Dnes je úterý 7.12.2021 14:42, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 12
konaného v řádném termínu, dne 26.5.2003

345/12/03 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva,

345/12/03 b)

Rada města doporučuje řešit vybavení a skladování materiálu civilní ochrany jednotlivce v souladu s rozhodnutím HZS Bruntál nebo pokyny Krajského úřadu v Ostravě.

346/12/03

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice o výměře cca 90 m2 ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

347/12/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1595 v k.ú. Rýmařov.

348/12/03

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov.

349/12/03

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2985 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 250 m2 ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

350/12/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu objektu na ulici třída Hrdinů 48 v Rýmařově včetně pozemků parc. č. 2234 a 2235 v k.ú. Rýmařov, za účelem využití střediskem Diakonie ČCE, se sídlem na ulici Hornoměstská 7, Rýmařov.

351/12/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově, za účelem zřízení kanceláře.

352/12/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 2012/80/02 ze dne 16.09.2002 a č. 2072/82/02 ze dne 21.10.2002,

352/12/03 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově,

352/12/03 c)

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově, za účelem zřízení kanceláří.

353/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1833 v k.ú. Rýmařov.

354/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 611, 619, 827/1, 3487, 3488, 3489, 3490, 3498, 3499, 3500, 3504, 3505, 3506, 3507, 3520, 3521, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Města Rýmařov do vlastnictví OSBD Bruntál, se sídlem Březinova 23, Krnov.

355/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1361/6 v k.ú. Rýmařov.

356/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov.

357/12/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 17/3 ze dne 16.03.1995, které se týká prodeje pozemku parc. č. 46/1 v k.ú. Janovice pod hlavní budovou po zaměření,

357/12/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 281/16/00 ze dne 15.06.2000, které se týká prodeje pozemku parc. č. 273/2 v k.ú. Edrovice.

358/12/03

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 112/1, 115, 116, 117/1 v k.ú. Edrovice a na pozemku parc. č. 868 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, které spočívá v právu zřízení (uložení) a provozování veřejné telekomunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou, za cenu dle pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města.

359/12/03

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 627/1, 628, 629, 630, 661, 662/2, 667, 668, 671, 673, 678/2, 679, 681, 682, vše v k.ú. Janušov ve vlastnictví fyzických osob dle předloženého seznamu ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění kanalizace a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou. Zřízení věcného břemene bude řešeno smlouvami o uzavření budoucí smlouvy s tím, že k samotnému uzavření smluv o zřízení věcného břemene dojde do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, nebo bude-li to třeba vzhledem k situaci na místě a znění předpisů v té době po skončení stavby. Smlouvy o zřízení věcného břemene zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

360/12/03

Rada města schvaluje provedení výběru mezi jednotlivými žadateli o prodej stavební parcely v lokalitě "Na Stráni - pod lesem" na základě nejvyšší cenové nabídky za koupi pozemku.

361/12/03

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na výměnu oken v domě na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově p.o. Byterm Rýmařov, se sídlem Palackého 11, Rýmařov.

362/12/03

Rada města souhlasí s uzavřením „ Dohody o ukončení platnosti budoucí kupní smlouvy “, v níž se smluvní strany dohodly za sjednaných podmínek na uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku parc. č. 1703 – zastavěná plocha o výměře 290 m2 v k.ú. Rýmařov, určeného na stavbu rodinného domu.

363/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc č. 1703 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby jednoho RD.

364/12/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 1904/1 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví státu do vlastnictví Města Rýmařov,

364/12/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 1904/2 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Rýmařov.

365/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s nabídkou správce konkursní podstaty společnosti ROFE spol. s r.o. „v likvidaci“, se sídlem Karlovice 77 na odprodej pozemků v k.ú. Rýmařov dle předloženého seznamu, situovaných vedle čerpací stanice na ulici Opavská v Rýmařově a určených k výstavbě patrových garáží.

366/12/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Okružní č.7 a bytem Rýmařov, Radniční č. 13.

367/12/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Marxova č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2004.

368/12/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2003.

369/12/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 2+1 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2004.

370/12/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici Julia Sedláka č.28 v Rýmařově . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2004.

371/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí úroků z prodlení ve výši 36.192,- Kč z dlužné částky 18.706,- Kč se smluvní pokutou 1.000,- Kč za předpokladu, že bude uzavřen splátkový kalendář na další částku dluhu, bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců a před podpisem smlouvy budou uhrazeny dosavadní náklady soudního řízení ve výši 1.128,- Kč.

372/12/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí úroků z prodlení ve výši 34.759,- Kč z dlužné částky 22.980,- Kč se smluvní pokutou 1.000,- Kč za předpokladu, že budou uhrazeny dosavadní náklady soudního řízení ve výši 1.290,- Kč.

373/12/03

Rada města schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 3.480,- Kč.

374/12/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2003. Dlužná částka do splacení kupní ceny bytu bude úročena 3%.

375/12/03

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

376/12/03

Rada města neschvaluje valorizaci mandátní odměny jednateli Tepla Rýmařov, s.r.o. Ing. Štěpánu Kovářovi.

377/12/03

Rada města jmenuje (částečná změna v usnesení RM č. 65b)/2/02) MUDr. Bohumila Servuse členem hospodářské komise a ruší jeho členství v komisi ŽPaV.

378/12/03

Rada města ukládá jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., jednat o nákupu pozemků 1843/5,6,7 v k.ú. Rýmařov se záměrem zakoupení těchto pozemků do vlastnictví společnosti.

379/12/03

Rada města pověřuje starostu města připravit rozklad situace - vlastnictví objektu Radniční 8, Rýmařov.

380/12/03

Rada města pověřuje starostu, místostarostu a Ing. Kalu jednáním s krnovskými zastupiteli ve věci společného postupu při vytváření sítě nemocnic v Moravskoslezském kraji.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317