Dnes je úterý 7.12.2021 13:54, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 14.4.2003

285/10/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 08/2003.

286/10/03 a)

Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2002,

286/10/03 b)

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2002.

287/10/03

Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2002 dle předloženého návrhu.

288/10/03 a)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 2985 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 250 m2 ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

288/10/03 b)

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku uzavřené dne 29.04.1994, pod č.j. H.O. 4/94 s stávajícím nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2985 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 250 m2 s novým nájemcem.

289/10/03

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 142 – zahrada o výměře 405 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova, za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou respektování ochranného pásma vodního toku a umožnění přístupu na pozemek v případě údržby tohoto vodního toku.

290/10/03 a)

Rada města schvaluje v souladu s usnesením RM č. 95/4/03 ze dne 20.01.2003 upřesnění pronájmu pozemku parc. č. 472 – zahrada o výměře 966 m2 v k.ú. Rýmařov na část pozemku parc. č. 472 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 450 m2, za účelem zřízení zahrádky na dobu určitou 1 rok, za cenu dle pravidel s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality,

290/10/03 b)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 472 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 516 m2, za účelem zřízení zahrádky na dobu určitou 1 rok, za cenu dle pravidel s podmínkou uvolnění předmětné části pozemku v případě realizace záměru využití této lokality.

291/10/03

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemků pod stavbami garáží parc. č. 913 o výměře 36 m2 a 914 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

292/10/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 523b)/25/01 ze dne 18.10.2001,

292/10/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 6/2 – zastavěná plocha o výměře 575 m2 a pozemku parc. č. 6/3 –zastavěná plocha o výměře 41 m2, vše v k.ú. Edrovice do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

293/10/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v usnesení ZM č. 766/32/02 ze dne 24.10.2002 změnu kupujícího části pozemku parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov.

294/10/03

Rada města nesouhlasí se změnou druhu podnikání v nebytovém prostoru v objektu na ulici nám. Míru 4 v Rýmařově ve vlastnictví města Rýmařov, a to z provozovny občerstvení na prodejnu ovoce - zeleniny.

295/10/03 a)

Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2002,

295/10/03 b)

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2002 dle návrhu.

296/10/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení uzavření smlouvy o úhradě pohledávek váznoucích na nemovitostech nám. Míru 29, č.pop. 204 a Školní nám. 8, č.pop.459 v Rýmařově, které vyplývají z exekučních řízení vedených proti těmto nemovitostem s tím, že tato pohledávka z této smlouvy bude započtena vůči kupní ceně uvedených nemovitostí,

296/10/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení kupní smlouvy mezi kupujícím a městem Rýmařov o prodeji nemovitostí na nám. Míru 29, č.pop. 204 a Školní nám. 8, č.pop. 459 v Rýmařově,

296/10/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení uzavření smlouvy o postoupení pohledávek mezi KB v Opavě a městem Rýmařov.

297/10/03 a)

Rada města , dle usnesení ZM č. 17/3/03, schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru na vyrovnání deficitu rozpočtu města ve výši 3,6 mil. Kč ČSOB, a.s., Opava, dle předloženého návrhu,

297/10/03 b)

Rada města , dle usnesení ZM č. 17/3/03, pověřuje starostu podpisem smlouvy dle předloženého návrhu.

298/10/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení účasti města Rýmařov na veřejné dražbě bytového domu na třídě Hrdinů 22A v Rýmařově, za účelem získání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti odpovídající dvěma bytům.

299/10/03

Rada města schvaluje příspěvek na oslavu 125. výročí zavedení trati do Rýmařova do výše 40.000,- Kč.

300/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1A na ulici Bartákova č.24 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2004.

301/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 31 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2005.

302/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2004.

303/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Úvoz č.17 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2004.

304/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Míru č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2004.

305/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 43 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2003.

306/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

307/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Úvoz č.17 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2004.

308/10/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18a v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2003.

309/10/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 v Jamarticích č. 116 s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.5.2004.

310/10/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 na ulici Opavská č. 47 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 106.000,- Kč.

311/10/03

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 15 v Rýmařově.

312/10/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí úroků z prodlení ve výši 25.172,- Kč se smluvní pokutou 1.000,- Kč s tím, že bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců. Před podpisem nové nájemní smlouvy budou uhrazeny náklady řízení ve výši 2.200,- Kč.

313/10/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na náměstí Svobody č. 3 v Rýmařově za stejných podmínek jak byla uzavřena původně.

314/10/03

Rada města neschvaluje řešení žádosti o přidělení bytu.

315/10/03

Rada města souhlasí s úpravou bytu č.2 na ulici Julia Sedláka č. 18 v Rýmařově. Veškeré úpravy budou provedeny dle dispozic stavebního úřadu.

316/10/03

Rada města jmenuje Mgr. Jarmilu Labounkovou jako členku komise pro periodické hodnocení ředitele Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště Rýmařov.

317/10/03 a)

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku dle návrhu na opravu fasády objektu restaurace "U Hrozna" na ul. Julia Fučíka 13 v Rýmařově,

317/10/03 b)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na obnovu kamenného kříže u kostela sv. Michaela v Rýmařově Římskokatolické farnosti, Školní nám. 3, Rýmařov,

317/10/03 c)

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace na propagaci činnosti MEIS SSOŠ Prima, s.r.o., Sokolovská 29, Rýmařov.

318/10/03

Rada města neschvaluje vypovězení smlouvy příkazní současným provozovatelkám MaTIS.

319/10/03

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a provozování veřejného vodovodu s VaK Bruntál, a.s., s účinností Smlouvy od 1.5.2003.

320/10/03

Rada města schvaluje zahraniční cestu starosty s doprovodem na jednání v německém městě Schotten ve dnech 6.-9.6.2003.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317