Dnes je úterý 7.12.2021 13:58, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 46
konaného v řádném termínu, dne 22.8.2005

 

2084/46/05
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 45/2005.

2085/46/05
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2005.

2086/46/05
Rada města ukládá odboru kancelář starosty zanalyzovat situaci ve vztahu město - Jednota SD

2087/46/05
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Bytermu Rýmařov za 1. pololetí roku 2005.

2088/46/05
Rada města schvaluje kritéria zainteresovanosti ředitelky příspěvkové organizace Byterm na roční odměně dle návrhu.

2089/46/05
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 31.7.2005 a výhled hospodaření k 31.12.2005 dle přiloženého materiálu.

2090/46/05
Rada města bere na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006.

2091/46/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Rýmařov.

2092/46/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 954 v k.ú. Rýmařov.

2093/46/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov.

2094/46/05 a)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice uzavřené se stávajícím nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,

2094/46/05 b)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.

2095/46/05
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 264 v k.ú. Stránské.

2096/46/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 100 m2 , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu dle pravidel za účelem kosení trávy.

2097/46/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 2741 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2098/46/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 2788/28 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2099/46/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 142 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2100/46/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2101/46/05
Rada města schvaluje zrušení pronájmu části pozemku parc.č. 293 v k.ú. Stránské dohodou k 31.08.2005.

2102/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

2103/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 2978 a 2979 v k.ú. Rýmařov po zaměření do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2104/46/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

2104/46/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2105/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2897 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2106/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Janovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2107/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 98 a 106 v k.ú. Edrovice po zaměření , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2108/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 64 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2109/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 745/22/05 ze dne 30.06.2005 o prodeji objektu na ulici Sklepní 4a), č.p. 28, vč. pozemku parc.č. 216, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova.

2110/46/05
Rada města schvaluje firmě SPEDIT Rýmařov v.o.s., prodloužení termínu pro splacení kupní ceny za objekt na ulici tř. Hrdinů 33, č.p. 786 vč. pozemku parc.č. 2075, vše v k.ú. Rýmařov do 31.10.2005.

2111/46/05
Rada města souhlasí s přidělením budovy v pravém rohu areálu Žižkova 29, Rýmařov příspěvkové organizaci BYTERM, Rýmařov k uskladnění povinně skladovaných věcí nájemníků městských bytů.

2112/46/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudovanou kanalizační přípojku v celkové výši 2.250,- Kč.

2113/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat OZV č. 05/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 28/1994 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, včetně obecně závazné vyhlášky č. 32/1995, která doplňuje a mění obecně závaznou vyhlášku č. 28/1994

2114/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat OZV č. 06/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 57/1999 o úpravě základního nájemného podle polohy domu.

2115/46/05
Rada města schvaluje rozsah a jednotlivé druhy pojištění majetku města, který bude sjednán v pojistné smlouvě od 1.1.2006, dle předloženého návrhu.

2116/46/05 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ručení Města Rýmařov za závazky společností Byterm, Teplo Rýmařov, s.r.o., a Městské služby Rýmařov, s.r.o., vůči provozovateli vodovodu společnosti VaK Bruntál, a.s., vzniklé ze smluv o dodávce vody do nemovitostí ve vlastnictví Města Rýmařov,

2116/46/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu podepsáním předmětné smlouvy o dodávce vody za Město jako ručitele neuhrazených závazků.

2117/46/05
Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Ladislavu Žilkovi dle předloženého návrhu.

2118/46/05
Rada města schvaluje udělení odměny řediteli ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov dle předloženého návrhu.

2119/46/05 a)

Rada města schvaluje koncept městské kroniky za rok 2004,

2119/46/05 b)

Rada města schvaluje odměnu kronikáři za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2004 dle předloženého návrhu.

2120/46/05
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku SSOŠ Prima na dopravu na studentské projekty ve výši 1.500,- Kč.

2121/46/05
Rada města souhlasí s bezplatným užíváním zasedací místnosti v budově MěÚ, ul. 8.května 48, Rýmařov, Střediskem výchovné péče Bruntál, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

2122/46/05
Rada města pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Kalu podepsáním smlouvy s firmou CZECH RADAR, a.s., Praha s doplněním schváleným na jednání rady města.

2123/46/05
Rada města souhlasí s realizací záměru Obecně prospěšné společnosti Stránské na pozemcích ve vlastnictví města - na parcele č. 216, 1083/1 a 1083/6 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.

2124/46/05
Rada města schvaluje dodatečně podnájem v bytech nájemce Nemocnice s.r.o. Rýmařov pro níže uvedené podnájemníky na dobu určitou po dobu trvání pracovního poměru v Nemocnici s.r.o. Rýmařov:byt č. 5 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově pro Renátu Jahodovoubyt č. 7 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově pro MUDr. Janu Vyčítalovoubyt č. 2 na ulici Příkopy 15 v Rýmařově pro MUDr. Josefa Čiklabyt č. 2 na ulici Příkopy 6 v Rýmařově pro MUDr. Petera Zimana.

2125/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2126/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2127/46/05
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č.4 v Rýmařově.

2128/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2129/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2130/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2131/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2132/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2006.

2133/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2134/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2006.

2135/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2136/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2137/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2138/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Opavská č.15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.

2139/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Jamarticích č. 102 na dobu určitou do 31.8.2007.

2140/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na ulici Okružní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.

2141/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2006.

2142/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.

2143/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2144/46/05
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici 1.máje č.1 v Rýmařově.

2145/46/05
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově.

2146/46/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2147/46/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 73.000,-- Kč.

2148/46/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2006.

2149/46/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2006.

2150/46/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2006.

2151/46/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+KK na náměstí Míru č. 198/23 v Rýmařově pro Městský úřad v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2006.

2152/46/05
Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 2 na ulici U Lomu č. 706/8 v Rýmařově ze seznamu bytů, které jsou přidělovány na základě vydraženého práva k nájmu bytu a doporučuje nabídnout byt uchazečům o byt 1+0 z pořadníku a) pro přidělení bytu na rok 2005.

2153/46/05
Rada města schvaluje vyjmutí bytu č. 2 na ulici Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově ze seznamu bytů, které jsou přidělovány na základě vydraženého práva k nájmu bytu a doporučuje nabídnout byt uchazečům o byt 1+0 z pořadníku a) pro přidělení bytu na rok 2005.

2154/46/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2006.

2155/46/05
Rada města schvaluje přednostní řešení bytové situace pro rehabilitační sestru Nemocnice s.r.o. Rýmařov s podmínkou, že Nemocnice s.r.o. Rýmařov uzavře dohodu o skončení nájmu k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 23 v Rýmařově k datu odstěhování nájemníka.

2156/46/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 2068/45/05,

2156/46/05 b)
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.

2157/46/05
Rada města schvaluje přidělení místnosti č. 2 v modulu C v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2006.

2158/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s pravidly pro hospodaření s byty v majetku města dle čl. M vyplacení odstupného ve výši 62.268,--Kč za uvolnění bytu č. 6 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově.

2159/46/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s pravidly pro hospodaření s byty v majetku města dle čl. M vyplacení odstupného ve výši 60.470,--Kč za uvolnění bytu č. 8 na ulici Větrná č. 917/13 v Rýmařově.

2160/46/05
Rada města schvaluje poskytnutí náhradního ubytování v domě na ulici Bartákova č.24 v Rýmařově po dobu nezbytně nutnou k opravám v bytě č.2 na ulici Národní č.9 v Rýmařově. O termínu provedení oprav předmětného bytu rozhodne správce bytů p.o. Byterm Rýmařov.

2161/46/05 a)
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 3+1 na ulici Větrná č. 917/13 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov na dobu neurčitou pro zaměstnance nemocnice s podmínkou, že Nemocnice s.r.o. Rýmařov uzavře dohodu o skončení nájmu k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 23 v Rýmařově k datu odstěhování nájemníka, tj. k 31.1.2006.

2161/46/05 b)
Rada města schvaluje podnájem v bytě č. 8 o velikosti 3+1 na ulici Větrná 917/13 v Rýmařově na dobu určitou po dobu trvání pracovního poměru v Nemocnici s.r.o. Rýmařov.

2162/46/05
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35 tis. Kč SRPŠ při Gymnáziu Rýmařov na krytí stávajících dluhů dle přiloženého materiálu.

 

 

............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317