Dnes je sobota 27.11.2021 13:46, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 42
konaného v řádném termínu, dne 18.4.2005

 

1800/42/05
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 40 a 41/2005.

1801/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov.

1802/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1961 v k. ú. Rýmařov.

1803/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 979 v k.ú. Rýmařov.

1804/42/05 a)
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové nájemní smlouvy s novým nájemcem.

1804/42/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 2595 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže ze současného nájemce na nového nájemce.

1805/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 173/1 a části pozemku parc.č. 172 v k.ú. Janušov.

1806/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 522/2 v k.ú. Rýmařov.

1807/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

1808/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské.

1809/42/05
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1595 v k.ú. Rýmařov.

1810/42/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu částí pozemků parc. č. 965, 966/1 a 967/1 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nové nájemníky.

1811/42/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 1406/1 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemníka.

1812/42/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemníka.

1813/42/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 144 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže z původního nájemce na nového nájemníka.

1814/42/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 148 v k.ú. Rýmařov pod stavbou řadové garáže na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1815/42/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2211/2 v k.ú. Rýmařov za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, s podmínkou ošetření přístupu k inženýrským sítím vedoucím přes pozemek.

1816/42/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1817/42/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 203 v k.ú. Jamartice na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1818/42/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Jamartice za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1819/42/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 160 v k.ú. Jamartice na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1820/42/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 30/1 v k.ú. Janušov za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1821/42/05
Rada města souhlasí s podnájmem v části nebytových prostor nám Míru 4, Rýmařov, které má v současnosti pronajaty nájemník.

1822/42/05
Rada města souhlasí s podnájmem v části nebytových prostor nám Míru 4, Rýmařov, které má v současnosti pronajaty nájemník.

1823/42/05
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor v II.podlaží objektu Palackého 11, Rýmařov podanou ke dni 31.03.2005. Smlouva zaniká dnem 30.06.2005.

1824/42/05
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu Žižkova 29, Rýmařov podanou ke dni 31.03.2005. Smlouva zaniká dnem 30.06.2005.

1825/42/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor Žižkova 29, Rýmařov.

1826/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.

1827/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2978 a 2979 v k.ú. Rýmařov dle změn vzešlých z jednání rady města.

1828/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 98 v k.ú. Edrovice.

1829/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 64 v k.ú. Jamartice.

1830/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 31 v k.ú. Stránské dle dispozic KŽPaV.

1831/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1361/6 v k.ú.Rýmařov.

1832/42/05
Rada města ukládá FO sdělit žadateli o stanovisko rady města k prodejní ceně objektu Sokolovská 32, Rýmařov - minimální akceptovatelná cena je ve výši 1.300 tis.Kč za NP ) a 409.357,- Kč za byt .

1833/42/05
Rada města nevyhovuje žádosti firmy Spedit Rýmařov v.o.s., jelikož není v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí z majetku města.

1834/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na stavbu MČOV ve výši 30.000,- Kč .

1835/42/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny ve výši 12.000,- Kč.

1836/42/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v usnesení ZM č. 365/12/04 ze dne 01.04.2004 změnu termínu pro realizaci stavby nafukovací sportovní haly z původně stanoveného 31.10.2005 na 31.10.2006.

1837/42/05
Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1684/38/05 ze dne 14.02.2005 v případě, že ke dni 16.05.2005 bude uhrazen veškerý dluh na nájemném.

1838/42/05
Rada města schvaluje změnu v usnesení RM č. 1454/35/04 ze dne 08.11.2004 z původně schváleného prostoru v I. patře – vpravo, na přízemí – vpravo i vlevo.

1839/42/05
Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu nebytových prostor nám. Míru 15, Rýmařov, uzavřené za podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmu uzavřené dne 06.09.2000. V případě, že dluh bude zcela splacen do doby uplynutí výpovědní lhůty, lze usnesení RM zrušit.

1840/42/05
Rada města schvaluje změnu cen za parkovací karty na náměstí Míru a souhlasí s návrhem jednotné platby za parkovací karty ve výši 360,- Kč ročně či poměrnou měsíční část, pro fyzické osoby a právnické osoby na parkovišti náměstí Míru v Rýmařově (změna přílohy č. 2 nařízení města č. 01/2004, o placeném stání na místních komunikacích). Vydávání karet podle nařízení města č. 01/2004 a obecně závazné vyhlášky č. 06/2003 zůstává v kompetenci odboru DaSH.

1841/42/05 a)
Rada města ukládá odboru vnitřních věcí v součinnosti s finančním odborem vyhlásit nabídkové řízení na odprodej ojetých vozidel Škoda Favorit BRD 00-54 a Škoda Forman 135 BRD 05-87 v majetku města Rýmařova. Nabídkové řízení provést obálkovou metodou s nejvyšší nabídnutou cenou,

1841/42/05 b)
Rada města jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Martin Ondra, Zdeněk Kudlák a Vladimír Lanka.

1842/42/05
Rada města bere na vědomí zprávu o postupu při sestavování nájemní smlouvy na Nemocnici s.r.o. Rýmařov.

1843/42/05
Rada města schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programů podpory kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1844/42/05
Rada města schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na Ples sportovců BFAA Oldies konaný dne 19.3.2005.

1845/42/05
Rada města schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na Dětský maškarní karneval konaný dne 5.2.2005.

1846/42/05
Rada města schvaluje uzavření smlouvy se společností Teplo Rýmařov, s.r.o., o pronájmu kotelny v objektu dílen Zvláštní školy Rýmařov.

1847/42/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na rok 2005:- Svazu tělesně postižených v ČR, místní oganizaci Rýmařov ve výši 5.000,- Kč- Centru služeb pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5.000,- Kč- Občanskému sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov ve výši 2.000,- Kč.

1848/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Míru č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2007.

1849/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Úvoz č.17 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2006.

1850/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Fučíka č. 87 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2007.

1851/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 31 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2007.

1852/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2006.

1853/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2006.

1854/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č.16 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2006.

1855/42/05
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Dukelská č. 2 v Rýmařově.

1856/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č.23 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2005 s upozorněním na řádné dodržování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

1857/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č.38 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

1858/42/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.3 na ulici Růžová č.4 v Janovicích na dobu určitou do 31.3.2006.

1859/42/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 na ulici Okružní č. 736/7 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2006.

1860/42/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 na ulici Revoluční č.70/15 v Rýmařověi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

1861/42/05
Rada města neschvaluje přidělení místnosti v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově.

1862/42/05
Rada města schvaluje prominutí úroků z prodlení za úhradu dlužného nájemného ve výši 50%, tj. 2.744,50 Kč.

1863/42/05
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Dukelská č.1 v Rýmařově na dobu určitou od 1.5.2005 do 31.12.2005.

1864/42/05
Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

1865/42/05
Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

1866/42/05
Rada města neschvaluje úpravu pravidel pro hospodaření s byty v majetku města v čl. E odst.7 takto : byty dle přílohy 2) vyjma bytů o velikosti 1+0 a 1+1 jsou pronajímány na základě vydraženého práva k nájmu bytu.

1867/42/05
Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2004.

1868/42/05
Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2004

1869/42/05
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. dle předloženého návrhu.

1870/42/05
Rada města souhlasí s vyplacením roční odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2004 dle návrhu.

1871/42/05
Rada města schvaluje zprávu o propojených osobách dle zákona č. 513/1991 Sb a bere na vědomí investiční záměry společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

1872/42/05
Rada města souhlasí se zvýšením mandátní odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. dle návrhu.

1873/42/05
Rada města schvaluje proplacení 1/2 fakturované částky za opravu střechy objektu sauny do výše předložené cenové nabídky.

1874/42/05
Rada města pověřuje starostu města, aby zajistil právní a ekonomickou analýzu pro rozhodnutí ve věci zadávání veřejných zakázek společnosti Městské služby Rýmařov, s.ro.

1875/42/05
Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2004.

1876/42/05
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2004 dle předloženého návrhu.

1877/42/05
Rada města souhlasí s vyplacením roční odměny jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2004 dle návrhu.

1878/42/05
Rada města souhlasí se zvýšením mandátní odměny jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. dle návrhu.

1879/42/05
Rada města ukládá starostovi a místostarostovi předložit kritéria zainteresovanosti odměn pro jednatele společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.

..........................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317