Dnes je úterý 7.12.2021 13:11, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 11
konaného v řádném termínu, dne 5.5.2003

321/11/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 09 a 10/2003.

322/11/03

Rada města, v tomto případě plnící funkci valné hromady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., schvaluje Notářský zápis sepsaný dne 5.5.2003, pod zn. NZ 57/2003 a A 62/2003.

323/11/03 a)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 o výměře 23 m2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

323/11/03 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 o výměře 23 m2 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

324/11/03

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 174/1 a 176 v k.ú. Janušov v rozsahu dle předloženého návrhu, všichni bytem Opavská 45, Janovice u Rýmařova, za účelem zřízení zahrady s možností vybudování dětského koutku s posezením a přístřešku pro dva osobní automobily, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

325/11/03

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1168 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem kosení trávy na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

326/11/03

Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Husova 3 v Rýmařově, o další nájemní období, a to od 01.04.2003 do 31.12.2003.

327/11/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu bývalé školy v Ondřejově č.p. 77 na pozemku parc. č. 1 – zastavěná plocha o výměře 482 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova včetně části předmětného pozemku dle návrhu jako celku ve smyslu ustanovení hlavy druhé zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“,

327/11/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu bývalé školy na ulici Školní č.o. 10, č.p. 188 v Janovicích u Rýmařova na pozemku parc. č. 212 – zastavěná plocha o výměře 457 m2 v k.ú. Janušov včetně předmětného pozemku jako celku ve smyslu ustanovení hlavy druhé zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“.

328/11/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 86/4/03 ze dne 03.04.2003,

328/11/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 3472 – ostatní plochy o výměře 28 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

329/11/03

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 10 v Rýmařově, s tím, že jednotlivé práce budou provedeny a kompenzovány dle návrhu p.o. Byterm Rýmařov.

330/11/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit půjčku z Fondu oprav a modernizace Sdružení nájemníků, Opavská 41, Rýmařov za účelem obnovy fasády včetně oplechování domu ve výši maximálně 78 000,-- Kč, s lhůtou splatnosti maximálně 4 roky a ročním úrokem 3% a ve smyslu pravidel.

331/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

332/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

333/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smluvy k bytu č. 4 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

334/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smluvy k bytu č. 5 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

335/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smluvy k bytu č. 7 na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

336/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smluvy k bytu č. 9 na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

337/11/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smluvy k bytu č. 10 na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

338/11/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Dukelská č.2, Rýmařov a bytem Okružní č.3, Rýmařov. Nájemní smlouva na byt na Okružní 3 bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2004.

339/11/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 15 v půdní vestavbě na ulici 1.máje č.1/886 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 81.000,- Kč.

340/11/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Opavská č.128 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2004.

341/11/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově Základní škole, Jelínkova č.1, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2004.

342/11/03 a)

Rada města schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 v Domě s pečovatelskou službou na tř. Hrdinů 20 v Rýmařově,

342/11/03 b)

Rada města schvaluje přidělení bytové jednotky č. 5 v Domě s pečovatelskou službou na Revoluční ulici č. 30 B v Rýmařově.

343/11/03

Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu.

344/11/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Tvrdkov o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317