Dnes je sobota 27.11.2021 13:14, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 43
konaného v řádném termínu, dne 16.5.2005

1880/43/05
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 42/2005.

1881/43/05
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Střediska volného času Rýmařov za rok 2004.

1882/43/05
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Městské knihovny Rýmařov za rok 2004.

1883/43/05
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Městského muzea Rýmařov za rok 2004.

1884/43/05
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Sovinecko, o.p.s., za rok 2004.

1885/43/05
Rada města bere na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města Rýmařova za rok 2004.

1886/43/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov uzavřené dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem

1886/43/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1887/43/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice uzavřené dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

1887/43/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1888/43/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 20 m2 , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem začlenění do stávající zahrádky.

1889/43/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1961 v k. ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem zřízení zahrádky.

1890/43/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 979 v k.ú. Rýmařov pod stavbou řadové garáže, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1891/43/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 2595 v k.ú. Rýmařov pod stavbou řadové garáže ze současného nájemce na nového nájemce.

1892/43/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 173/1 a části pozemku parc.č. 172 v k.ú. Janušov , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1893/43/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 522/2 v k.ú. Rýmařov Ing. Michalu Novákovi – soukromému zemědělci, se sídlem Rýmařov, Jamartice 11, k zemědělské činnosti, na dobu určitou od 10.01.2005 do 31.12.2009, za cenu dle pravidel.

1894/43/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské o výměře cca 380 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem udržování a zajištění přístupu k domu č.p. 93.

1895/43/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem zřízení zahrádky.

1896/43/05
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov, dohodou ke dni 30.04.2005.

1897/43/05
Rada města schvaluje výpověď Dohody o kosení trávy na pozemku parc.č. 280 v k.ú. Rýmařov, uzavřené dne 31.03.1983 a to za podmínek uvedených v Dohodě o kosení trávy.

1898/43/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov o výměře 203 m2 uzavřené dohodou ke dni uzavření nových smlouv o pronájmu s novými nájemci.

1898/43/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nové nájemce.

1899/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1969 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1900/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1901/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 250 m2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1902/43/05
Rada města schvaluje provedení výběru mezi žadateli o prodej pozemku parc.č. 272/1 a části pozemku parc.č. 271/1 o výměře cca 25 m2, oba v k.ú. Edrovice, formou výběrového řízení - obálkovou metodou na kupní cenu pozemku. Minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 120,- Kč/m2.

1903/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3476 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1904/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1463 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1905/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku prac. č. 1464 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1906/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1465 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

1907/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 622/18/05 ze dne 27.01.2005.

1908/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1064 v k.ú. Rýmařov Ladislavu Šínovi, IČ 47992590, se sídlem Žižkova 8, Rýmařov, za účelem využití k westernovým aktivitám spojených s cestovním ruchem a výstavby objektu k zabezpečení zázemí pro tyto aktivity, za cenu 5,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby budovy (zázemí pro konání akcí, ubytování) nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování stavby.

1909/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 437, na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově, včetně části pozemku parc.č. 588 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 88 %) za cenu 1.300.000,- Kč a (podíl 12 %) za cenu 342.473,- Kč s úrokem z nesplacené části kupní ceny ve výši 3%. Celková cena činí 1.642.473,- Kč.

1910/43/05
Rada města souhlasí s podnájmem firmy ARK CZ, s.r.o., se sídlem Jeseník, Dukelská 456, zastoupené jednatelem Zdeňkem Chytilem, bytem Jeseník, Nábřežní 349/8. v části nebytových prostor na ulici Husova 5 v Rýmařově, které má v současnosti pronajaty František Kratochvíl, bytem Dlouhá 62, Stará Ves.

1911/43/05
Rada města schvaluje provedení stavebních úprav v části nebytových prostor na ulici Husova 5 v Rýmařově dle výše uvedeného návrhu za podmínky, že nájemce uvede po skončení nájemní smlouvy nebytové prostory do původního stavu a nebude požadovat kompenzaci vynaložených nákladů.

1912/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí stažení žádosti o prodej části pozemku parc. č. 280/1 v k.ú. Edrovice.

1913/43/05
Rada města bere na vědomí informaci o průběhu prodeje části pozemku parc..č. 18 v k.ú. Rýmařov včetně zadního traktu nám. Míru 15, Rýmařov, schváleného usnesením ZM č. 372/12/04.

1914/43/05
Rada města bere na vědomí informaci o upřesnění výměry části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov prodávané firmě Rojana s.r.o. schválené v usnesení ZM č. 594/17/04 dle předloženého materiálu.

1915/43/05 a)
Rada města schvaluje kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov vynaložila na opravy a údržbu pronajatých nebytových prostor v objektu Sokolovská 29-33, Rýmařov v roce 2004 do výše 114.878,- Kč a v objektu Bartákova 21, Rýmařov za stejné období ve výši 95.000,- Kč (kompenzace schválených částek představuje uzavření předchozích období a požadavků na kompenzaci jakýchkoliv oprav z té doby),

1915/43/05 b)
Rada města ukládá odboru kancelář starosty a finančnímu odboru zpracovat dodatek k nájemním smlouvám, uzavřených se společností SSOŠ PRIMA, s.r.o., řešící novou výši nájemného a způsob započítávání od roku 2005.

1916/43/05
Rada města, dle § 84, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, jmenuje za zemřelou RNDr. Milenu Macháčkovou jako člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., pana Františka Zieglera.

1917/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, ZO Rýmařov, za pozemek parc.č. 1870/1 a za část pozemku parc.č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov.

1918/43/05
Rada města schvaluje prodej osobního vozu Škoda Forman, reg. zn. BRD 05-87 jedinému zájemci za vydraženou cenu 15.555,- Kč.

1919/43/05
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o správě, vývozu a údržbě žumpy na pozemku parc.č. 105/1 v k.ú. Jamartice, v obci Rýmařov (podíl města Rýmařova 1/5) s ostatními spoluvlastníky žumpy.

1920/43/05 a)

Rada města schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. Města Rýmařov v celkové výši 175 tis. Kč,

1920/43/05 b)
Rada města zplnomocňuje starostu města k podpisu smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

1921/43/05
Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov za rok 2004.

1922/43/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FC Jamartice na vybudování vodovodní a elektrické přípojky do šaten na fotbalovém hřišti ve výši 8.000,- Kč.

1923/43/05
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 ve výši 180.583,24 Kč Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, p.o. dle požadavků školy.

1924/43/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku oddílu stolního tenisu SVČ Rýmařov na pořádání exhibice ve stolném tenisu ve výši 5.000,- Kč.

1925/43/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1 na letní soustředění žáků sportovních tříd ve výši 30.000,- Kč.

1926/43/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SOU a OU Rýmařov na společný projekt středních škol ve výši 2.500,- Kč.

1927/43/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SSOŠ Prima na sportovní turnaj ve výši 5.000,- Kč.

1928/43/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SVČ Rýmařov na účast člena tanečního kroužku na mistrovství Evropy v Rakousku ve výši 2.000,- Kč.

1929/43/05
Rada města bere na vědomí nové skutečnosti ve věci vymáhání pohledávek města za Tomaszem Cimerem.

1930/43/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 31.05.2006.

1931/43/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Marxova č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2007.

1932/43/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Příkopy č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2006.

1933/43/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Marxova č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2007.

1934/43/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Julia Fučíka č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2006.

1935/43/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Jamarticích č. 115 na dobu určitou do 31.5.2006.

1936/43/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 2+KK na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově s podmínkou převzetí dluhu za původního nájemce ve výši 33.428,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

1937/43/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1, III.kategorie na ulici Palackého č. 76/6 v Rýmařově s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2005.

1938/43/05
Rada města schvaluje přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 5 na ulici 8.května č.36 v Rýmařově v souladu s § 711 odst. 1, písm. d) občanského zákoníku. Usnesení platí pro případ, že nájemce neuzavře dohodu o skončení nájmu bytu.

1939/43/05
Rada města schvaluje přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 10 na třídě Hrdinů č.1 v Rýmařově v souladu s § 711 odst.1, písm.d) občanského zákoníku.

1940/43/05
Rada města schvaluje přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 9 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově v souladu s § 711 odst1, písm.d) občanského zákoníku.

1941/43/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení za úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve výši 70% z celkové částky poplatku z prodlení 20.966,45 Kč.

1942/43/05
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2005 s podmínkou, že veškeré dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu bude uhrazeno do 31.5.2005 a o prodloužení nájemní smlouvy bude požádáno.

1943/43/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu a vývoji pohledávek za nájemníky bytů,

1943/43/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s navrženým odpisem pohledávek za nájemné z evidence příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu - trvalý odpis ve výši 357.778,- Kč.

1944/43/05 a)
Rada města jmenuje jako předsedu komise sociálních věcí a zdravotnictví Marii Volkovou,

1944/43/05 b)

Rada města jmenuje jako člena komise životního prostředí a výstavby Marii Volkovou.

1945/43/05
Rada města pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu podpisem Smlouvy o vzájemném partnerství a poskytování odborných informací z oblasti zemědělství.

1946/43/05
Rada města souhlasí se snížením poplatku na 1.500,- Kč, za užívání veřejného prostranství na pozemku parc.č. 82 k.ú. Rýmařov, užívané jako předzahrádka pro hostinskou činnost u pohostinství "CHERRY BAR", dle OZV č. 6/2003 o místních poplatcích na základě žádosti Radka Zimáka (STYL CZ s.r.o.).

 

.....................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317