Dnes je sobota 27.11.2021 14:04, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 51
konaného v mimořádném termínu, dne 15.12.2005

2513/51/05

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 Organizačního řádu

2514/51/05

Rada města vydává v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů směrnici č. 04/2005 města Rýmařov k přijímání, projednávání a vyřizování stížností, návrhů, podnětů, připomínek a peticí.

2515/51/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení číslo 771/22/05 b) ze dne 22.9.2005.

2516/51/05

Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., dne 26.10.1999, o úpravy dle předloženého materiálu a připomínek HK.

2517/51/05

Radě města souhlasí s provedenými opravami a udržovacími pracemi na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov s.r.o., za rok 2005 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 169.219,- Kč, bez DPH.

2518/51/05

Rada města potvrzuje platnost usnesení č. 2372/49/05 ze dne 14.11.2005 ohledně realizace parkoviště na pozemku parc.č. 169/2 v k.ú. Rýmařov.neboRada města ukládá finančnímu odboru vypracovat Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 169/2 v k.ú. Rýmařov s vlastníkem pozemku - Domem Zdraví s.r.o., se sídlem Rýmařov, Pivovarská 255/11, za účelem umístění stavby parkoviště, na dobu životnosti stavby, nejméně však 15 let. Uzavření zpracované smlouvy schválí radě města.

2519/51/05

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor Žižkova 29, Rýmařov (budovy v areálu Žižkova 29, Rýmařov) ………………………………., se sídlem
………………………, Rýmařov, za účelem
…………………………………………, na dobu (ne)určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nabídnutou cenu ……….,- Kč/m2 za rok.

2520/51/05

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy ke garážovému boxu na pozemku parc.č. 242 v k.ú. Janušov, dohodou ke dni 31.12.2005.

2521/51/05

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, včetně dodatku č. 1, se společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

2522/51/05

Rada města ukládá starostovi města zplnomocnit Městské služby Rýmařov s.r.o. k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s a.s. EKO-KOM Praha.…………………………………..

Ing. Petr Klouda

starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317