Dnes je sobota 27.11.2021 14:19, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 38
konaného v řádném termínu, dne 14.2.2005

1663/38/05

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 37/2005.

1664/38/05 a)

Rada města bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2004,

1664/38/05 b)

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2004.

1665/38/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu budov č.p. 452, 520, 549, 1185 a č.p. 1298, dále objektů bez č.p./č.e. umístěných na pozemcích parc.č. 443/2, 446, 447, 448 a 451/3 a pozemků parc.č. 320/1, 441, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448, 451/3, 451/5, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6 a 443/1, vše nacházející se v katastrálním území Rýmařov.

1666/38/05

Rada města bere na vědomí informaci o situaci v BRVOSu, s.r.o., a VaKu, a.s., Bruntál.

1667/38/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 648/3 v k.ú. Janušov.

1668/38/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 144 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1668/38/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc.č. 144 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže z původního nájemce na nového nájemce.

1669/38/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Rýmařov uzavřené s nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1669/38/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Rýmařov pod stavbou dřevěné garáže ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1670/38/05

Rada města schvaluje pronájem pozemků parc. č. 2978 a 2979 v k.ú. Rýmařov , za účelem užívání jako zahrady, na dobu určitou 3 let, za cenu dle pravidel s následným zveřejněním záměru prodeje pozemku jako pozemku určeného k výstavbě RD.

1671/38/05

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, dle dispozic odboru ŽPaRR.

1672/38/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 608 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1673/38/05

Rada města schvaluje pronájem pozemků parc. č. 11, 83, 87, 131, 147/2, 198/1, 216, 265, 267, 301, 302/4, 327/1, 335/3, 425, 426, 427, 536, 549, 570/5, 583, 586, 647/2, 647/3, 684 a 689 vše v k.ú. Jamartice za účelem provozování zemědělské činnosti Ing. Michalu Novákovi, IČ 47664801, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, na dobu určitou od 01.01.2005 do 31.12.2009, za cenu dle pravidel.

1674/38/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže ze stávajícího nájemce , na nového nájemce se změnou na dobu určitou do 31.12.2005.

1675/38/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 2541 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže ze stávajícího nájemce , na nového nájemce.

1676/38/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 2717 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže z původního nájemce, na nového nájemce.

1677/38/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 1468 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže z původního nájemce na nového nájemce.

1678/38/05

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu fa Rojana s.r.o. se sídlem tř. Hrdinů 55, Rýmařov, zastoupené Ing. Janem Zieglerem, o výměře cca 9.600 m2, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 1,- Kč/m2 za rok. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

1679/38/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu fa „I.P – 95, s.r.o.“ se sídlem Šachetní 1870/18, Slezská Ostrava, zastoupené Ing. Jiřím Šebestíkem, o výměře cca 20.000 m2, a to za účelem výstavby zemědělského závodu na zpracování bobulového ovoce, za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 22,- Kč/m2 za rok. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

1680/38/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 1608 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví nájemce, dotčené místní komunikací, za část pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, náklady spojené s převodem uhradí město Rýmařov.

1681/38/05

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na vybudování studny a příspěvku ve výši 12.151,- Kč na vybudování přípojky vody.

1682/38/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vyrovnání s Nemocnicí s.r.o. Rýmařov ve výši 63 107,50,- Kč za provedené technické zhodnocení budovy dětského pavilonu realizovaného v roce 2002, po provedení kontroly a vyúčtování poskytnutých dotací, zápočtů a finančních příspěvků městem Rýmařov.

1683/38/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odprodejem majetku vybavení dětského, porodnického a novorozeneckého oddělení, a to dětských postýlek, inkubátorů, nemocničních lůžek bez pojezdu a přebalovacích pultů, které na základě smlouvy o pronájmu užívala Nemocnice s.r.o. Rýmařov a která tyto oddělení již neprovozuje.

1684/38/05

Rada města schvaluje vypovězení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.2002 na základě usnesení RM č. 1366/60/01 s nájemcem z důvodu opakovaného prodlení placení nájemného.

1685/38/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhnout jako člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., pana Františka Zieglera, za zemřelou RNDr. Milenu Macháčkovou.

1686/38/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek Statutu příspěvkové organizace Městská knihovna Rýmařov.

1687/38/05 a)

Rada města schvaluje konání konkurzního řízení na funkci ředitele školy Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,

1687/38/05 b)

Rada města stanoví požadavky konkurzního řízení pro veřejné oznámení dle předloženého návrhu,

1687/38/05 c)

Rada města pověřuje funkcí tajemníka konkurzní komise Leonu Pleskou.

1688/38/05

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Bytermu Rýmařov za rok 2004.

1689/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Opavská č.128 v Janovicích na dobu určitou do 31.1.2006.

1690/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č.19 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2007.

1691/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 28.2.2007.

1692/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská 50A v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2007.

1693/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Bartákova č.13 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2007.

1694/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Bartákova 23 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2006.

1695/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici 1.máje č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2005.

1696/38/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Národní č.13 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2006.

1697/38/05

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1652/37/05.

1698/38/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č.1 na ulici Příkopy č.1153/15 v Rýmařově s podmínkou převzetí závazku ve výši 49.119,--Kč za předcházejícího nájemníka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2006.

1699/38/05

Rada města souhlasí s vyklizením bytu č. 18 na třídě Hrdinů č.212/1 v Rýmařově s podmínkou, že věci, které se v bytě nachází, budou uloženy po dobu 1 roku ve skladových prostorách Bytermu Rýmařov. V případě, že nájemník bude v budoucnosti požadovat náhradní byt, bude mu poskytnut přiměřený náhradní byt.

1700/38/05 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1651/37/05,

1700/38/05 b)

Rada města schvaluje zařazení žádosti žadatelky do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2005 dle bodového hodnocení, tj. na pořadové místo 4.

1701/38/05 a)

Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu a o narovnání k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č.1295/50b v Rýmařově s fa KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves,

1701/38/05 b)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č.1295/50b v Rýmařově s novým nájemcem a to za stejných podmínek, jak byla uzavřena s fa KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves.

1702/38/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č.1295/50b v Rýmařově s novým nájemcem a to za stejných podmínek, jak byla uzavřena s fa KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves.

1703/38/05

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové za rok 2004 dle předloženého návrhu.

1704/38/05

Rada města schvaluje úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2005.

1705/38/05

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Amatérskému divadelnímu spolku Mahen dle předloženého návrhu.

1706/38/05

Rada města neschvaluje prominutí poplatku ze vstupného na Mistrovství Evropy ve westernových dovednostech 2004.

1707/38/05

Rada města schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na koncert Vánoce na Valašsku.

1708/38/05

Rada města doporučuje do funkce člena školské rady SSOŠ Prima Mgr. Marka Bernáta.

1709/38/05

Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov s.r.o. dne 10.8.1998 na pronájem objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská dle předloženého návrhu.

1710/38/05

Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 2. pololetí roku 2004 pro uvolněné členy zastupitelstva dle předloženého materiálu.


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317