Dnes je úterý 7.12.2021 14:27, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 6
konaného v řádném termínu, dne 10.2.2003

150/6/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 01-05/2003.

151/6/03

Rada města jmenuje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o., Ing. Josefa Švédu.

152/6/03

Rada města bere na vědomí postup při snižování celkového přepočteného počtu zaměstnanců v Městském úřadu v Rýmařově.

153/6/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 22/1 a 37 v k.ú. Rýmařov, a to v rozsahu stávajícího oplocení.

154/6/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 142 v k.ú. Janovice u Rýmařova s podmínkou respektování ochranného pásma vodního toku a umožnění přístupu na pozemek, za účelem případné údržby tohoto vodního toku.

155/6/03 a)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemků pod stavbami garáží parc. č. 913 a 914 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

155/6/03 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemků pod stavbami garáží parc. č. 913 a 914 v k.ú. Rýmařov ze dne 13. 10. 1993, č.j. H.O. 10/93 s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

156/6/03

Rada města nesouhlasí s podnájmem fy MOBISS, zastoupené Miroslavem Mervou, v části nebytového prostoru v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově pronajatého nájemci..

157/6/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1671 v k.ú. Rýmařov.

158/6/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3202 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy.

159/6/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v usnesení ZM č. 737/31/02 ze dne 19. 09. 2002 změnu kupují-cího části pozemku parc. č. 850/1 v k.ú. Rýmařov z původně schváleného nájemce na oba manžele.

160/6/03

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 2295 v k.ú. Rýmařov, o výměře 4.511 m2, a to z důvodu realizace plánované zástavby RD na předmětném pozemku, za podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 05. 02. 1998.

161/6/03

Rada města schvaluje výpovědi z pronájmu částí pozemku parc. č. 1499/1 v k.ú. Rýmařov všem, kteří mají s městem Rýmařov v současnosti uzavřeny smlouvy o pronájmu předmětných částí pozemku dle předloženého seznamu, a to z důvodu zahájení řízení směřujícího k odstranění dočasných plechových garáží postavených na pozemku parc. č. 1499/1 v k.ú. Rýmařov, za podmínek sjednaných ve smlouvách o pronájmu předmětných částí pozemku.

162/6/03

Rada města souhlasí s odložením splatnosti kupní ceny podílu na domu třída Hrdinů 17 v Rýmařově, a to o 2 čtvrtletní splátky za III. a IV. čtvrtletí roku 2002 s tím, že od 01. 01. 2003 bude z celkové dosud nesplacené částky určen nový splátkový kalendář s původní lhůtou splatnosti do poloviny roku 2006 (tj. do 15. 06. 2006).

163/6/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání složené zálohy na budoucí koupi bytu v objektu Radniční 8, Rýmařov ve výši 120.000,- Kč a vypořádání vícenákladů provedených se souhlasem města v bytu nájemce, dle předloženého návrhu.

164/6/03

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádosti o změnu podmínek smlouvy o budoucí smlouvě na koupi bytů na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově.

165/6/03 a)

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 5 a 7 v Rýmařově Zdenko Galíkovi – G+G, bytem U Rybníka 10, Rýmařov, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 07. 09. 2001.

165/6/03 b)

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 5 v Rýmařově a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 25. 03.1994.

165/6/03 c)

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 24 v Rýmařově, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 08. 06. 1994.

166/6/03 a)

Rada města neschvaluje snížení nájemného za pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 15 v Rýmařově nájemkyni části těchto výše jmenovaných nebytových prostor.

166/6/03 b)

Rada města ukládá FO jednat s nájemkyní o možnosti ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 15 v Rýmařově dohodou a na základě případné veřejné nabídky předmětných nebytových prostor ji pak považovat za zvýhodněnou osobu.

167/6/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem č. 4, Julia Sedláka č.18 a bytem č.3, Julia Sedláka č.18, Rýmařov.

168/6/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Okružní č. 3 a bytem Rýmařov, Horní č.4. Nájemní smlouva na byt Horní č. 4 bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2004.

169/6/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Bartákova č.23, a bytem Janovice, Opavská č.88. Nájemní smlouva na byt Bartákova č. 23 bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2004.

170/6/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Hornoměstská č.47 a bytem Rýmařov, Okružní č.5. Nájemní smlouva na byt Okružní č. 5 bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2003 a bude uzavřen splátkový kalendář na dlužné nájemné.

171/6/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č.10 o velikosti 1+1 na ulici Opavská č. 45 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 74.000,- Kč.

172/6/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+KK na ulici Julia Sedláka č.28 v Rýmařově s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 28.2.2004.

173/6/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí úroků z prodlení za dlužné nájemné ve výši 26.574,- Kč po úhradě nákladů řízení ve výši 800,- Kč.

174/6/03

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.3 na ulici Julia Fučíka č.87 v Rýmařově na dobu určitou od 1.1.2003 do 30.6.2003.

175/6/03

Rada města schvaluje postup přípravy koncepce rozvoje města dle návrhu.

176/6/03

Rada města bere na vědomí informaci o možnostech realizace vysílání TV Prima a pověřuje starostu jednáním o konkrétním návrhu smlouvy, jejíž obsah bude podkladem pro stanovení dalšího postupu.

177/6/03

Rada města jmenuje Bc. Leonu Pleskou do funkce ředitelky Městského muzea Rýmařov s účinností od 1.3.2003 a schvaluje její platový výměr dle upraveného návrhu.

178/6/03

Rada města schvaluje “Provozní a organizační řád“ pro Dům s pečovatelskou službou v Rýmařově, Revoluční ul. 30. dle doplněného předloženého návrhu.

179/6/03 a)

Rada města neprodlužuje smlouvu o nájmu bytů na Bartákové ul. 24 v Rýmařově.

179/6/03 b)

Rada města neprodlužuje lhůtu pro vrácení objektu na Bartákové ul. 24 v Rýmařově k řádnému nájemnému bydlení do 31.7.2003.

180/6/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1787/74/02.

180/6/03 b)

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci "Den zdravotně postižených".

181/6/03

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování veřejného pohřebiště s Městskými službami Rýmařov, s.r.o. dle předloženého návrhu.

182/6/03

Rada města jmenuje Ing. Lenku Lachnitovou do funkce ředitelky Bytermu Rýmařov s platností od 1.4.2003.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317