Dnes je úterý 7.12.2021 14:20, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 8
konaného v řádném termínu, dne 24.3.2003

226/8/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 07/2003.

227/8/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 926/48/97, č. 19/3/1999 a) a č. 380/14/1999.

227/8/03 b)

Rada města schvaluje podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, upravené znění statutu sociálního fondu města Rýmařov s účinností od 1.4.2003.

228/8/03

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2002.

229/8/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2002 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na str. 2 tohoto rozboru podle rozhodnutí jednotlivých poskytovatelů v celkové částce + 37 036,3 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku + 37 036,3 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace.

229/8/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 2002 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu.

230/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dále jednat ve věci vyvázání zástav u KB na objekt nám. Míru č.29 a preferuje odkoupení nemovitosti od dlužníka.

231/8/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 174/1 a 176 v k.ú. Janušov, a to v rozsahu dle předloženého návrhu.

232/8/03 a)

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov, a to v rozsahu dle předloženého návrhu.

232/8/03 b)

Rada města schvaluje ukončení dohody o kosení trávy na pozemku parc. č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov ze dne 03.04.2000 dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem.

233/8/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 165/6/03 c) ze dne 10.02.2003.

233/8/03 b)

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 24 v Rýmařově, uzavřené dne 08.06.1994, dohodou ke dni 31.03.2004.

234/8/03

Rada města schvaluje výpůjčku objektu Městské sauny v Rýmařově na pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice sdružení WELLNESS Rýmařov, sdružení pro zdraví a dobrou náladu, zastoupenému zmocněncem sdružení – Ing. Ladislavem Kameníkem, se sídlem Julia Fučíka 108/16, Rýmařov, za účelem aktivního využití objektu na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s podmínkou, že výpůjčitel je povinen hradit ze svých prostředků náklady na údržbu a opravy objektu, jejichž potřeba vznikla běžným užíváním, na revize energetických rozvodových sítí, na servis a opravy vestavěného zařízení objektu.

235/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2290, 2295, 2971, 2972 a 2988/1, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinných domů v rozsahu dle předloženého návrhu.

236/8/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu pozemků - stavební parc. č. 127, pozemková parc. č. 486/1, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova (historický majetek) - z ČR MěNV na Obec Dolní Moravice, zastoupenou Ladislavem Velebným – starostou města.

236/8/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 503/2, 503/3 a 952/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova.

237/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje bytového objektu s nebytovými prostorami na ulici Nádražní 5 v Rýmařově na pozemku parc. č. 2118 v k.ú. Rýmařov jako celku ve smyslu ustanovení hlavy druhé zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“.

238/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3253 – trvalý travní porost o výměře 398 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem stavby rekreační chatky s podmínkou získání výjimky ke stavbě v ochranném pásmu lesa.

239/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se záměrem oddělení části stavebního pozemku parc. č. 31 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu, za účelem odprodeje oddělené části pozemku.

240/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 9 – zastavěná plocha o výměře 439 m2 v k.ú. Rýmařov společnosti PRE-GEL s.sr.o., zastoupené Jaroslavem Podlasem – jednatelem společnosti, se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, a to na stavbu objektu s nebytovými prostory v přízemí a byty v patře, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci nově vybudovaného objektu, nejpozději však do dvou let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 54.875,- Kč jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování nového objektu včetně jeho kolaudace.

241/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 212 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s prodejem.

242/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 462/2 – trvalý travní porost, po zaměření, v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

243/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1049/2 – orná půda o výměře 1.174 m2 v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

244/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1049/3 – orná půda o výměře 1.114 m2 v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

245/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1682/3 – zastavěná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

246/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1751/3 – zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.

247/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2172/3 - zastavěná plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

248/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2492/1 – trvalý travní porost, po zaměření, dále pozemku parc. č. 2492/3 – zastavěná plocha o výměře 87 m2, pozemku parc. č. 2492/4 – zastavěná plocha o výměře 30 m2, a části pozemku parc. č. 2485/1 – ostatní plochy, po zaměření, vše v k.ú. Rýmařov manželům Miroslavě a Mgr. Františku Látalovým, bytem Strálecká 10, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

249/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3472 – ostatní plochy o výměře 28 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

250/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 21 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

251/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 125/4 – ostatní plochy o výměře 60 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

252/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 54 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

253/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 115 – zastavěná plocha o výměře 107 m2 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

254/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 47 – trvalý travní porost o výměře 238 m2 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

255/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1083/33 - ostatní plochy o výměře 433 m2 v k.ú. Stránské společnosti AMONT, spol. s r.o., zastoupené Jurajem Donovalem, se sídlem Slezská 12, Praha 2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem pozemku, s podmínkou předložení výpisu z katastru nemovitostí, kterým bude prokázáno, že stavební pozemek parc. č. 16 včetně stavby v k.ú. Rýmařov je zapsán na listu vlastnictví kupujícího.

256/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 152 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

257/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku parc. č. 152 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

258/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3116/1 – orná půda, po zaměření, v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

259/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků parc. č. 1977, 1997, 2001 v k.ú. Rýmařov po zaměření z vlastnictví OSBD Bruntál za pozemky parc. č. 3690 a 3685 v k.ú. Rýmařov z majetku Města Rýmařov tak, že cílem všech převodů bude skutečnost, že ve vlastnictví OSBD zůstanou pouze zastavěné pozemky a přístupové schody. Chodníky a veřejná prostranství budou převedeny na město, s výjimkou přístupových chodníků ke vstupním schodištím objektů OSBD. Veškeré náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí rovným dílem obě strany.

260/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v usnesení ZM č. 743/31/02 ze dne 19.09.2002 změnu vlastníka částí směňovaných pozemků parc. č. 2071 a 2096/2 v k.ú. Rýmařov z původně uvedeného jednoho vlastníka na oba manžele.

261/8/03 a)

Rada města schvaluje s účinností od 01.03.2003 výpůjčku užívaného souboru movitých a nemovitých věcí příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov za účelem rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva ve smyslu svého schváleného statutu, na dobu neurčitou.

261/8/03 b)

Rada města schvaluje s účinností od 01.03.2003 výpůjčku užívaného souboru movitých a nemovitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Rýmařov za účelem zabezpečování přístupu ke kulturním hodnotám a informacím obsažených v knihovních fondech a za účelem poskytování informačních služeb ve smyslu svého schváleného statutu, na dobu neurčitou.

262/8/03

Rada města neschvaluje záměr změny nájemce hostinského pivovaru Excelent v Rýmařově z Městských služeb Rýmařov, s.r.o.

263/8/03

Rada města ruší poskytování slev za údržbu chodníků v zimním období, a to všem nájemcům nebytových prostor, kterým je tato sleva poskytována.

264/8/03

Rada města schvaluje cenu zasíťovaných pozemků p.č. 2971, 2972, 2295 a 2988/1 v k.ú. Rýmařov (lokalita Na Stráni I, II), které jsou ÚPD určeny k zástavbě RD dle předloženého návrhu A). Schválená cena pozemku platí do výměry 800 m2. Za každý metr čtvereční nad výměru 800 m2, zaplatí stavebník skutečný výdaj města na infrastrukturu 1 m2, snížený o státní dotaci.

265/8/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Příkopy č.9 a bytem Rýmařov, Dukelská č.1. Nájemní smlouva na byt Příkopy č 9 bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2004.

266/8/03

Rada města schvaluje vyplacení odstupného ve výši 52.850,- Kč za uvolnění bytu č. 4 na ulici Opavská č.47 v Rýmařově.

267/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poplatků z prodlení ve výši 86.199,- Kč se smluvní pokutou 1.000,- Kč.

268/8/03

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

269/8/03 a)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.12 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově za stejných podmínek, jak byla uzavřena s původním nájemcem.

269/8/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 12 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově.

270/8/03

Rada města schvaluje doplnění Pravidel pro hospodaření s byty v čl. F odst. 1 o doplnění textu :Pokyn k pronájmu volného bytu v majetku města může učinit také bytová komise, pokud bude při přidělení bytu dodržena posloupnost žadatelů, jak jsou uvedeni v radou města schváleném pořadníku pro daný rok.

271/8/03

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

272/8/03

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

273/8/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Pravidel a podmínek podpory bytové výstavby schválených usn. MR č. 95/9/95 ze dne 30.11.1995 v čl. 3 odst. 3) tak, že na vybudování malé ČOV bude poskytnuta dotace ve výši max. 30.000,-Kč.

273/8/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Pravidel a podmínek podpory bytové výstavby schválených usn. MR č. 95/9/95 ze dne 30.11.1995 v čl. 3 odst. 3) tak, že na úpravu, vybudování studny bude poskytnuta dotace ve výši max. 15.000,- Kč.

274/8/03

Rada města schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě s B PLUS TV, a.s., Klimkovice na realizaci vysílání TV Prima a pověřuje starostu jejím podpisem.

275/8/03

Rada města odvolává ke dni 31.3.2003 Ing. Petra Kloudu z funkce jednatele společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.

276/8/03

Rada města odvolává ke dni 31.3.2003 Jiřího Mrázka z funkce ředitele příspěvkové organizace Byterm Rýmařov.

277/8/03

Rada města stanovuje mandátní odměnu a odměnu jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. Ing. Martinu Valovi dle předloženého návrhu s účinností od 1.4.2003.

278/8/03

Rada města stanovuje plat ředitelce příspěvkové organizace Byterm Ing. Lence Lachnitové dle předloženého návrhu s účinností od 1.4.2003.

279/8/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2003 ve výši 125.000,- Kč na zabezpečení pohotovosti členů JSDH města kategorie JPO II a na výdaje na mzdy člena JSDH města, vykonávajícího službu v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání.

280/8/03

Rada města bude usilovat dosáhnout politickými cestami zainvestování protipovodňového zabezpečení Jamartic ze státních prostředků.

281/8/03

Rada města schvaluje umístění pamětní desky se jmény Hilscher a Leiter na hřbitově v Rýmařově.

282/8/03

Rada města ukládá starostovi vyvolat ve spolupráci s finančním odborem jednání s nájemci objektu tř. Hrdinů 22a s cílem předložit varianty možného řešení realizace zástavy prostřednictvím dražby.

283/8/03

Rada města schvaluje smlouvu na akci "Splašková kanalizace Rýmařov" se státní dotací ve výši 63.764 tis. Kč.

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317