Dnes je sobota 27.11.2021 14:30, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 36
konaného v řádném termínu, dne 6.12.2004

1492/36/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 35/2004.

1493/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě.

1494/36/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí rozpočtového provizoria na období měsíce ledna 2005 dle předloženého návrhu

1494/36/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2005 dle předloženého návrhu rozpočtového provizoria,

1494/36/04 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2005 až 2008 dle předloženého návrhu rozpočtového provizoria.

1495/36/04 a)

Rada města souhlasí s předloženým programem zasedání rady města na rok 2005,

1495/36/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2005.

1496/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 267 o výměře 198 m2 v k.ú. Stránské.

1497/36/04 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu garáže v obytném domě Bartákova 20, Rýmařov uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem, tj. ke dni 01.09.2004,

1497/36/04 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu garáže v obytném domě Bartákova 20, Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1498/36/04

Rada města neschvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Hornoměstská č. 11, Rýmařov, dříve byt č. 3.

1499/36/04

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s firmou GHE, a. s., se sídlem Ostrava, Brandlova 6, dohodou ke dni uzavření smlouvy s novým nájemcem.

1500/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor tř. Hrdinů 34, Rýmařov.

1501/36/04

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor Palackého 11, Rýmařov, místnost č. 17, II. patro, k 31.10.2004,

1502/36/04

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v zadním traktu objektu náměstí Míru 8, Rýmařov (místnosti 112, 113, 114) pronajatých Josefu Stachovi – Video Joal, bytem Julia Fučíka 60, Rýmařov, ke dni 31.10.2004. Nájemní smlouva zaniká dnem 31.01.2005.

1503/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v zadním traktu objektu nám. Míru 8, Rýmařov.

1504/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317 a 2318 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

1505/36/04

Rada města schvaluje provedení výběru na pronájem nebytových prostor nám. Míru 13, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 800,- Kč/m2. Druhým kritériem při výběru bude nabízený účel využití z hlediska potřebnosti pro občany města.

1506/36/04

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1221 k.ú. Rýmařov

1507/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 6/2 a části pozemku parc. č. 5/2 v k.ú. Jamartice.

1508/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 128/1 v k.ú. Edrovice, s podmínkou zachování odvodňovacího zařízení.

1509/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 445/2, 446/2 a 447 v k.ú. Janušov, s podmínkou zachování stávajícího odvodnění.

1510/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 975 v k.ú. Rýmařov, s podmínkou odstranění černé stavby garáže.

1511/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Rýmařov.

1512/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 279/16/00 ze dne 15.06.2000.

1513/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č.p. 52, Žižkova 11, Rýmařov, včetně pozemku 2029 v k.ú. Rýmařov.

1514/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa Rojana s.r.o. se sídlem tř. Hrdinů 55, Rýmařov, zastoupené Ing. Janem Zieglerem, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění podmínek dle výše uvedených podmínek.

1515/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu fa Rojana s.r.o. se sídlem tř. Hrdinů 55, Rýmařov, zastoupené Ing. Janem Zieglerem, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 1,- Kč/m2 (za rok). Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

1516/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví.

1517/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s „Pravidly o prodeji nemovitostí“ prodej obytného domu č.p. 784, na ulici Julia Sedláka 9 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 566 v k.ú.Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům.

1518/36/04

Rada města bere na vědomí výsledek konaného výběrového řízení mezi jednotlivými žadateli o odprodej budoucího pozemku parc. č. 281/9 v lokalitě „Edrovice – Tilvo“ v Edrovicích.

1519/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/6 ] v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu a po zaměření, za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1520/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemky parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/7 ] v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu a po zaměření za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1521/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/9 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 120,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1522/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 2978 a 2979 v k.ú. Rýmařov.

1523/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 3445/2 a parc. č. 3451/1 v k.ú. Rýmařov, Moravskoslezskému kraji (po dořešení převodu s PF ČR).

1524/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu „Cenové mapy pro prodej pozemků z majetku Města Rýmařova“, dle předloženého návrhu. Změna cen se vztahuje na žádosti schválené od ZM dne 16.12.2004.

1525/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“ v souladu se změnou cenové mapy.

1526/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání složené zálohy ve výši 42.630,- Kč na budoucí koupi bytu v objektu Radniční 8, Rýmařov a vypořádání více-nákladů provedených v bytě nájemkyně ve výši 69.264,- Kč, dle předloženého návrhu.

1527/36/04

Rada města schvaluje zápočet dlužných částek nájemného z bytů Radniční 8, Rýmařov (uznaných jednotlivými nájemníky v dohodách o vyrovnání) s odvody do rozpočtu města.

1528/36/04

Rada města schvaluje přerozdělení celkového pojistného mezi Byterm Rýmařov, p.o. a Město Rýmařov tak, aby město vždy hradilo pojistné vnitřní správy a Byterm vše ostatní.

1529/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dětských postýlek a dalšího požadovaného inventáře z majetku Města Rýmařov na Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o.

1530/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu kupujícího v usnesení ZM č. 732/31/02 .

1531/36/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MS ČČK Rýmařov na výdaje na služby hrazené správci bytového fondu Byterm, p.o. spojené s užíváním nebytových prostor Palackého 11, Rýmařov, ve výši předepsaných záloh.

1532/36/04

Rada města ruší platnost usnesení č. 1264/32/04 ze dne 23.08.2004.

1533/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení ceny pozemků v aktivní povodňové zóně o 10%, v souladu s navrhovanou úpravou cenové mapy – pozemky se nachází v aktivní povodňové zóně.

1534/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit stažení žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 313 v k.ú. Janušov od Pozemkového fondu ČR.

1535/36/04

Rada města souhlasí s předloženým návrhem na rekonstrukci objektu č. p. 35 ve Stránském dle projektu.

1536/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 519/ 15/04.

1537/36/04

Rada města schvaluje cenu stočného na rok 2005 dle návrhu schváleného na jednání rady.

1538/36/04

Rada města schvaluje dodatek č. 4 a č. 3 k nájemním smlouvám, uzavřené mezi Městem Rýmařov a SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov na objekty Sokolovská 29-33 a Bartákova 21, Rýmařov dle předloženého návrhu a změny schválené na jednání rady.

1539/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa „I.P. – 95, s.r.o.“, se sídlem Šachetní 1870/18, Slezská Ostrava, zastoupené Ing. Jiřím Šebestíkem, a to za účelem zřízení zemědělského závodu se zaměřením na pěstování bobulového ovoce a zeleniny za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění podmínek dle výše předloženého návrhu.

1540/36/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu fa „I.P. – 95, s.r.o.“ se sídlem Šachetní 1870/18, Slezská Ostrava, zastoupené Ing. Jiřím Šebestíkem, a to za účelem zřízení zemědělského závodu se zaměřením na pěstování bobulového ovoce a zeleniny za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 22,- Kč/m2 (za rok). Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

1541/36/04

Rada města ukládá jednateli společnosti Teplo s.r.o. Rýmařov zúčastnit se výběrového řízení na Teplo s.r.o. Kolín.

1542/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu bývalé školy v Janovicích u Rýmařova, na ulici Školní 188/10 a pozemku parc.č. 212 - zastavěná plocha, o výměře 457 m2, v k.ú. Janušov společnosti GALA, a.s. Prostějov, za konečnou kupní cenu 300.000,- Kč s podmínkou uzavření kupní smlouvy až po splnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí.

1543/36/04

Rada města ruší platnost usnesení č. 882/24/04 ze dne 8.3.2004.

1544/36/04

Rada města schvaluje novou koncepci stavebních úprav bytového domu Bartákova 24, Rýmařov spočívající ve vybudování bytů pro sociálně příjmově vymezené osoby.

1545/36/04

Rada města ruší veřejnou zakázku Bytový dům Bartákova 24, Rýmařov - stavební úpravy, evid. č. 50001582ZR z důvodu změny koncepce využití tohoto bytového domu a nutnosti vypracovat nový projekt.

1546/36/04

Rada města bere na vědomí informaci o vstupu strategického partnera do společnosti Nemocnice Rýmařov s.r.o.

1547/36/04 a)

Rada města bere na vědomí přesunutí termínu dražby pivovaru Excelent ze dne 16.12.2004 na období 15.2.2005 – 15.3.2005,

1547/36/04 b)

Rada města ukládá řediteli Městských služeb Rýmařov s.r.o. a FO připravit do první rady a zastupitelstva města v roce 2005 konečný návrh na dořešení převodu strojně-technologického zařízení minipivovaru, instalovaného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská a dalšího vnitřního vybavení tohoto objektu, jehož vlastníkem jsou Městské služby Rýmařov s.r.o. na Město Rýmařov.

1548/36/04

Rada města pověřuje starostu města určením soudního znalce, který provede ocenění zhodnocení nebytového postoru - bývalé obchodní středisko Dulaj, dům č.p. 878, Radniční 6 v Rýmařově.

1549/36/04

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky za Dulajem (IČ: 12669709) s Městskými službami Rýmařov, s.r.o.

1550/36/04

Rada města bere na vědomí provedení usnesení RM č. 1346/33/04 b) a usnesení č. 1347/33/04 ze dne 13.9.2004.

1551/36/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Jamarticích č.115.

1552/36/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Revoluční č.15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.

1553/36/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Radniční č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.

1554/36/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.4 na ulici Opavská č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

1555/36/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Okružní č.3 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

1556/36/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č.2 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 60.000,--Kč.

1557/36/04 a)

Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č.10 v půdní vestavbě na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově ,

1557/36/04 b)

Rada města schvaluje převedení nájmu bytu č.10 v půdní vestavbě na ulici Sokolovská č.40 v Rýmařově z původního nájemníka na nájemníka nového. Nájemní smlouva s bude uzavřena za stejných podmínek.

1558/36/04

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Sokolovská č.38 v Rýmařově a doporučuje, aby o přechodu nájmu bytu rozhodl soud, pokud bude nájemník na uzavření nájemní smlouvy trvat.

1559/36/04

Rada města schvaluje slevu na nájemném z bytu č. 5 na ulici Příkopy č.15 v Rýmařově ve výši 800,--Kč měsíčně po dobu 20 měsíců.

1560/36/04

Rada města schvaluje přidělení místnosti č.16 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

1561/36/04 a)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově nájemníkem na dobu určitou do 30.4.2005 s platností od 1.11.2004 s podmínkou, že zbytek dluhu ve výši 535,--Kč a soudní poplatek ve výši 600,--Kč bude uhrazen nejpozději do 23.12.2004,

1561/36/04 b)

Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení za dlužné nájemné ve výši 5.481,--Kč.

1562/36/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1403/34/04 ze dne 11.10.2004,

1562/36/04 b)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Příkopy 15 v Rýmařově na dobu neurčitou.

1563/36/04

Rada města ruší platnost části usnesení č. 1479/35/04 ze dne 8.11.2004 schválení přidělení bytové jednotky.

1564/36/04

Rada města schvaluje výměnu bytové jednotky č. 13 v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů 22 v Rýmařově, za bytovou jednotku č. 11 na tř. Hrdinů 20 v Rýmařově.

1565/36/04

Rada města schvaluje přidělení bytové jednotky č. 13 v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů 22.

1566/36/04

Rada města schvaluje provozování Ubytovny pro občany bez přístřeší a sociálně potřebné na ul. 8. května 36 v Rýmařově pouze pro muže.

1567/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit žádost o zřízení zvláštního zařízení pěstounské péče.

1568/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr střediska Diakonie ČCE o sloučení a provozování městské pečovatelské služby.

1569/36/04

Rada města bere na vědomí návrh Kalendáře celoměstských akcí pro rok 2005 s tím, že kalendář bude aktualizován v polovině roku.

1570/36/04

Rada města schvaluje Pravidla programů podpory kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1571/36/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1024/43/00 ze dne 18.12.2000,

1571/36/04 b)

Rada města schvaluje Pravidla programů podpory sportu v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1572/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 01/2004, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, schválené zastupitelstvem města usnesením č. 69/6/99c) ze dne 22. 4. 1999, a obecně závazné vyhlášky č. 65/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, schválené zastupitelstvem města č. 337/17/00 ze dne 14. 9. 2000.

1573/36/04

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku oddílu odbíjené TJ Jiskra ve výši 3.000 Kč jako příspěvek na uhrazení nákladů pobytu delegace z partnerského města Krompachy.

1574/36/04

Rada města schvaluje mimořádné odměny za rok 2004 ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ dle předloženého návrhu.

1575/36/04

Rada města schvaluje mimořádné odměny za rok 2004 ředitelce Městské knihovny a ředitelce Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

1576/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea Rýmařov.

1577/36/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2005 částku 274.000,- Kč jako spoluúčast z vlastních zdrojů ke státní dotaci na investiční akci TJ Jiskra Rýmařov "Rekonstrukce fotbalového hřiště" o celkovém nákladu 874.000,- Kč.

1578/36/04

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku tanečnímu souboru TK JES ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí tanečního souboru na mistrovství ČR v Ústí nad Labem a na mezinárodním tanečním festivalu v Opole.

1579/36/04

Rada města schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na 4. společenský ples Diakonie ČCE.

1580/36/04

Rada města schvaluje složení komise pro výběr nájemce na část nebytových prostor v budově na náměstí Míru 6 v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1581/36/04

Rada města schvaluje vyplacení odměn z kapitoly "individuální odměny pro občany zajišťující danou akci" dle předloženého návrhu v celkové výši 8.000,- Kč.

1582/36/04

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti osadních rad v místních částech města Rýmařov.

1583/36/04

Rada města ruší organizační řád schválený radou města dne 16.6.2003 usnesením č. 382/13/03 v platném znění a schvaluje nový organizační řád Městského úřadu Rýmařov, vše s účinností od 1.1.2005.

 

…………………………………..
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317