Dnes je úterý 7.12.2021 13:06, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 4
konaného v řádném termínu, dne 20.1.2003

86/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí rozpočtu na rok 2003 dle návrhu,

86/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu jednáním o přijetí úvěru na vyrovnání rozpočtového deficitu ve výši 4,400.000,- Kč s bankovními institucemi.

87/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled na roky 2004 – 2006.

88/4/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 467 v k.ú. Rýmařov a jednoho skleníku na tomto pozemku umístěného, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětných částí po-zemku v případě realizace stavby DPS.

89/4/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 473 v k.ú. Rýmařov, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětného pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

90/4/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1751/1 v k.ú. Rýmařov.

91/4/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 348 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

92/4/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 4/3 v k.ú. Stránské.

93/4/03

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov.

94/4/03

Rada města neschvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku pod stavbou plechové garáže parc. č. 1499/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 20 m2, ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

95/4/03

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 472 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrádky, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětného pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

96/4/03

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 315 v k.ú. Edrovice, o výměře cca 300 m2, ze stávajícího nájemce na nového nájemce , za účelem zřízení zahrádky k pěstování a sklizni zemědělských plodin na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

97/4/03

Rada města schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1915/77/02 ze dne 22.07.2002 upřesnění pronájmu části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov na část pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 2.697 m2, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

98/4/03 a)

Rada města schvaluje záměr pronájmu objektu školy na ulici Školní nám. 1, č.p. 206 v Rýmařově na pozemku parc. č. 705 v k.ú. Rýmařov, dále pozemku parc. č. 705, o výměře 439 m2, v k.ú. Rýmařov a budovy garáže na pozemku parc. č. 706 na Školním náměstí v Rýmařově Zvláštní škole Rýmařov, za účelem zajištění výuky a činnosti školy.

98/4/03 b)

Rada města schvaluje záměr výpůjčky pozemku parc. č. 714, o výměře 300 m2, v k.ú. Rýmařov Zvláštní škole Rýmařov, za účelem zajištění výuky a činnosti školy.

99/4/03

Rada města schvaluje s účinností od 1. 2. 2003 pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Bartákova 24 v Rýmařově, tzv. garáž, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

100/4/03

Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 7 v Rýmařově a to o 1 rok s účinností od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

101/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 9 v k.ú. Rýmařov.

102/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 462/2 v k.ú. Rýmařov.

103/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1049/2 v k.ú. Rýmařov.

104/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 482/30/98 ze dne 25.6.1998.

104/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov.

105/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 1682/3 v k.ú. Rýmařov.

106/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1751/3 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy.

107/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2172/3 v k.ú. Rýmařov.

108/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 113/9/95 ze dne 30.11.1995.

108/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2492/1, pozemku parc. č. 2492/3 a 2492/4, a části pozemku parc. č. 2485/1, vše v k.ú. Rýmařov.

109/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2492/1 a 2485/1, vše v k.ú. Rýmařov.

110/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 3472 v k.ú. Rýmařov.

111/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 21 v k.ú. Edrovice

112/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 125/4 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

113/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 54 v k.ú. Jamartice.

114/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 115 v k.ú. Jamartice.

115/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 47 v k.ú. Stránské.

116/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1083/33 v k.ú. Stránské.

117/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 490/30/98 ze dne 25.6.1998.

117/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 152 v k.ú. Janušov.

118/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov.

118/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3112 v k.ú. Rýmařov.

119/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2120 v k.ú. Rýmařov.

120/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 855/2 v k.ú. Rýmařov.

121/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 855/4 v k.ú. Rýmařov po zaměření , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. K předmětnému pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí koupi. Při podpisu této smlouvy bude městu uhrazena kauce ve výši 50 tis. Kč jako záruka na náklady města, spojené s prodejem pozemku a jako záruka na dodržení termínu vybudování hrubé stavby. K samotnému uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti dojde až po vybudování hrubé stavby rodin-ného domu, do 3 let od přijetí tohoto usnesení.

122/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku parc. č. 855/4 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

122/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 836/6 a části pozemku parc. č. 836/23 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé.

123/4/03

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 29/2/02 ze dne 16.12.2002 ve věci výpovědi z pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Hornoměstská 11 v Rýmařově.

124/4/03

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1957/79/02 ze dne 26.8.2002 ve věci pronájmu části pozemku pod dočasnou stavbou garáže parc. č. 1499/1.

125/4/03

Rada města schvaluje poskytnutí plochy na nám. Míru v Rýmařově k provozování prodejních trhů v roce 2003, a to pouze 1 x za rok v čase vánočním, za cenu stanovenou OZV Města Rýmařov o místních poplatcích, v platném znění s tím, že v případě většího počtu žadatelů bude mezi nimi proveden výběr formou neveřejného výběrového řízení, tedy obálkovou metodou, na výši poplatku za poskytnutí plochy na nám. Míru v Rýmařově.

126/4/03

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení přípojky vody na pozemku parc. č. 467 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka této vodovodní přípojky, za cenu dle pravidel na dobu časově neomezenou s podmínkou, že při případném jiném využití pozemku parc. č. 467 v k.ú. Rýmařov provede vlastník pozemku, tj. město Rýmařov, přeložku této vodovodní přípojky.

127/4/03

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu na části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Janušov ve prospěch vlastníka nemovitosti na pozemku parc. č. 155 v k.ú. Janušov, za cenu dle pravidel na dobu časově neomezenou.

128/4/03

Rada města schvaluje odpočet, vynaložených nákladů za provedené opravy, z kupní ceny RD na ulici Nádražní 3 v Rýmařově a to ve výši 14.818 ,- Kč.

129/4/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 642/28/02 ze dne 11.4.2002 ve věci prodeje pozemku parc. č. 1043 v k.ú. Rýmařov.

130/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost - OZV města Rýmařova č. 41/96 o místních poplatcích,- OZV města Rýmařova č. 49/97, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 41/96 o míst-ních poplatcích,- OZV města Rýmařova č. 59/99, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 41/96 o místních poplatcích, ve znění upraveném obecně závaznou vyhláškou č. 49/97,- OZV města Rýmařova č. 61/99 o místních poplatcích,- OZV města Rýmařova č. 63/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 41/96 o místních poplatcích, ve znění upraveném a doplněném obecně závaznými vyhláškami č. 49/97, č. 59/99 a č. 61/99.

130/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupsitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 01/2003 o místních poplatcích dle předloženého návrhu.

131/4/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Bartákova č.19 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2005.

132/4/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č.2 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.1.2004.

133/4/03

Rada města schvaluje, aby uchazeči, kteří zapomněli nebo z nějakého jiného důvodu nepožádali v termínu do 31.12.2002 o zařazení do pořadníku pro rok 2003 a učiní tak až v období od 1.1.2003 do 28.2.2003, byli zařazeni do pořadníku podle data podání na poslední místa v pořadníku, ale musí zaplatit přihlašovací po-platek 200,- Kč.

134/4/03 a)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, bezbariérový, na ulici Sokolovská č.50a v Rýmařově.

134/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, bezbariérový, na ulici Sokolovská č.50a v Rýmařově.

135/4/03

Rada města neschvaluje přidělení místnosti v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově.

136/4/03 a)

Rada města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 5.000,- Kč Občanskému sdružení Svazu Němců města Rýmařova.

136/4/03 b)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč Církvi československé husitské v Rýmařově.

136/4/03 c)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč SSOŠ Prima, s.r.o.

137/4/03

Rada města v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, stanovuje místostarostovi úkoly starosty dle předloženého návrhu.

138/4/03 a)

Rada města s účinností od 30.1.2003 doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení osadního výboru v Janovicích.

138/4/03 b)

Rada města s účinností od 30.1.2003 doporučuje zastupitelstvu města stanovit počet členů osadního výboru v Janovicích na devět členů.

138/4/03 c)

Rada města s účinností od 30.1.2003 doporučuje zastupitelstvu města zvolit Jaroslavu Mazelovou předsedkyní osadního výboru v Janovicích

139/4/03 a)

Rada města s účinností od 30.1.2003 doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení osadního výboru v Ondřejově.

139/4/03 b)

Rada města s účinností od 30.1.2003 doporučuje zastupitelstvu města stanovit počet členů osadního výboru v Ondřejově na čtyři členy.

139/4/03 c)

Rada města s účinností od 30.1.2003 doporučuje zastupitelstvu města zvolit Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově.

140/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova č. 69/01 a č. 73/01.

140/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 02/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.

141/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 358/22 ze dne 9.12.1993.

141/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit příspěvkovou organizaci Městské muzeum Rýmařov k 1.3.2003 a schválit zřizovací listinu a statut městského muzea.

142/4/03 a)

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích jednání devíti obcí (Sdružení obcí) ze dne 7. a 14.1.2003 včetně výzvy ostatním obcím – akcionářům VaKu Bruntál a.s. dohodnout se na platformě jednotné ceny vody na dalším postupu v urovnání sporu mezi akcionáři této společnosti.

142/4/03 b)

Rada města schvaluje výpověď stávající Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu Rýmařov ze dne 27.6.1997 uzavřené mezi Městem a VaKem Bruntál a.s. a pověřuje starostu města jednáním ve věci uzavření nové nájemní smlouvy respektující stávající legislativu a zájmy města.

142/4/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 306/20/97 ze dne 3.4.1997.

143/4/03 a)

Rada města vypovídá pověření v celém rozsahu stanoveném v usnesení RM č. 1851/75/02 a to ke dni provedení pravomocné registrace Honebního společenstva Rýmařov.

143/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit členství města Rýmařov v Honebním společenstvu Rýmařov.

143/4/03 c)

Rada města pověřuje Ing. Petra Kloudu, aby zastupoval město Rýmařov jako člena a vlastníka honebních pozemků v Honebním společenstvu Rýmařov dle předloženého materiálu.

144/4/03

Rada města potvrzuje stávající stav MaTIS a ukládá odboru školství a kultury dopracovat smlouvu příkazní dle požadavků města.

145/4/03 a)

Rada města bere na vědomí výsledek voleb předsedy a místostarostů ve Sdružení obcí Rýmařovska.

145/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vstup města Rýmařov do Euroregionu Praděd a pověřuje starostu jednáním o vstupu.

145/4/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vstup města Rýmařov do Sdružení Země děda Praděda a pověřuje starostu jednáním o vstupu.

146/4/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov po projednání, jehož výsledky jsou součástí přílohy č. 1 to-hoto materiálu. Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov se vztahuje na pozemky parc.č. 318/1 a 319 k.ú. Janovice u Rýmařova.

146/4/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1997 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění vymezení závazné části Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov obsa-žené v návrhu změny obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územní-ho plánu sídelního útvaru Rýmařov – viz příloha č. 2 tohoto materiálu.

146/4/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města konstatovat, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být dotčena návrhem Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, neboť žádné námitky nebyly při projednávání návrhu předmětné ÚPD uplatněny.…………………………………..
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317