Dnes je úterý 7.12.2021 13:40, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 13
konaného v řádném termínu, dne 16.6.2003

381/13/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 11 a č. 12/2003.

382/13/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení MěR č. 685/28/00 ze dne 3.4.2000,

382/13/03 b)

Rada města schvaluje organizační řád Městského úřadu Rýmařov s účinností od 17.6.2003.

383/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu počtu zaměstnanců úřadu a výdajů na činnost Městského úřadu Rýmařov ke dni 31.5.2003.

384/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o stavu školství ve městě a návrh změn do roku 2006.

385/13/03

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Edrovice ze stávajících nájemců na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

386/13/03

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2279/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování dětského hřiště a zřízení zahrádky.

387/13/03

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku pod stavbou garáže parc. č. 155 o výměře 23 m2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

388/13/03

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 2 - 6 v Rýmařově, využívaných jako prodejna s potravinami, ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

389/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 117/1 a části parc.č. 120 v k.ú. Edrovice, za účelem stavby RD.

390/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2229 v k.ú. Rýmařov, za účelem stavby RD.

391/13/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vedení kanalizační sítě při realizaci investiční akce „Splašková kanalizace Rýmařov“ v areálu bývalého podniku LENA, na pozemku parc. č. 1174/1, dle předloženého návrhu číslo 2.

391/13/03 b)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1174/1 v k.ú. Rýmařov v předpokládané délce 220 m ve vlastnictví společnosti ROJANA s.r.o., zastoupené Ing. Miroslavem Slováčkem – prokuristou, se sídlem tř. Hrdinů 55, Rýmařov ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění kanalizace a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou, za cenu 80,-- Kč za běžný metr vedení kanalizační sítě. Veškeré náklady spojené s vkladem práva věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

391/13/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1168, 1187, 1192 a pozemku parc. č. 1188 v k.ú. Rýmařov.

392/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1600 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

393/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1600 a části pozemku parc. č. 1602 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

394/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1671 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

395/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2172/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu dvojgaráže s využitím jako klempířská dílna, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci nově vybudovaného objektu, nejpozději však do dvou let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování nového objektu včetně jeho kolaudace.

396/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2295 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

397/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2988/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

398/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2988/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

399/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3253 – trvalý travní porost o výměře 398 m2 v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rekreačního objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou získání výjimky ke stavbě v ochranném pásmu lesa a úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

400/13/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků - stavební parc. č. 127, pozemková parc. č. 486/1, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova (historický majetek) - z ČR MěNV Rýmařov na Obec Dolní Moravice, zastoupenou Ladislavem Velebným – starostou města,

400/13/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 503/2, 503/3 a 952/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova Obci Dolní Moravice, zastoupené Ladislavem Velebným – starostou obce, cenu za prodej těchto pozemků stanoví zastupitelstvo města v předpokládaném intervalu 40 - 60,-Kč/m2.

401/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytového objektu s nebytovými prostory jako celku č.p. 450 na adrese Nádražní 5 v Rýmařově na pozemku parc. č. 2118 – zastavěná plocha v k.ú. Rýmařov včetně části pozemku pod stavbou dle návrhu po zaměření, a to Josefu Mitáčkovi – MITOS, IČO 18999654, se sídlem Větrná 13, Rýmařov, za cenu dle znaleckého posudku, která bude přepočtena v souladu s „Pravidly o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“ + náklady spojené s převodem nemovitosti, s tím, že bude kupujícímu od konečné kupní ceny odečtena částka, kterou bude zbývat ke dni podpisu kupní smlouvy kompenzovat formou pohledávky za nájemné z nebytových prostor v předmětném objektu v souladu s usnesením ZM Rýmařov č. 49/3/03 ze dne 30.01.2003, a s tím, že se kupující v kupní smlouvě o převodu nemovitostí písemně zaváže k převzetí všech závazků vyplývajících ze smluv o nájmu bytu.

402/13/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 326/11/03 ze dne 05.05.2003,

402/13/03 b)

Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Husova 3 v Rýmařově, o nájemní období od 01.04.2003 do doby neurčité.

403/13/03 a)

Rada města schvaluje z důvodu realizace plánované zástavby RD výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 2294/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Rýmařov a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě č. 1088 N 02/26, uzavřené dne 25.09.2002,

403/13/03 b)

Rada města schvaluje z důvodu realizace plánované zástavby RD výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 2972 – trvalý travní porost o výměře 5.741 m2 v k.ú. Rýmařov, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě č. 1177 N 02/26, uzavřené dne 16.10.2002.

404/13/03

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1127 a 1212 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví fyzických osob dle předloženého seznamu ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění kanalizace a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou. Zřízení věcného břemene bude řešeno smlouvami o uzavření budoucí smlouvy s tím, že k samotnému uzavření smluv o zřízení věcného břemene dojde do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, nebo bude-li to třeba vzhledem k situaci na místě a znění předpisů v té době po skončení stavby. Smlouvy o zřízení věcného břemene zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

405/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 2973/1 – zastavěná plocha o výměře 94 m2 v k.ú. Rýmařov , a to za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

406/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o konání a výsledku veřejné dobrovolné dražby, jejímž předmětem byl soubor nemovitých věcí, a to dům č.p. 1017 na adrese třída Hrdinů 22A v Rýmařově, se stavební parcelou č. 98 o výměře 391 m2 v k.ú. Rýmařov, zapsaných na listu vlastnictví č. 1051 pro Město Rýmařov u Katastrálního úřadu v Bruntále.

407/13/03 a)

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu města schválit podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov po projednání, jehož výsledky jsou součástí přílohy č.1 tohoto materiálu. Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov se vztahuje na pozemky parc. č. 368/2, část parc.č. 368/1 k.ú. Janušov a zákres poddolovaných území na správním území města Rýmařov,

407/13/03 b)

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů vymezení závazné části Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov obsažené v návrhu regulativů územního rozvoje změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, které jsou součástí změny č. 6 ÚPN SÚ Rýmařov,

407/13/03 c)

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu města konstatovat, že není třeba přijímat rozhodnutí dle § 23 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 odst. 1 písm.c) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být dotčena návrhem Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, neboť žádné námitky nebyly při projednávání návrhu předmětné ÚPD uplatněny,

407/13/03 d)

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu města vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 05/2003 o závazných částech Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje OZV města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění OZV č. 34/95, OZV č.53/98, OZV č. 70/02, OZV č.71/02 a OZV č. 03/2003 – viz příloha č. 2 tohoto materiálu.

408/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej plynovodů a přípojek v Rýmařově - NTL Bezručova, Husova, tř. Hrdinů, J. Fučíka - Květná, Jesenická, Opavská, Sokolovská, STL Opavská, STL Na Stráni - tř. Hrdinů, NTL Palackého, NTL Slunečná, NTL Máchova, NTL J. Fučíka - prodloužení Severomoravské plynárenské a.s. Ostrava za cenu 1,061.065,- Kč dle předloženého soupisu.

409/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o postupu vyvázání zástav za p. Cimera a firmy Sortie, s.r.o.

410/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovení souhlasu s poskytnutím povoleného debetu ve výši 50.000,- Kč u účtu pro Městskou knihovnu Rýmařov, IČO 63731380, v KB Rýmařov.

411/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovení souhlasu s poskytnutím povoleného debetu ve výši 100.000,- Kč u účtu pro Středisko volného času Rýmařov, IČO 65471385, v KB Rýmařov.

412/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení vynaložení peněžitých prostředků na náhradu za přikázání 1/2 ideálního podílu domu č.p. 191 a 1/2 ideálního podílu parc.č. 690 v k.ú. Rýmařov v obci Rýmařov od spoluvlastníka nemovitosti soudem v případě zrušení podílového spoluvlastnictví k uvedené nemovitosti soudem.

413/13/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit účel čerpání rozpočtu v roce 2003 z navýšení základního kapitálu ve společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov, na úhradu části nákladů na opravy a údržbu majetku ve výši do 1500 tis. Kč.

414/13/03 a)

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3 na ulici Radniční č. 6 v Rýmařově, za volný byt č. 4 na ulici Julia Sedláka č.18 v Rýmařově,

414/13/03 b)

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 2 na ulici Radniční č.7 v Rýmařově, jehož nájemcem je Základní škola, Jelínkova č. 1, Rýmařov, za volný byt č. 3 na ulici Radniční č. 6 v Rýmařově s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2004,

414/13/03 c)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově Základní škole, Jelínkova č. 1, Rýmařov s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2004.

415/13/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Radniční č.7, bytem Rýmařov, Julia Sedláka č.9 a bytem Rýmařov, Bartákova č.20.

416/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Ondřejově č. 94 na dobu určitou do 30.6.2005.

417/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

418/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

419/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

420/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

421/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

422/13/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

423/13/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2004.

424/13/03 a)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2003,

424/13/03 b)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2003,

424/13/03 c)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1,2,3 a 5 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově se současnými nájemníky na dobu neurčitou při uzavření kupní smlouvy na prodej objektu na ulici Nádražní č.5.

425/13/03

Rada města na základě provedené kontroly platnosti nájemních smluv k bytům v majetku města schvaluje uzavření nájemních smluv na dobu určitou se stávajícími nájemníky dle předloženého seznamu. S nájemníky, kteří mají dluh do 10.000,- Kč budou uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok. S nájemníky, kteří mají dluh nad 10.000,- Kč budou uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou 1/2 roku.

426/13/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města Rýmařov do Honebního společenstva Rýmařov - Strálek,

426/13/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit zastupováním města Rýmařov v Honebním společenstvu Rýmařov - Strálek starostu města.

427/13/03

Rada města bere na vědomí aktualizaci Kalendáře celoměstských akcí na II. pololetí roku 2003.

428/13/03

Rada města schvalujet odměnu ve výši 10.000,- Kč, za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2002.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317