Dnes je sobota 27.11.2021 12:40, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 50
konaného v řádném termínu, dne 5.12.2005

2422/50/05

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 49/2005.

2423/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě v roce 2005.

2424/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit plán investic na rok 2006.

2425/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený rozpočet města na rok 2006 s navrženými úpravami.

2426/50/05

Rada města schvaluje cenu stočného na rok 2006 dle předloženého materiálu.

2427/50/05

Rada města neschvaluje předloženou kalkulaci na svoz odpadů na rok 2006.

2428/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Prohlášení vlastníka k nemovitostem Sokolovská 2/25 a 1252/23 na pozemku č. parc. 496.

2429/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit místostarostu města Ing. Jaroslava Kalu zastupováním Města Rýmařov ve Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 2/25 a 1252/23.

2430/50/05

Rada města schvaluje návrh Dohody o spoluúčasti vlastníků jednotek na úhradě nákladů na společné části domu č.p. 2 a 1252, s připomínkami HK, dle předloženého návrhu.

2431/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výpověď smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 14.6.1996, uzavřené se společností Soukromá škola cestovního ruchu a managementu s.r.o. (SŠCRM), na budoucí prodej bytu číslo 2/8 v objektu čp. 2, na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově.

2432/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje bytu číslo 4 v objektu 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 k.ú. Rýmařov.

2433/50/05

Rada města schvaluje změnu Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku města Rýmařova dle předloženého návrhu s platností od 1.1.2006.

2434/50/05

Rada města bere na vědomí Celoměstský kalendář akcí na rok 2006.

2435/50/05 a)

Rada města souhlasí s předloženým programem zasedání rady města na rok 2006,

2435/50/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2006.

2436/50/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu pravidel.

2437/50/05

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2438/50/05

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2439/50/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 164 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nové nájemce.

2440/50/05

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 1335/2, 1336/2 v k.ú.Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2441/50/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 978 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2442/50/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 6 v k.ú. Janušov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2443/50/05

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 204/8 v k.ú. Stránské na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2444/50/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 211/2 v k.ú. Stránské obecně prospěšné společnosti Sovinecko, se sídlem Rýmařov, nám. Míru 1, zastoupené ředitelem Petrem Schäferem, za účelem zřízení odstavné plochy pro návštěvníky Sovinecka, na dobu určitou do 31.12.2009, za symbolickou cenu ve výši 5,- Kč/m2 ustanovenou radou města, po splnění podmínek osadního výboru.

2445/50/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 354/10 v k.ú. Stránské společnosti ATRO Rýmařov s.r.o., se sídlem Rýmařov, Opavská 12, zastoupené jednatelem Ing. Zdeňkem Balharem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2446/50/05

Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy uzavřené dne 15.8.2005 na základě usnesení č. 2048/45/05 se Společenstvím Romů na Moravě dle předloženého materiálu.

2447/50/05

Rada města schvaluje provedení výběru na pronájem nebytových prostor Sokolovská 16, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu v případě, že o pronájem bude více zájemců přihlášených v řádném termínu. Minimální nabídková cena je dle cenové mapy 600,- Kč/m2 ročně za hlavní funkční plochu. Zůstane-li jeden zájemce, získá nebytové prostory do pronájmu za cenu dle Pravidel.

2448/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2990/3 v k.ú. Rýmařov.

2449/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2877 v k.ú. Rýmařov.

2450/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2106/1 v k.ú. Rýmařov.

2451/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemku parc.č. 451/1 a celého pozemku parc.č. 447 včetně objektu bez č.p. , vše v k.ú. Rýmařov.

2452/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 261, 262 v k.ú. Edrovice.

2453/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 348 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

2454/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 2971 a 2972 [ 9 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

2455/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 2971 a 2972 [ 10 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

2456/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 140 na pozemku parc.č. 213 včetně části pozemku parc.č 213, vše v k.ú. Janušov, za cenu 350.000,- Kč.

2457/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny pozemku za část pozemku parc.č. 152 v k.ú. Janušov.

2458/50/05 a)

Rada města doporučuje radě města zrušit platnost usnesení č. 2411/49/05 ze dne 14.11.2005 o pronájmu nebytových prostor v objektu Revoluční 30A, Rýmařov,

2458/50/05 b)

Rada města doporučuje radě města schválit záměr vypůjčit některé nebytové prostory v objektu č.p. 1007 na ulici tř. Hrdinů 30A, Rýmařov Svazu tělesně postižených v ČR, MO Rýmařov.

2459/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené na základě usnesení č. 365/12/04, a to v článku 3 – Závazek k uzavření kupní smlouvy z původně schváleného tenisového kurtu a stavby nafukovací haly pro krytý tenisový kurt v zimním období roku nově na stavbu tenisové haly a posunutí termínu realizace do 30.06.2007.

2460/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 11.11.2003 na základě usnesení č. 736/31/02, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu kolaudace nově vystavěného objektu na pozemku parc.č. 20 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 11.11.2005 na 30.06.2006.

2461/50/05

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene práva křižování pozemku podzemním kabelovým vedením nízkého a vysokého napětí na pozemcích parc.č. 684, 807, 1482, 3513, 3514, 3515 a 3518, vše v k.ú. Rýmařov ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s., zastoupené Ing. Jiřím Zemkem, za cenu dle Pravidel.

2462/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc.č. 700/1 v k.ú. Jamartice po zaměření od Správy silnic Moravskoslezského kraje.

2463/50/05 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků parc.č. 2649/1, 2238/1, 2238/2, 1918, částí pozemků parc.č. 1909/1, 1910/1, všechny v k.ú. Rýmařov a pozemku parc.č. 611 v k.ú. Jamartice,

2463/50/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 1904/3 a 1938/2, oba v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezskému kraji,

2463/50/05 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 506/2, 575/1 a 575/3, vše v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezskému kraji.

2464/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 97 v k.ú. Jamartice do vlastnictví za účelem zajištění přístupu k pozemku parc.č. 104 vk.ú. Jamartice podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

2465/50/05

Rada města schvaluje uzavření Dohody o užívání a správě studny na pozemku parc.č. 214 v k.ú. Ondřejov dle předloženého návrhu.

2466/50/05

Rada města schvaluje uzavření Dohody o užívání a správě studny na pozemku parc.č. 38 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.

2467/50/05

Rada města bere na vědomí vyhodnocení SDH Rýmařov "Hasičem roku 2005" a schvaluje podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru dle předloženého návrhu.

2468/50/05

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné peněžité odměny ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu.

2469/50/05

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu pečovatelské služby a to s Diakonií Českobratrské církve evangelické - středisko v Rýmařově, IČ 48806749 s účinností od 1.1.2006 dle předloženého návrhu.

2470/50/05

Rada města schvaluje podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru dle předloženého návrhu.

2471/50/05

Rada města schvaluje příspěvek Občanskému sdružení Stránské ve výši 5 tis. Kč na opravu památníku.

2472/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, o částku 21 865 Kč na vrub rozpočtové rezervy.

2473/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 100 tis. Kč na vrub rozpočtové rezervy.

2474/50/05

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ dle předloženého návrhu.

2475/50/05

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelkám muzea a knihovny dle předloženého návrhu.

2476/50/05 a)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení pro pomoc mentálně postižených v Bruntále ve výši 20 tis. Kč,

2476/50/05 b)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dětskému centru 1990 v Olomouci ve výši 5 tis. Kč.

2477/50/05

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Olomouc, Azylovému domu Samaritán.

2478/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o stavu ve společnosti VaK a.s. a o předložených cenových nabídkách.

2479/50/05

Rada města vydává nařízení města Rýmařov č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

2480/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 08/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 64/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

2481/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 09/2005, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

2482/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2005, o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

2483/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 11/2005, o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

2484/50/05

Rada města pověřuje starostu města jednat s firmou POLYGON stavební a.s. ve věci vykoupení části pozemku parc.č. 2025/1 v k.ú. Rýmařov.

2485/50/05

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 7 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající.

2486/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Okružní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.

2487/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.

2488/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č.28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.

2489/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Opavská č.15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.

2490/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 43 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.

2491/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.

2492/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Okružní č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.

2493/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Opavská č. 8 na dobu určitou do 31.12.2007.

2494/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici 8.května č. 36 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.

2495/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2496/50/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově.

2497/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006 s výstrahou na dodržování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

2498/50/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově.

2499/50/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.

2500/50/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Dukelská č.1 v Rýmařově .

2501/50/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na základě vydraženého základního smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 90,--Kč/m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2006.

2502/50/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, II.kategorie o velikosti 3+1 v Ondřejově č.92 vzhledem k rozhodnutí soudu, který přivolil k výpovědi z nájmu bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2006.

2503/50/05

Rada města neschvaluje vyplacení odstupného za vrácení bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 39/6 v Rýmařově.

2504/50/05

Rada města schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku základního nájemného, tj. 40.161,--Kč za uvolnění bytu č. 12 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově.

2505/50/05 a)

Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 2/8 na ulici Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově se Soukromou školou cestovního ruchu a managementu s.r.o., zastoupenou Ing. Miroslavem Slováčkem ke dni 31.3.2006,

2505/50/05 b)

Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 2/1 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově ke dni 31.12.2005,

2505/50/05 c)

Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 2/4 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově ke dni 31.12.2005.

2506/50/05

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006 a souhlasí se zpětvzetím žaloby na vyklizení předmětného bytu.

2507/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2006 – 2010 kandidáty dle předloženého materiálu.

2508/50/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd".

2509/50/05

Rada města podporuje a souhlasí se zapojením města do programu Mobility pro všechny.

2510/50/05

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč ZO Českého svazu včelařů Rýmařov.

2511/50/05

Rada města ukládá FO vyzvat žadatele o pronájem objektu bývalé zeleniny na Žižkové ulici v Rýmařově k upřesnění záměru.

2512/50/05 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 2285/48/05 a)

2512/50/05 b)

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v objektu Sokolovská 16, Rýmařov, dohodou ke dni 30.11.2005.

 

 

 

…………………………………..

Ing. Petr Klouda

starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317