Dnes je sobota 27.11.2021 14:27, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 40
konaného v řádném termínu, dne 21.3.2005

1713/40/05

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 38 a 39/2005.

1714/40/05 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2004 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na straně 2 přiloženého materiálu, v celkové částce +5 202,8 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku +5 202,8 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

1714/40/05 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2004 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu.

1715/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006.

1716/40/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 965, 966/1 a 967/1 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1716/40/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu částí pozemku parc. č. 965, 966/1 a 967/1 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1717/40/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1406/1 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

1717/40/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 1406/1 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nájemce nového.

1718/40/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov, uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu snovým nájemcem. Předmětná část je vymezena v předloženého návrhu,

1718/40/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nájemce nového.

1719/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 148 v k.ú. Rýmařov.

1720/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2211/2 v k.ú. Rýmařov.

1721/40/05

Rada města souhlasí s odstoupením od nájemní smlouvy uzavřené dne 22.05.1991 z důvodu jejího dlouhodobého porušování.

1722/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2964/8 v k.ú.Rýmařov.

1723/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 203 v k.ú. Jamartice.

1724/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Jamartice.

1725/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 160 v k.ú. Jamartice.

1726/40/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 30/1 v k.ú. Janušov.

1727/40/05

Rada města souhlasí s prodloužením stávající smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 472 a 473 v k.ú. Rýmařov na další nájemní období od 01.05.2005 do 31.04.2006 pro stávajícího nájemníka a souhlasí i s případným dalším prodloužením této smlouvy o 1 rok, pokud nebude město potřebovat pozemek pro realizaci svých záměrů a cílů.

1728/40/05

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 648/3 v k.ú. Janušov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

1729/40/05

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Rýmařov pod stavbou dřevěné garáže ze stávajícího nájemce na nájemce nového.

1730/40/05

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dohodou ke dni 31.03.2005.

1731/40/05

Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o výpůjčce k pozemku parc.č. 1969 v k.ú. Rýmařov.

1732/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1969 v k.ú. Rýmařov.

1733/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Rýmařov.

1734/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov.

1735/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje (části) pozemku parc. č. 3319 v k.ú. Rýmařov.

1736/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 271/1 a části pozemku parc. č. 272/1 v k.ú. Edrovice.

1737/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 216 včetně objektu č.p. 28 v k.ú. Janovice.

1738/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 396 v k.ú. Janušov.

1739/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku prac. č. 3476 v k.ú. Rýmařov.

1740/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2605 v k.ú. Rýmařov.

1741/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku prac. č. 979 v k.ú. Rýmařov.

1742/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku prac. č. 1463 v k.ú. Rýmařov.

1743/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku prac. č. 1464 v k.ú. Rýmařov.

1744/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku prac. č. 1465 v k.ú. Rýmařov.

1745/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku prac. č. 1466 v k.ú. Rýmařov.

1746/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku prac. č. 144 v k.ú. Rýmařov.

1747/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2229 v k.ú. Rýmařov.

1748/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1317/1 v k.ú. Rýmařov.

1749/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské.

1750/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku parc.č. 1152/1 v k.ú. Rýmařov žadatekům za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1751/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit stažení žádosti o převod pozemku parc. č. 525 v k.ú. Janušov.

1752/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení zastupitelstva města č. 527/15/04 ze dne 23.09.2004.

1753/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc.č. 1127/1 včetně objektu č.p. 614 od firmy Javi Tuning, s.r.o., se sídlem Budovatelská 4793, Zlín, za kupní cenu 200.000,- Kč + náklady spojené s převodem.

1754/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nový mechanizmus výpočtu kupní ceny stavebních pozemků v Rýmařově a jeho místních částech. Kupní ceny budou stanoveny takto: základem je cena pozemku do 800 m2 dle cenové mapy + příspěvek na sítě ve výši 51,- Kč/ m2, do 1.000 m2 dle cenové mapy + příspěvek na sítě ve výši 200,- Kč/m2 a nad výměru 1.000 m2 dle cenové mapy + uhrazení skutečného výdaje na zasíťování 1 m2 v dané lokalitě.

1755/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit slevu z kupní ceny za část pozemku parc. č. 2972 (nově vzniklý pozemek 2972/1) a to ve výši 10% z ceny pozemku za výměru přesahující 800 m2.

1756/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny za část pozemku parc.č. 2972 (nově vzniklý pozemek 2972/7) k.ú. Rýmařov, určeného k výstavbě RD.

1757/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapracování připomínky číslo 2, tj. prodloužení lhůty, kterou má budoucí kupující na požádání o stavební povolení z 60 na 90 dnů, do „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města“, pasáž týkající se podmínek smluv o budoucích smlouvách, na základě žádosti manželů Renáty a Ing. Petra Hromkových na prodej části pozemku parc.č. 2972 (nově vzniklý pozemek 2972/8) k.ú. Rýmařov, určeného k výstavbě RD.

1758/40/05

Rada města schvaluje splacení poslední splátky za poskytnuté ručení za úvěr firmě Auto color Design s.r.o., ve výši 85.667,- Kč formou měsíčních splátek: deset měsíčních splátek ve výši 8.000,- a jedna měsíční splátka ve výši 5.667,- Kč.

1759/40/05

Rada města schvaluje poskytnutí finanční příspěvku ve výši 3.000,- Kč Letecko-modelářskému klubu Rýmařov na opravu elektroinstalace. Příspěvek bude poskytnut formou zápočtu s nájemným.

1760/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přeposílání jednotlivých pojistných plnění, přijatých od pojišťovny města na likvidaci pojistných událostí, správcům a uživatelům nemovitostí města likvidujících vzniklé pojistné události.

1761/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 575/1 a 575/3 v k.ú. Rýmařov na Moravskoslezský kraj.

1762/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit cenu pro prodej garážových míst v nově budované lokalitě „Žižkova/Nádražní“ v Rýmařově. Kupní cena jednoho stání, včetně ceny pozemku, tak činí 28.841,- Kč.

1763/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit cenu pro prodej garážových míst v lokalitě „Opavská – před čerpací stanicí“ v Rýmařově. Kupní cena jednoho stání, včetně ceny pozemku, tak činí 18 318,- Kč.

1764/40/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv na pronájem částí pozemků parc. č. 1483, 1499/1 a příp. dalších, v k.ú. Rýmařov, uzavřených za účelem umístění staveb dočasných (plechových) garáží, u kterých bylo nařízeno jejich odstranění v termínu do 31.05.2005. Smlouvy se prodlužují s platností do 31.10.2006. Nájemníci se zprošťují povinnosti platit z těchto smluv nájemné.

1765/40/05

Rada města projednala vývoj a situaci v soudním sporu mezi městem Rýmařov a ŠCR a pověřuje zástupce města k uzavření sporu soudním smírem.

1766/40/05

Rada města schvaluje zápočet nákladů vynaložených na technické zhodnocení nebytových prostor Radniční 1, Rýmařov, ve výši 324.651,- Kč proti nájemnému firmě Pre-Gel s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, zastoupené Jaroslavem Podlasem - jednatelem.

1767/40/05

Rada města souhlasí s odepisováním nákladů vynaložených na technické zhodnocení nebytových prostor Radniční 1, Rýmařov ve výši 324.652,-Kč firmou Pre-Gel s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, zastoupené Jaroslavem Podlasem – jednatelem.

1768/40/05

Rada města bere na vědomí zprávu o skutečnostech při poskytování osvobození od poplatku dle ustanovení článku 7 OZV města Rýmařov č. 08/2003, týkající se místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení OZV města Rýmařov č. 02/2003.

1769/40/05

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2006.

1770/40/05

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Dukelská č. 6, Rýmařov a Dukelská č. 2, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2006.

1771/40/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2005.

1772/40/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

1773/40/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

1774/40/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2007.

1775/40/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Růžová č. 4 v Janovicích.

1776/40/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č. 23 v Rýmařově.

1777/40/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

1778/40/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově.

1779/40/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 135.200,-- Kč.

1780/40/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 na ulici Máchova č. 410/19 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

1781/40/05

Rada města neschvaluje řešení žádosti žadatele o přidělení bytu.

1782/40/05

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Jamarticích č. 115 na dobu určitou do 31.3.2006 s platností od 1.4.2005.

1783/40/05

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově na dobu určitou 1 rok.

1784/40/05

Rada města neschvaluje přidělení volného bytu č. 1 na ulici Husova č. 1 v Rýmařově.

1785/40/05

Rada města souhlasí s vyklizením bytu č. 5 na ulici Palackého č. 76/6 v Rýmařově. V případě, že nájemce bude v budoucnu požadovat poskytnutí náhrady, bude mu poskytnut přiměřený náhradní byt.

1786/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 01/2005 - Požární řád města Rýmařov.

1787/40/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 02/2005 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 44/97.

1788/40/05

Rada města schvaluje Přílohu č. 5 - Funkční příslušnost k projednání přestupků v rámci MěÚ Rýmařov jako součást Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov, schváleného dne 6.12.2004 usnesením RM č. 1583/36/04.

1789/40/05

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Jiříkov o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.

1790/40/05 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1323/33/04 b) ze dne 13.9.2004,

1790/40/05 b)

Rada města stanovuje od 1.4.2005 celkový přepočtený počet zaměstnanců města v Městské úřadu v Rýmařově na 79,27.

1791/40/05

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ vyhlásit výběrové řízení na uvolněné místo referenta odboru ŠK.

1792/40/05

Rada města schvaluje Kritéria pro návrhy odměn ředitelům škol, školských a kulturních zařízení.

1793/40/05

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Rýmařov, 1. máje 32, dle předloženého návrhu.

1794/40/05

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Zvláštní škole Rýmařov na uspořádání sociálně zdravotního kurzu pro žákyně školy.

1795/40/05 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1711/39/05 ze dne 7.3.2005,

1795/40/05 b)

Rada města jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál dle předloženého návrhu.

1796/40/05

Rada města schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu sportu v Rýmařově dle předloženého návrhu doplněného o změnu vzešlou z jednání rady města.

…………………………………

Ing. Petr Klouda

starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317