Dnes je sobota 27.11.2021 12:57, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 49
konaného v řádném termínu, dne 14.11.2005

2323/49/05

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 48/2005.

2324/49/05

Rada města bere na vědomí předložený návrh plánu investic pro rok 2006.

2325/49/05

Rada města souhlasí s výkonem doplňkové činnosti Bytermem Rýmařov, o.p. ve smyslu článku II. Statutu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov ze dne 29.1.2004.

2326/49/05

Rada města bere na vědomí předložený návrh rozpočtu města na rok 2006.

2327/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov.

2328/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Rýmařov.

2329/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Rýmařov.

2330/49/05 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 164 v k.ú. Rýmařov, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novými nájemci.

2330/49/05 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 164 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce, na nové nájemce .

2331/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1335/2, 1336/2 v k.ú.Rýmařov.

2332/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 978 v k.ú. Rýmařov.

2333/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 6 v k.ú. Janušov.

2334/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 204/8 v k.ú. Stránské.

2335/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 211/2 v k.ú. Stránské.

2336/49/05

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 354/10 v k.ú. Stránské.

2337/49/05

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2310 v k.ú. Rýmařov.

2338/49/05

Rada města schvaluje rozšíření nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Nemocnice s.r.o. Rýmařov, o objekt U53, tj. číslo popisné 1185 a pozemku parc. č. 320/1 k.ú. Rýmařov na dobu určitou 6 měsíců.

2339/49/05

Rada města souhlasí s podnájmem společnosti Servis Nemocnice Rýmařov s.r.o., v části budovy stravovacího pavilonu číslo popisné 1298 a pozemku parc. č. 451/5 k.ú. Rýmařov, včetně příslušenství, který má v současnosti pronajatá společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

2340/49/05

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2294/1 v k.ú. Rýmařov za účelem zřízení zahrádek na dobu určitou jeden rok od 01.01.2006, s možným automatickým prodloužením o dalších 12 měsíců, s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality:a) Anně Zajícové, bytem Rýmařov, tř. Hrdinů 26a,b) Vladimíru a Miluši Vlčkovým, bytem Rýmařov, tř. Hrdinů 26b,c) Anežce Příkopové, bytem Rýmařov, tř. Hrdinů 26b,d) Lence Romaňákové, bytem Rýmařov, tř. Hrdinů 26b,e) Karlu Síbrovi, bytem tř. Hrdinů 26bf) Evě Vrabkové, bytem Jungmanova 7.

2341/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 281/2, 281/3, 281/4, 821/1, 821/2, 2293/1, 2293/2, 3497 a 3522, vše v k.ú. Rýmařov.

2342/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.

2343/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1335/1, 1336/1 v k.ú. Rýmařov.

2344/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc..č. 3195/2, 3167/2 v k.ú. Rýmařov.

2345/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 49 v k.ú. Jamartice.

2346/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 90 v k.ú. Ondřejov.

2347/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků parc.č. 111, 112 a 2646/4, vše v k.ú. Rýmařov.

2348/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1993 včetně stavby bez čísla popisného, vše v k.ú. Rýmařov.

2349/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Rýmařov

2350/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby budoucího penzionu typu rodinného domu, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

2351/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1083/13 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2352/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 28 včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Janovice u Rýmařova za cenu 1.000,- Kč.

2353/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc..č. 1968 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude realizován současně s prodejem pozemku parc.č. 1969 za stejných podmínek (SBS).

2354/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2355/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 2476, 2478 vše v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2356/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1181/3 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2357/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1565 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2358/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc.č. 689/1, 689/2 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, Marketu CA-VA s.r.o., se sídlem Rýmařov, Jungmanova 2, zastoupené Karlem Valou, jednatelem, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2359/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvo města schválit prodej částí pozemků parc.č. 2971/1, 2972 a 2985/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření Českému zahrádkářskému svazu, ZO Rýmařov, zastoupenému Josefem Krčem - místopředsedou a Jaroslavem Nejedlým – jednatelem za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2360/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 246/1 v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2361/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2362/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2363/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 20 v k.ú. Stránské , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2364/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc.č. 45, 1083/17 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2365/49/05

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch majitele RD č.p. 8 v k.ú. Edrovice, a to na části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Edrovice, na dobu neurčitou za cenu dle Pravidel.

2366/49/05

Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu nebytových prostor tř. Hrdinů 1, Rýmařov, z důvodu opakovaného prodlení s placením za podmínek sjednaných v dodatku smlouvy o pronájmu ke dni 14.11.2005. V případě, že dluh bude zcela splacen do doby uplynutí výpovědní lhůty, lze požádat o zrušení platnosti usnesení RM.

2367/49/05

Rada města schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu nebytových prostor tř. Hrdinů 7, Rýmařov, z důvodu opakovaného prodlení s placením za podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmu ke dni 14.11.2005. V případě, že dluh bude zcela splacen do doby uplynutí výpovědní lhůty, lze požádat o zrušení platnosti usnesení RM.

2368/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 12.09.2003 na základě usnesení č. 141/6/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího rekreačního objektu na pozemku parc.č. 3253 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 12.09.2005 na 31.05.2006.

2369/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc.č. 123, 128/1 v k.ú. Edrovice.

2370/49/05

Rada města schvaluje bezúplatný převod zbývajícího majetku Školní jídelny Stará Ves na příspěvkové organizace města.

2371/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí výjimky z Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města, tedy stanovení splátkového kalendáře při prodeji podílu na nemovitosti č. p. 437, na adrese Sokolovská 32, Rýmařov, včetně pozemku p.č. 588, vše v k.ú. Rýmařov Miroslavu Mervovi a Václavu Janíkovi na dobu pěti let.

2372/49/05

Rada města schvaluje realizaci parkoviště pouze v případě, že město získá předmětnou část pozemku bezúplatně do svého vlastnictví. Jelikož je pozemek předmětem zástavy, nelze s ním volně nakládat, měl by žadatel navrhnout, jakým způsobem je možno převod realizovat.

2373/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc.č. 3195/1, 3246, 3247, 3203/1, 3201 vč. objektu stodoly, vše v k.ú. Rýmařov, z vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 3150 v k.ú. Rýmařov . Náklady spojené s převodem budou uhrazeny rovným dílem.

2374/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení finanční náhrady ve výši 300,- Kč/m2 za pozemky parc. č. 40 a 42, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. U těchto pozemků neuplatní oprávnění nárok na vydání náhradních pozemků od Pozemkového fondu ČR.

2375/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 766/22/05 ze dne 30.06.2005 o prodeji části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Katr, a.s.

2376/49/05

Rada města ruší platnost usnesení č. 1992/44/05 ze dne 13.06.2005 o pronájmu části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Katr, a.s., který měl být uzavřen v rámci smlouvy o smlouvě budoucí kupní na uvedený pozemek.

2377/49/05

Rada města bere na vědomí úkoly jednatele MěS Rýmařov a ukládá kanceláři starosty aktualizovat obecně závaznou vyhlášku č. 48/1997 včetně dodatku č. 62/2000 na základě vzešlých připomínek.

2378/49/05

Rada města schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání zakázek na stavbu "Regenerace panelového sídliště Příkopy v Rýmařově - část hřiště a zemní valy" s tím, že tato stavba bude zadána přímo Městským službám Rýmařov.

2379/49/05

Rada města pověřuje Ing. Jaroslava Kalu, RNDr. Františka Čermáka a Elišku Hofrichterovou, jednáním za město v jednacích řízeních bez uveřejnění na stavby "Regenerace panelového sídliště Příkopy v Rýmařově" a "Regenerace panelového sídliště v Rýmařově - část nová odstavná stání".

2380/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu na rekonstrukci plynové kotelny ve Zvláštní škole v Rýmařově ve výši 350.000,- Kč Teplu Rýmařov, s.r.o. Úhrada bude započtena vůči závazku Tepla Rýmařov s.r.o. Městu Rýmařov.

2381/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu na vybudování plynové kotelny v objektu Města Rýmařov na tř. Hrdinů 56 (vyhořelý dům) ve výši 250.000,- Kč Teplu Rýmařov s.r.o. Úhrada bude započtena vůči závazku Tepla Rýmařov s.r.o. Městu Rýmařov.

2382/49/05

Rada města schvaluje vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2005 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu.

2383/49/05

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 20, 22 a Revoluční 30 A, B v Rýmařově a hmotného movitého majetku, a to s Diakonií Českobratrské církve evangelické – středisko v Rýmařově, IČ 48806749 na dobu, po kterou bude vykonávat pečovatelskou službu ve výše uvedených nebytových prostorách. Pokud bude poskytování služby ukončeno, je Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově povinno vrátit předmět výpůjčky do 1 měsíce od ukončení.

2384/49/05

Rada města schvaluje bezúplatný převod osobního vozu ŠKODA FABIA, SPZ BRH 52-14, do vlastnictví Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Rýmařově, IČ 48806749, pokud bude služba pro město ukončena, auto bude vráceno městu.

2385/49/05

Rada města schvaluje dodatek č. 10 nájemní smlouvy ze dne 30.4.1994, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov s.r.o. na pronájem řízené skládky TKO v Malé Štáhli, řešící nájemné pro rok 2005 ve výši 600 000,- Kč.

2386/49/05

Rada města schvaluje dodatek č. 11 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov s.r.o. na pronájem kanalizační infrastruktury Města Rýmařov, řešící způsob stanovení nájemného pro rok 2005 (předpoklad ve výši 1 300 000,- Kč).

2387/49/05

Rada města schvaluje bezúplatný převod vybavení místností v objektu č.p. 1195 v k.ú. Rýmařov (Hasičská zbrojnice) dle předloženého materiálu do vlastnictví ČR - HZS Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, zastoupeného krajským ředitelem Plk. Ing. Zdeňkem Nytrou.

2388/49/05

Rada města schvaluje záměr vypůjčit pozemky parc.č 1913, 1914, 1915, 1917, 1919, 1920, 1922, 1931/3, 1932/2, 2092 a části 1921, 2084, 2096/3 a 2098, vše v k.ú. Rýmařov, včetně objektů na nich umístěných.

2389/49/05

Rada města bere na vědomí zprávu o průběhu přebírání movitých věcí, které neodkoupila společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

2390/49/05

Rada města schvaluje vyřazení movitých věcí, které neodkoupila společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

2391/49/05 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1918/43/05,

2391/49/05 b)

Rada města schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Forman 135, BRD 05-87, jedinému zájemci za cenu stanovenou dohodou ve výši 5.555,- Kč.

2392/49/05

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově . Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající, tj. do 31.7.2006.

2393/49/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Ondřejově č.92 na dobu určitou do 30.11.2007.

2394/49/05

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově na dobu neurčitou.

2395/49/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2007.

2396/49/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 19 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2007.

2397/49/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2007.

2398/49/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Palackého č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2006.

2399/49/05

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2006.

2400/49/05

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově .

2401/49/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 65,--Kč/m2 za měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2006.

2402/49/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 61,-- Kč/m2 za měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2006.

2403/49/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+0 na ulici Marxova č. 582/1 za předpokladu, že nájemce uzavře dohodu o skončení nájmu k bytu na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově, kde je v současné době nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2006.

2404/49/05

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+KK na ulici U Rybníka č. 578/5 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2006.

2405/49/05

Rada města neschvaluje přednostní přidělení bytu Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Navrhuje, aby nemocnice dále řešila bytové záležitosti svých zaměstnanců jinou formou např. využitím možnosti vydražovaného smluvního nájemného, podnájmem, apod.

2406/49/05

Rada města schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku základního měsíčního nájemného, tj. 23.957,--Kč za uvolnění bytu č. 4 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově.

2407/49/05

Rada města ruší platnost usnesení č. 2304/48/05.

2408/49/05

Rada města neschvaluje stažení žaloby o vyklizení bytu č. 25 na ulici Dukelská č.968/2 v Rýmařově.

2409/49/05

Rada města schvaluje přidělení bytové jednotky č. 9 na tř. Hrdinů č. 20 v Rýmařově.

2410/49/05

Rada města souhlasí s přistěhováním žadatele do Domu s pečovatelskou službou, bytová jednotka č. 12 na tř. Hrdinů 22 v Rýmařově.

2411/49/05

Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou na Revoluční ulici č. 30A v Rýmařově, Svazu tělesně postižených ČR místní organizaci Rýmařov.

2412/49/05 a)

Rada města schvaluje platový výměr Ivy Valové, ředitelky Mateřské školy Rýmařov, Zámecký park 6, Janovice, okres Bruntál, dle předloženého návrhu s účinností od 1.11.2005,

2412/49/05 b)

Rada města schvaluje platový výměr ředitelky Střediska volného času Rýmařov, dle předloženého návrhu s účinností od 1.11.2005.

2413/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál.

2414/49/05

Rada města schvaluje návrh na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku Základní školy Rýmařov, 1. máje 32, okres Bruntál ze zůstatku rezervního fondu školy.

2415/49/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 300 tis. Kč určenou na nákup vozidla pro přepravu 9 osob.

2416/49/05

Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku SK Sport a Zdraví na pořádání akce Sportovec roku 2005.

2417/49/05

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na účast studentky SSOŠ Prima v soutěži Region Regina 2006 ve výši 1.785,- Kč.

2418/49/05

Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Rýmařov, Zámecký park 6, Janovice, okres Bruntál.

2419/49/05

Rada města pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu podpisem Smlouvy o partnerství se společností INFOGOLD s.r.o. Brno.

2420/49/05

Rada města schvaluje podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi a Ing. Jaroslavu Kalovi dle předloženého mateiálu.

2421/49/05

Rada města schvaluje podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317