Dnes je úterý 7.12.2021 14:36, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 7
konaného v řádném termínu, dne 3.3.2003

183/7/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 06/2003.

184/7/03 a)

Rada města bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o své činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě.

184/7/03 b)

Rada města bere na vědomí zprávu o činosti městské policie za rok 2002.

185/7/03

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 467 v k.ú. Rýmařov a jednoho skleníku na tomto pozemku umístěného, za účelem zřízení zahrádky, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku a jednoho skleníku v případě realizace záměru využití této lokality.

186/7/03

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 467 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrádky, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

187/7/03

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 473 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrádky, a to na dobu určitou 1 rok s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

188/7/03

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1751/1, o výměře 642 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

189/7/03

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 348 v k.ú. Janovice u Rýmařova, který je využíván jako plocha pro individuální rekreaci, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou, že v nájemní smlouvě bude smluvně zajištěn zákaz budování oplocení či jakýchkoli jiných staveb a zákaz výsadby jakýchkoli dřevin, které by omezovaly přístup k umístěnému biokoridoru.

190/7/03

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 4/3 v k.ú. Stránské, za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

191/7/03 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o bezúplatném pronájmu objektu č.p. 206 na Školním nám. 1 v Rýmařově, stav. parc. č. 705 a parc. č. 714 v k.ú. Rýmařov, uzavřené dne 17. 05. 1995 mezi Zvláštní školou Rýmařov, zastoupenou ředitelkou Mgr. Ladislavou Stopkovou a Městem Rýmařov, dohodou ke dni 28. 02. 2003.

191/7/03 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o bezúplatném pronájmu budovy garáže na st. parcele č. 706 v k.ú. Rýmařov, uzavřené dne 31. 05. 1994 mezi Zvláštní školou Rýmařov, zastoupenou ředitelem Mgr. Vladimírem Kozákem a Městem Rýmařov, dohodou ke dni 28. 02. 2003.

191/7/03 c)

Rada města schvaluje s účinností od 01. 03. 2003 pronájem objektu školy na ulici Školní nám. 1, č.p. 206 v Rýmařově na pozemku parc. č. 705 v k.ú. Rýmařov, dále pozemku parc. č. 705, o výměře 439 m2, v k.ú. Rýmařov a budovy garáže na pozemku parc. č. 706 na Školním náměstí v Rýmařově Zvláštní škole Rýmařov, zastoupené Mgr. Hanou Měrákovou – ředitelkou školy, za účelem zajištění výuky a činnosti školy na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel, s výpovědní lhůtou 1 rok, a to vždy pouze k 30. 06. běžného kalendářního roku, a s podmínkou zajištění trvalé údržby budov.

191/7/03 d)

Rada města schvaluje s účinností od 01. 03. 2003 výpůjčku pozemku parc. č. 714, o výměře 300 m2, v k.ú. Rýmařov Zvláštní škole Rýmařov, zastoupené Mgr. Hanou Měrákovou – ředitelkou školy, za účelem zajištění výuky a činnosti školy na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, a to vždy pouze k 30. 06. běžného kalendářního roku.

192/7/03

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 1 v Rýmařově společnosti PRE-GEL, s.r.o., zastoupené Jaroslavem Podlasem – jednatelem společnosti, se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, za účelem provozování mléčné jídelny s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek dle předloženého návrhu.

193/7/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov.

194/7/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600 a části pozemku parc. č. 1602, vše v k.ú. Rýmařov.

195/7/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 403/20/02 ze dne 25. 01. 2001.

195/7/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov.

196/7/03

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na kopanou domovní studnu umístěnou na pozemku parc. č. 272/2 v k.ú. Edrovice.

197/7/03 a)

Rada města neschvaluje nové znění „Smlouvy o nájmu objektů k provozování střední školy“ vztahující se na objekty Sokolovská 29 - 33 v Rýmařově, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. Rýmařov, s účinností od 01. 03. 2003, dle předloženého návrhu.

197/7/03 b)

Rada města ukládá finančnímu odboru MěÚ Rýmařov zpracovat v součinnosti s odborem kanceláře starosty MěÚ Rýmařov úpravu znění „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města“.

198/7/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit kompenzaci nákladů, ve výši 22.240,- Kč, vynaložených na opravy domu na ulici Bartákova 38 v Rýmařově, jehož jsou nájemci spoluvlastníky.

199/7/03

Rada města souhlasí se snížením kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 196/5 a části pozemku parc. č. 204/4, o výměře 198 m2, vše v k.ú. Stránské o 16.166,- Kč.

200/7/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ dle předloženého návrhu.

201/7/03 a)

Rada města bere na vědomí zprávu správce konkurzní podstaty, který je nucen zástavu, tj. objekt k bydlení č.p. 1017 na ulici třída Hrdinů 22a, zpeněžit formou veřejné dražby.

201/7/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevstupovat do druhého kola dražby na rozestavěný objekt obchodního centra ( pozemek p.č 55/1, 55/2, 56/2 vše v k.ú. Rýmařov ) na Husově ulici v Rýmařově.

202/7/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2005.

203/7/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 na ulici Dukelská č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2004.

204/7/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 38 o velikosti 1,5+KK na ulici Dukelská č.1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2004.

205/7/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+1 na ulici Bartákova č.13 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2004.

206/7/03

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 5 o velikosti 1+1 na Opavské ulici č.128 v Janovicích, za volný byt č.1 o velikosti 3+1 na ulici Opavská č.130 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2003.

207/7/03 a)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 50b v Rýmařově.

207/7/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.5 na ulici Sokolovská č. 50b v Rýmařově.

208/7/03

Rada města schvaluje přidělení bezbariérového bytu č.2 na ulici Sokolovská č.50a v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2004.

209/7/03

Rada města neschvaluje zařazení žádosti do pořadníku pro rok 2003.

210/7/03

Rada města schvaluje přidělení bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou - byt č. 8 na tř. Hrdinů č. 22 v Rýmařově - na Revoluční ul. Č. 30A v Rýmařově, byt č. 1, byt č. 2, byt č. 3,- na Revoluční ul. 30B v Rýmařově byt č. 1, byt č. 2, byt č. 3, byt č. 4 a byt č. 5.

211/7/03 a)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Místní organizaci ČČK Rýmařov ve výši 5.280,- Kč.

211/7/03 b)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení zdravotně postižených v ČR, centru služeb Bruntál ve výši 3.000,- Kč.

212/7/03

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci Programu rozvoje výchovné vzdělávací a tělovýchovné činnosti, účelného využívání volného času dětí a mládeže, jejich nadání a talentu na rok 2003 dle předloženého návrhu v celkové výši 30 tis. Kč, které budou hrazeny z § 31xx městského rozpočtu.

213/7/03

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově na 1. pololetí 2003 dle předloženého návrhu v celkové výši 126.000,-Kč, které budou hrazeny z § 3419 městského rozpočtu.

214/7/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat Ing. Tomáše Köhlera, Ferdinanda Šopíka a Ladislava Žilku do funkcí členů Rady školy ZŠ Rýmařov, 1. Máje 32, okres Bruntál, pro funkční období 2003 - 2005.

214/7/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat Mgr. Květoslavu Sicovou, Mgr. Vratislava Konečného a Zdeňka Kudláka do funkcí členů Rady školy ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, pro funkční období 2003 - 2005.

215/7/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 666/28/02.

215/7/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2003 způsob odměňování a výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). V platném znění.

216/7/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout odvolání Ing. Františka Němce z dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.

216/7/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout jako vhodného kandidáta na funkci člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o. Ing. Rostislava Mezihoráka.

217/7/03

Rada města pověřuje místostarostu projednáním záměru založení obecně prospěšné společnosti dle předloženého návrhu s výborem TJ Jiskra a ostatními subjekty.

218/7/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši 60 tis. Kč na oddíle 43, § 4349 ostatní výdaje sociální péče, dle předloženého návrhu a zdůvodnění.

219/7/03

Rada města schvaluje poskytnutí odměn (darů) dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za činnost Komise pro občanské záležitosti dle "Zásad pro odměňování (poskytování darů) při občanských obřadech města" s účinností od 1.1.2003 dle předloženého návrhu.

220/7/03

Rada města schvaluje umístění zobrazení radnice na turistickou známku města Rýmařov.

221/7/03

Rada města bere na vědomí novou smlouvu příkazní s MaTIS, s účinností od 01.03.2003.

222/7/03

Rada města schvaluje záměry na uskutečnění zahraničních služebních cest v roce 2003 dle předloženého návrhu, upřesnění delegací a termínů bude aktuálně projednáváno v radě města.

223/7/03

Rada města schvaluje ve smyslu § 102 odst. 1 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, návrh Smlouvy o výpůjčce pozemku umístěného na části parc.č. 1920 v k.ú. Rýmařov o výměře 9.500 m2, uzavřený mezi Městem Rýmařov, zastoupeným starostou města Ing. Petrem Kloudou a TJ Jiskra Rýmařov, zastoupenou Františkem Pohankou, předsedou TJ Jiskra Rýmařov dle předloženého návrhu.

224/7/03

Rada města trvá na platnosti usnesení č. 176/6/03 s předložením konkrétního návrhu smlouvy.

225/7/03 a)

Rada města bere na vědomí informaci zástupce společnosti První Sovinecká, a.s. ohledně realizace vize projektu "Historický park Moravy a Slezska".

225/7/03 b)

Rada města vyjadřuje podporu projektu a deklaruje ochotu ke spolupráci v oblastech, které budou spojovat zájmy města Rýmařova i První Sovinecké a.s.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317