Dnes je sobota 27.11.2021 13:10, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 37
konaného v řádném termínu, dne 17.1.2005

1584/37/05

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 36/2004.

1585/37/05

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1483/35/04.

1586/37/05 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí rozpočtu na rok 2005 dle předloženého návrhu s úpravami vzešlými na dnešním jednání RM,

1586/37/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2005 dle předloženého návrhu,

1586/37/05 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2005 až 2008 dle předloženého návrhu s úpravami vzešlými na dnešním jednání RM.

1587/37/05

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov na rok 2005 dle předloženého materiálu.

1588/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2005 dle předloženého návrhu.

1589/37/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov.

1590/37/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 608 v k.ú. Rýmařov.

1591/37/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 11, 83, 87, 131, 147/2, 198/1, 216, 265, 267, 301, 302/4, 327/1, 335/3, 425, 426, 427, 536, 549, 570/5, 583, 586, 647/2, 647/3, 684 a 689 vše v k.ú. Jamartice.

1592/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dle usnesení RM č. 1092/44/01 na dobu určitou od 01.01.2005 do 31.12.2009 s Ing. Michalem Novákem, IČ 47664801, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, a to na dobu určitou do 31.12.2009, s výjimkou pozemků parc. č. 459, 483, 623, 628 (významné prvky územního systému ekologické stability), za cenu dle pravidel.

1593/37/05

Rada města schvaluje příslib pronájmu pozemků parc.č. 424/1, 424/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova poté, co budou převedeny z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov na dobu určitou od převedení do 31.12.2009.

1594/37/05

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy uzavřené na základě usnesení RM č. 1404/69/98 a č. 1367/60/01b) s Jarmilou Vepřekovou, IČ 47665696, se sídlem Strálecká 13, Rýmařov z doby neurčité na dobu určitou pěti let od 01.01.2005 do 31.12.2009, s výjimkou pozemků parc. č. 2998, 3421/2, 3422, 3438 v k.ú. Rýmařov a pozemků parc. č. 416 a 417 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle pravidel. Vyřazené pozemky budou nadále pronajaty na dobu neurčitou.

1595/37/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1595/37/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc.č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže ze stávajícího nájemce na nového nájemce se změnou na dobu určitou do 31.12.2005.

1596/37/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 2541 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s nájemcem novým

1596/37/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc.č. 2541 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže ze stávajícího nájemce na nájemce nového.

1597/37/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 2717 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem

1597/37/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc.č. 2717 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže z původního nájemce na nového nájemce.

1598/37/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 1468 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1598/37/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc.č. 1468 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže z původního nájemce na nájemce nového.

1599/37/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 267 o výměře 198 m2 v k.ú. Stránské za účelem extenzivního chovu ryb na dobu neurčitou za cenu dle pravidel.

1600/37/05

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317 a 2318 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu tak, že nájemní smlouva bude uzavřena s určenými zástupci jednotlivých domů.

1601/37/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu garáže v obytném domě Bartákova 20, Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel od 01.09.2004.

1602/37/05

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor tř. Hrdinů 34, Rýmařov firmě G-Consult, spol. s r.o., zastoupené Ing. Václavem Hodným, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel od 01.01.2005.

1603/37/05

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor nám. Míru 13, Rýmařov na zřízení knihkupectví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu dle pravidel od 01.02.2005.

1604/37/05

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor nám. Míru 13 (NIKA), Rýmařov Josefu Kuželovi, IČ 68175426, se sídlem Větrná 22, Rýmařov, za účelem zřízení prodejny zahrádkářských potřeb, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za vydraženou cenu 1500,- Kč/m2 za rok.

1605/37/05

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1595 v k.ú. Rýmařov.

1606/37/05

Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 352 v k.ú. Jamartice.

1607/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1152/1 v k.ú. Rýmařov.

1608/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov Ladislavu Šínovi, IČ 47992590, se sídlem Žižkova 8, Rýmařov za účelem využití k westernovým aktivitám spojeným s cestovním ruchem, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1609/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 35 v k.ú. Janušov za účelem zřízení zahrady, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1610/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 170 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a prodej zbývající části pozemku parc.č. 170 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1611/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 6/2 a části pozemku parc. č. 5/2 v k.ú. Jamartice, za účelem scelení pozemků okolo domu, po zaměření dle dispozic odboru ŽPaRR, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1612/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 128/1 v k.ú. Edrovice, s podmínkou zachování odvodňovacího zařízení, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1613/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 445/2, 446/2 a 447 v k.ú. Janušov, s podmínkou zachování stávajícího odvodnění, za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1614/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 975 v k.ú. Rýmařov, s podmínkou odstranění černé stavby garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1615/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1616/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 52, Žižkova 11, Rýmařov, na pozemku parc. č. 2029 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku 2029 v k.ú. Rýmařov, za konečnou kupní cenu 211.000,- Kč.

1617/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/8 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice , a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 64,50 Kč/m2 + příspěvek na vybudování infrastruktury + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1618/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 648/3 v k.ú. Janušov.

1619/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 216 v k.ú. Stránské.

1620/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prominutí smluvní platby za poskytnuté ručení za úvěr za období leden až září 2004 ve výši 85.667,- Kč firmě Autocolor Design, s.r.o., se sídlem Opavská 69, Rýmařov.

1621/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit stažení žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 638 a 646/2 v k.ú. Janušov.

1622/37/05

Rada města souhlasí se způsobem využití pozemku parc.č. 507/1 (umístění montované stavby) a schválit změnu smlouvy o výpůjčce schválené usnesením RM č. 766/21/03 na dobu určitou 15 let za jinak stejných podmínek.

1623/37/05

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku žadatelům na vybudovanou kanalizační přípojku v celkové výši 9.800,- Kč.

1624/37/05

Rada města bere na vědomí informaci o prodeji podílu města v Nemocnici s.r.o. Rýmařov.

1625/37/05

Rada města bere na vědomí průběžnou informaci o situaci v BRVOSu Bruntál, s.r.o.

1626/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitosti 1518/1 a 1518/2 včetně parc.č. 1520 a 1519 v k.ú. Rýmařov.

1627/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit změnu čerpání fin. prostředků na záměr přestěhování části rentgenového pracoviště ve výši 300 tis. Kč.

1628/37/05 a)

Rada města shledává požadavek žadatelů na zabránění natékání srážkových vod z místní komunikace na nemovitost Stránské 47 jako neoprávněný,

1628/37/05 b)

Rada města shledává požadavek žadatelů na náhradu škody vzniklou v souvislosti s natékáním srážkových vod z místní komunikace na nemovitost Stránské 47 jako neoprávněný.

1629/37/05

Rada města schvaluje úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2005.

1630/37/05

Rada města ukládá starostovi do příští rady města zpracovat požadavky na počet členů dozorčí rady MěS Rýmařov, s.r.o. a dát návrh na řešení situace dozorčí rady MěS.

1631/37/05

Rada města, v tomto případě plnící funkci valné hromady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., schvaluje převod strojně-technologického zařízení minipivovaru, instalovaného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská a dalšího vnitřního vybavení tohoto objektu, jehož vlastníkem jsou Městské služby Rýmařov s.r.o. na Město Rýmařov za konečnou sjednanou kupní cenu 1,785 mil. Kč. Splacení kupní ceny bude provedeno vzájemným zápočtem, a to snížením závazku Městských služeb Rýmařov s.r.o. vyplývajícího z titulu dlouhodobé návratné půjčky uzavřené dne 26.10.1999.

1632/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit řešení vzniklé situace ve věci dlouhodobé návratné půjčky ve výši 7,5 mil. Kč poskytnuté Městským službám Rýmařov s.r.o. na zakoupení strojně-technologického zařízení minipivovaru, instalovaného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská a dalšího vnitřního vybavení tohoto objektu dle předložené varianty 3. bez dořešení zůstatku dluhu ve výši 3,715 mil. Kč.

1633/37/05 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1148/30/04 b),

1633/37/05 b)

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2005 způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

1634/37/05 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 467/13/04 b),

1634/37/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2005 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

1635/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám mateřských škol.

1636/37/05

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce služebního vozidla mezi Městem Rýmařov a Městským muzeem Rýmařov.

1637/37/05

Rada města schvaluje udělení mimořádné odměny bývalé ředitelce muzea Leoně Pleské dle předloženého návrhu.

1638/37/05

Rada města schvaluje platové výměry ředitelů mateřských škol, základních škol, městské knihovny a městského muzea dle předloženého návrhu.

1639/37/05

Rada města schvaluje udělení mimořádné odměny dle předloženého návrhu.

1640/37/05

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi , bytem Rýmařov, Dukelská č. 2 a bytem Rýmařov, třída Hrdinů č.1.

1641/37/05

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Opavská č.15 a bytem Rýmařov, Julia Sedláka č.28. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2005.

1642/37/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Ondřejově č. 92.

1643/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č.12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005 za podmínek doporučených bytovou komisí.

1644/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č.40 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2005 za podmínek doporučených bytovou komisí.

1645/37/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Větrná č.2 v Rýmařově.

1646/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Bartákova č.33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

1647/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2007.

1648/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.5 na ulici Julia Sedláka č.18 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2007.

1649/37/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2007.

1650/37/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 132.200,--Kč.

1651/37/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Revoluční č.70/15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2006.

1652/37/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 na ulici Máchova č. 410/19 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2006.

1653/37/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2006.

1654/37/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 3+1 na ulici Příkopy č.15 v Rýmařově za úhradu dlužného nájemného.

1655/37/05

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Sokolovská 50A a k bytu č. 2 a 6 na ulici Sokolovská 50B v Rýmařově z firmy SILVA SERVIS a.s. na firmu KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves.

1656/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 3 na ulici Sokolovská č. 50A a k bytu č. 2 a 6 na ulici Sokolovská 50B v Rýmařově s fa KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves

1657/37/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 60.050,--Kč za vrácený byt č. 4 na ulici Revoluční č.15 v Rýmařově

1658/37/05

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.22 v Rýmařově na dobu určitou od 1.2.2005 do 31.1.2006.

1659/37/05

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 2032/80/02.

1660/37/05 a)

Rada města schvaluje pořadník uchazečů pro přidělení bytu na rok 2005 v předloženém znění,

1660/37/05 b)

Rada města schvaluje, aby žádosti uchazečů, kteří zapomněli nebo z nějakého jiného důvodu nepodali žádost o zařazení do pořadníku na rok 2005 v termínu do 31.12.2004 a učiní tak v období od 1.1.2005 do 31.1.2005, byly zařazeny do pořadníku podle data podání na poslední místa,

1660/37/05 c)

Rada města neschvaluje zařazení žádosti žadatelů dle materiálu do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2005.

1661/37/05

Rada města schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů 20 v Rýmařově.

1662/37/05

Rada města pověřuje místostarostu k uzavření smlouvy s firmou CZECH RADAR, a.s. Praha a zpracováním finanční analýzy nákladů do příští RM.

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317