.

1422/35/04

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor nám. Míru 6, uzavřené s Petrem Jaroševským – PePeS Bank, dne 18.05.1998, dohodou ke dni 15.11.2004.

1423/35/04

Rada města schvaluje rozšíření smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 01.04.2003 na základě usnesení RM č. 261/8/03 a) ze dne 24.03.2003 s Městským muzeem Rýmařov na dobu neurčitou, a to o všechny volné prostory v objektu nám. Míru 6, Rýmařov.

1424/35/04

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem dohodou ke dni 15.01.2005 a zveřejnění záměru pronájmu.

1425/35/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor nám. Míru 13 (MaTIS) od 01.01.2005.

1426/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov.

1427/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 35 v k.ú. Janušov.

1428/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 170 v k.ú. Edrovice.

1429/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 1608 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví nájemce, dotčené městskou komunikací, za část pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov po zaměření dle dispozic OŽPaV.

1430/35/04

Rada města doručuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu Sokolovská 32, Rýmařov.

1431/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3201 vč. objektu stodoly a prodej části pozemku parc.č. 3203 v k.ú. Rýmařov, stodolu za cenu dle znaleckého posudku,

1432/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3208 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1433/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 1777/2 a 1777/3 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1434/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 17 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1435/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1436/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 3014, parc. č. 3015 a části pozemku parc. č. 3010, vše v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1437/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3142 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1438/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1439/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 1 podílu pozemku parc. č. 97 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1440/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 612 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1441/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou rodinného domu parc. č. 131 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1442/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 247 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1443/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Stránské o výměře cca 500 m2 , za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1444/35/04

Rada města schvaluje jako metodu výběru mezi více žadateli při prodeji pozemků, příp. částí pozemků, v lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy, formu výběrového řízení – obálkovou metodu. Minimální nabídková cena pozemku bude stanovena pro jednotlivé lokality na základě cenové mapy a písemně sdělena žadatelům.

1445/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 532 a části pozemku parc. č. 534 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov, spoluvlastníkům bytového domu Bartákova 29 do podílového spoluvlastnictví. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé.

1446/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje objektu číslo popisné 701, na ulici třída Hrdinů 7 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 724 k.ú. Rýmařov, včetně pozemku pod stavbou.

1447/35/04

Rada města schvaluje poskytnutí slevy z čistého nájemného nájemníků v bytových domech Čapkova 8 a 10, Rýmařov, po dobu realizace půdních vestaveb ve výši 40% ve 3. nadzemním podlaží, 30% ve 2. nadzemním podlaží a 20% v 1. nadzemním podlaží.

1448/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí slevy z kupní ceny pozemků parc. č. 676 a parc. č. 677 v k.ú. Janušov.

1449/35/04

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 705 v k.ú. Jamartice, Podolský potok, ve vlastnictví ČR – Povodí Odry ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění stavby vodovod Jamartice (dva přechody Po

1450/35/04

Rada města souhlasí s provedením prací: výměna klempířských prvků v kombinaci se současnou opravou fasády na objektu tř. Hrdinů 9, Rýmařov pro následný odpočet z nesplacené části kupní ceny.

1451/35/04

Rada města potvrzuje platnost usnesení č. 1218/32/04 a) ze dne 23.08.2004.

1452/35/04

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1017/42/2000 ze dne 27.11.2000.

1453/35/04

Rada města schvaluje rozšíření Smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 23.12.1996, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov o pozemky parc. č. 320/2, 320/5, 320/6, 451/1, 451/2, 451/4, vše k.ú. Rýmařov.

1454/35/04

Rada města schvaluje změnu využití nebytových prostor Husova 5, Rýmařov, I. patro, vpravo na sport bar s provozem výherních automatů a sázkovou kanceláří.

1455/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení ZM č. 100/4/03 ze dne 3.4.2003 o mechanizmus výpočtu kupní ceny stavebních pozemků v Rýmařově a jeho místních částech. Kupní ceny tak budou stanoveny diferencovaně pro jednotlivé lokality, aby zohledňovaly skutečně vynaložené náklady. Pozemky, které město zainvestuje IS, budou do výměry 800 m2 prodávány za cenu dle cenové mapy s připočtením částky 51,- Kč/m2, část pozemku nad výměru 800 m2 bude prodávána za cenu dle cenové mapy s připočtením skutečných nákladů města/m2 (bez dotace).

1456/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 280/10/03 ze dne 11.12.2003.

1457/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s výpočtem kupní ceny pozemku parc. č. 2211/2 v k.ú. Rýmařov ve výši 96.492,- Kč při prodeji žadatelům dle usnesení zastupitelstva města číslo 278/19/97 ze dne 20.2.1997.

1458/35/04

Rada města schvaluje výměnu bytů Rýmařov, Revoluční 15 a Rýmařov, Dukelská 1. Nájemní smlouva na byt Revoluční 15 bude uzavřena na dobu neurčitou a na byt Dukelská 1 na dobu určitou do 30.11.2005.

1459/35/04

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Palackého 6 a bytem Rýmařov, Nádražní 5 s podmínkou, že nájemní smlouva na byt Palackého 6 bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2005.

1460/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.03.2005.

1461/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18 na třídě Hrdinů č.1 v Rýmařově do 31.12.2004.

1462/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2005.

1463/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2005.

1464/35/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18a na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.

1465/35/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově.

1466/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č.37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2005.

1467/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Ondřejově č. 92 na dobu určitou do 30.11.2005.

1468/35/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č.23 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2006.

1469/35/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1398/34/04,

1469/35/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2005.

1470/35/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č.25 v Rýmařově s podmínkou, že nájemníci úplným vlastním nákladem provedou opravy bytu dle dispozic správce bytů Bytermu Rýmařov, případně stavebního úřadu. Nájemní smlouva bude uzavřena na 2 roky.

1471/35/04 a)

Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 2, II.kategorie o velikosti 1+1 na ulici Palackého č.6 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě vydraženého práva k nájmu bytu,

1471/35/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2, II.kategorie o velikosti 1+1 na ulici Palackého č.6 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2005.

1472/35/04

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 4 o velikosti 3+1 na ulici Máchova č.19 v Rýmařově, nájemníků za volný byt č. 5 na ulici Příkopy č.15 v Rýmařově.

1473/35/04

Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 3 na ulici Hornoměstská 11 v Rýmařově z bytového fondu města a zařadit místnost do nebytových prostor v majetku města.

1474/35/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1400/34/04,

1474/35/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Hornoměstská č.59 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2005.

1475/35/04

Rada města schvaluje zařazení žádosti ZUŠ, Čapkova 6, Rýmařov o přidělení bytu do pořadníku pro přidělení bytu a řešit žádost v průběhu roku 2005.

1476/35/04

Rada města neschvaluje vyplacení odstupného za vrácený byt č. 1 na ulici Hornoměstská č. 57 v Rýmařově.

1477/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, v souladu s pravidly pro hospodaření s byty v majetku města dle čl. M odst.c), vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 50.100,--Kč za vrácený byt č. 1 na ulici Příkopy č. 11 v Rýmařově.

1478/35/04

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2006 s účinností od 01.07.2004.

1479/35/04

Rada města schvaluje přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů 20 v Rýmařově č. 5 a č. 6 .

1480/35/04

Rada města schvaluje Nemocnici s.r.o. Rýmařov nájemné za rok 2004 ve výši 1.000,- Kč.

1481/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rozpočtu města na rok 2005 pořízení nové sterilizační techniky ve výši 1,5 mil.Kč.

1482/35/04

Rada města pověřuje starostu města jednáním se společníky Nemocnice s.r.o. Rýmařov o vstupu strategického partnera do společnosti.

1483/35/04

Rada města ukládá zdravotnímu radovi zpracovat výhled hospodaření Nemocnice s.r.o. Rýmařov na období 2-3 let.

1484/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu seznamu oprav v nemocnici o akce uvedené v žádosti ředitele Nemocnice s.r.o. Rýmařov za dne 21.10.2004.

1485/35/04

Rada města ukládá starostovi města prověřit účel čerpání financí poskytnutých Nemocnici s.r.o. Rýmařov a financí započtených s nájemným nemocnice v souladu se smlouvou a usneseními zastupitelstva za období 1996 - 2004.

1486/35/04

Rada města schvaluje přidělení dosavadních komerčních prostor v budově na náměstí Míru 6 Městskému muzeu Rýmařov pro vybudování nové expozice.

1487/35/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku nakladatelství Danal Olomouc na reedici knihy "Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku" ve výši 3.000,- Kč.

1488/35/04

Rada města schvaluje jmenování Miroslava Měřínského "Hasičem roku 2004" s poskytnutím ocenění dle návrhu.

1489/35/04

Rada města souhlasí s pronájmem jedné místnosti v budově Základní umělecké školy na Čapkově ulici č. 6 jako učebny pro Soukromou střední odbornou školu PRIMA na období od 1.9.2004 do 31.5.2005.

1490/35/04

Rada města bere na vědomí zprávu o způsobu vedení účetnictví mateřských škol a nedoporučuje společné vedení účetní agendy mateřských škol.

1491/35/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod nevyužitého příspěvku na opravu střechy šatnového pavilonu ZŠ 1. máje 32 ve výši 482 tis. Kč do rozpočtu školy pro rok 2005 s využitím na rekonstrukci střechy šatnového pavilonu.

 

…………………………………..
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317