Dnes je sobota 27.11.2021 14:33, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 44
konaného v řádném termínu, dne 13.6.2005

 

1947/44/05
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 43/2005.

1948/44/05 a)
Rada města bere na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva za období od 26.05.2004 do 06.06.2005.

1948/44/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006 nákup prostředků individuální ochrany pro kategorie zabezpečovaných osob, které jsou stanoveny v § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

1949/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu školství ve městě.

1950/44/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov.

1951/44/05
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 82, 111 v k.ú. Rýmařov.

1952/44/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 2741 v k.ú. Rýmařov , dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1952/44/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 2741 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1953/44/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2788/28 v k.ú. Rýmařov, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1953/44/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 2788/28 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1954/44/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 142 v k.ú. Rýmařov, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1954/44/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 142 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1955/44/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1955/44/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1956/44/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1957/44/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1958/44/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu částí pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nové nájemce. Každému nájemci se pronajme výměra 101,5 m2, s podmínkou uvolnění části o výměře 68 m2 (každý cca 34 m2) v případě zájmu vlastníka třetí bytové jednotky v domě.

1959/44/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské o výměře cca 2.100 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem udržování.

1960/44/05
Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor (velká budova vpravo od vstupní brány, dle nákresu budova č. 4) v objektu č.p. 545 na ulici Žižkova 29, Rýmařov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1961/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části nebytových prostor (budova naproti vstupní brány – u potoka, v nákresu č. 3) v objektu č. p. 545 na ulici Žižkova 29, Rýmařov.

1962/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2647/4 v k.ú. Rýmařov.

1963/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov.

1964/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2897 v k.ú. Rýmařov.

1965/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 264 v k.ú. Stránské.

1966/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 106 v k.ú. Edrovice.

1967/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Janovice.

1968/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 1049/2 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby jednoho RD.

1969/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 80/4/03 ze dne 03.04.2005, kterým byl schválen prodeje pozemku parc.č. 1049/2 v k.ú Rýmařov.

1970/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3319 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

1971/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 396 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1972/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1466 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1973/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1974/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 28 včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Janovice u Rýmařova, za cenu 70.000,- Kč.

1975/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 271/1 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1976/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 272/1 a části pozemku parc.č. 271/1 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu, za vydraženou kupní cenu ve výši 301,50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem

1977/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 12, 13 a dále pozemků parc.č. 29, 31, 32, 33, 34, 36 vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

1978/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 35 a částí pozemků parc.č. 20 a 305, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

1979/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku parc.č. 2145 v k.ú. Rýmařov po zaměření.

1980/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit stažení žádosti o převod pozemku parc. č. 172/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

1981/44/05
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vodovodu na pozemcích v k.ú. Jamartice, a to parc. č. 171 a parc.č. 700/1 v k.ú. Jamartice, ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění stavby vodovod Jamartice na dobu časově neomezenou. Případnou úplatu za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

1982/44/05
Rada města schvaluje úhradu vícenákladů vzniklých při realizaci půdních vestaveb v objektech Čapkova 8, 10, Rýmařov, ve výši 62.475,60 Kč příspěvkové organizaci Byterm Rýmařov (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy).

1983/44/05
Rada města nesouhlasí s využitím místa u informačního centra na nám. Míru, Rýmařov na umístění malé stojací reklamy a souhlasí s využitím přístřešků vybraných autobusových zastávek pro reklamní účely hotelu AVALANCHE – firmy Infogold, s.r.o., za dodržení podmínek (finanční odměna pro Muzeum) a podmínek odboru ŽPaRR.

1984/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny pozemku parc.č. 3201 včetně objektu stodoly.

1985/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 1195 na části pozemku parc.č. 1518/1 a dále prodej pozemků parc.č. 1518/1, 1519, 1520, vše v k.ú. Rýmařov, České republice - Hasičskému záchrannému sboru MSK, se sídlem Ostrava – Zábřeh, Vítkovická 40, za cenu ve výši nákladů spojených s převodem po zapracování připomínek HK.

1986/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí výjimky z Pravidel o prodeji nemovitostí.

1987/44/05 a)
Rada města souhlasí s vrácením objektu čp. 140 v Janovicích na ulici Školní 30 (školní jídelna a školní družina), pozemku parc.č. 273 o výměře 2 515 m2 a pozemku parc.č. 274 o výměře 2 269 m2, oba k.ú. Janušov, vypůjčených na základě smlouvy o výpůjčce Obci Stará Ves, a to ke dni 30.6.2005.

1987/44/05 b)
Rada města schvaluje záměr pronájmu objektu čp. 140 v Janovicích na ulici Školní 30 (školní jídelna a školní družina) a pozemku parc. č. 273, o výměře 2 515 m2, k.ú. Janušov.

1987/44/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezplatné ponechání drobného majetku z inventáře školní družiny Základní škole Stará Ves, p.o., Dlouhá 24, Stará Ves.

1988/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 506/2 v k.ú. Rýmařov na Moravskoslezský kraj.

1989/44/05
Rada města schvaluje přidělení všech 4 zakázek na zpracování geometrických plánů pro odměření historického a přídělového majetku města (k.ú. Ondřejov, 2x k.ú. Rýmařov, Jamartice) společnosti GEPROJEKT s.r.o. Šumperk, se sídlem Jeremenkova 18, zastoupena Ing. Vladimírem Rybářem. Na každou zakázku bude uzavřena samostatná smlouva.

1990/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 595/17/04 ze dne 16.12.2004 o prodeji části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov firmě „I.P. – 95, s.r.o.“, Ostrava.

1991/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3445/2 po zaměření firmě Katr a.s. , se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, zastoupené místopředsedou Josefem Hamou, za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem za účelem vybudování areálu pilnice na pořez dříví za podmínek předloženého podnikatelského záměru. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek.

1992/44/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu fa Katr a.s. se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, zastoupené Josefem Hamou, po zaměření (cca 6 ha), a to za účelem výstavby pilnice za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 1,- Kč/m2 za rok. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

1993/44/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2005 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu a dalších poskytovatelů v období od počátku roku 2005 do 5/2005 v celkové částce + 2 607,1 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 2 607,1 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutíposkytovatele dotace.

1993/44/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů

1993/44/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2005, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku 7 500 tis. Kč podle předloženého návrhu.

1993/44/05 d)
Rada města doporučeje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2005, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 16 669,5 tis. Kč podle předloženého návrhu.

1994/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování režijních nákladů projektu MAS v programu Leader+ pro společnost Rýmařovsko o.p.s. Do výše 600 tis. Kč.

1995/44/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí vznik pohledávky města za společností Nemocnice s.r.o. Rýmařov z důvodu neoprávněného zápočtu nákladů s nájmem v období roku 2002 a 2003 ve výši 290 051, 43 Kč.

1995/44/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města řešit pohledávku společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov za městem Rýmařov vzniklou z technického zhodnocení dětského pavilonu ve výši 63 107,50 Kč vzájemným započtením pohledávek mezi městem Rýmařov a společností Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

1996/44/05
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí na stavby technické vybavenosti ČOV v Rýmařově na pozemcích parc. č. 1861 a 1908 v k.ú. Rýmařov se státním podnikem MILNEA, s.p. v likvidaci, Blanická 1, Olomouc, na dobu určitou od roku 2002 do doby převodu předmětu nájmu na Město Rýmařov.

1997/44/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje 3 bytů v objektu čp. 2 a 1252, na ulici Sokolovská 23 a 25 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 k.ú. Rýmařov,

1997/44/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit současně s převodem 2 bytů v objektu 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově převod zůstatku fondu, který spravuje Byterm a je tvořen příjmy z vybraného nájemného a výdaji spojených s údržbou těchto 2 bytů a i podílem na nákladech společných prostor po dobu trvání smluv o budoucích smlouvách.

1998/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. O 5 515 842,- Kč dle předloženého návrhu.

1999/44/05
Rada města schvaluje podnájem myčky automobilů v areálu MěS na Palackého ulici v Rýmařově dle návrhu.

2000/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Divadelní č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2001/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Čapkova č.10 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2002/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Okružní č.7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2007.

2003/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově s Gymnáziem Rýmařov na dobu určitou do 30.6.2006.

2004/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Bartákova č.33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2005/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Ondřejově č.94 na dobu určitou do 30.6.2007.

2006/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.12 na ulici Julia Sedláka č.26 v Rýmařově na dobu neurčitou.

2007/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2008/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2009/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č.37 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2010/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2011/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici 1.máje 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2012/44/05
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově.

2013/44/05
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Jamarticích č. 115.

2014/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2007.

2015/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Svobody č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2007.

2016/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na třídě Hrdinů č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2017/44/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č.40 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2018/44/05 a)
Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 8 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 826/24 v Rýmařově.

2018/44/05 b)
Rada města doporučuje ZM schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 8 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č.826/24 v Rýmařově.

2019/44/05
Rada města schvaluje zařazení žádosti MUDr. Dagmar Guziové do pořadníku b) pro přidělení bytu v Rýmařově na rok 2005 na poslední pořadové místo.

2020/44/05
Rada města doporučuje ZM schválit vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 42.210,--Kč za uvolnění bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově.

2021/44/05
Rada města schvaluje rekonstrukci bytu č. 3 na náměstní Míru č.24 v Rýmařově dle předloženého návrhu a po rekonstrukci přidělit byt na základě vydraženého práva k nájmu bytu.

2022/44/05
Rada města ruší platnost usnesení č. 1942/43/05 ze dne 16.5.2005.

2023/44/05 a)
Rada města schvaluje základní nájemné v bytech půdní vestavby na ulici Čapkova č. 8 a 10 v Rýmařově stejné jako v ostatních bytech v majetku města v současné době, tj. 15,23 Kč za m2.

2023/44/05 b)
Rada města schvaluje výběr budoucích nájemníků bytů půdní vestavby na ulici Čapkova č. 8 a 10 v Rýmařově tak, že nabídka bude kromě uchazečů ze seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město zaslána vždy prvním deseti uchazečům v pořadníku a) i b) pro přidělení bytu na rok 2005 a uchazečům o přidělení bytu z domu na třídě Hrdinů 22a v Rýmařově. Výběr pak bude proveden z uchazečů, kteří budou splňovat podmínky dané SFRB.

2024/44/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 715/21/05 ze dne 28.04.2005.

2024/44/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částky 350 tis. Kč z kapitoly 3114 do kapitoly 3113 jako posílení rozpočtu Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 na vybudování centrální šatny v přízemí budovy na Jelínkově ulici 1.

2025/44/05
Rada města jmenuje od 01.09.2005 Mgr. Miloslava Horkého do funkce ředitele Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

2026/44/05
Rada města schvaluje platový výměr ředitele ZŠ 1.máje 32 Mgr. Miloslava Horkého dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2005.

2027/44/05
Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ dle předloženého návrhu.

2028/44/05
Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelkám muzea a knihovny dle předloženého návrhu.

2029/44/05
Rada města schvaluje příspěvek na účast žákyň ZŠ Jelínkova 1 na tanečním mistrovství světa v Orlandu, Florida, USA v celkové výši 34 000 Kč.

2030/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit spoluúčast města na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce nám. Míru v Rýmařově financovanou z Regionálního programu podpory SZ Čech a MS regionu, dotační titul č.4

2031/44/05
Rada města v souladu se směrnicí č. 03/2004 o zadávání veřejných zakázek zadává zhotovení projektové dokumentace k akci Rekonstrukce nám. Míru v Rýmařově firmě "Atelier R" Olomouc-ing. arch.Čehovskému.

2032/44/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 21 odst. 5, § 26 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějějších předpisů, Návrh souborného stanoviska ke změně č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov, které bylo dohodnuto s dotčenými orgány státní správy a které je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.

032/44/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí důvodovou zprávu ke zpracování Změny ř. 7 ÚPNSÚ Rýmařov včetně Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov; Vyhodnocení dohody s dotčenými orgány státní správy k návrhu souborného stanoviska ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov; Vyhodnocení námitek (§21 stavebního zákona) a návrh rozhodnutí o námitkách; Vyhodnocení připomínek ostatních orgánů, fyzických a právnických osob ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov a Vyhodnocení vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov.

2033/44/05
Rada města schvaluje kritéria zainteresovanosti jednatele Městských služeb Rýmařov, s.r.o. Na roční odměně dle návrhu.

2034/44/05
Rada města bere na vědomí zprávu o zadávání veřejných zakázek městem Rýmařov a splnění usnesení rady města č. 1874/42/05.

2035/44/05
Rada města předkládá zastupitelstvu města rámcový návrh smlouvy o provozování zimního stadionu v Rýmařově dle usnesení zastupitelstva města č. 651/18/05.

2036/44/05
Rada města souhlasí s navrženou opravou objektů Sokolovská 29-33 v Rýmařově - výměna 12 ks oken + oprava části střechy, pronajatých v současnosti SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov v roce 2005 dle předloženého návrhu.

2037/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 3/2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj dle předloženého návrhu.

2038/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

2039/44/05
Rada města schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na Ples SVČ Rýmařov

2040/44/05
Rada města schvaluje prominutí poplatku ze vstupného na Letní zahradní slavnost pořádanou SVČ Rýmařov.

2041/44/05
Rada města schvaluje příspěvek SOU a OU Rýmařov na pořádání soutěže Číšnický čtyřboj ve výši 3 000,- Kč.

2042/44/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr realizovat preventivní aktivyty v rámci programu Partnerství.

2043/44/05 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr realizace programu komunitního plánování.

2043/44/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit dohledem nad realizací programu komunitního plánování místostarostu, Ing. Jaroslava Kalu.

 

.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317