Dnes je úterý 7.12.2021 14:58, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 14
konaného v řádném termínu, dne 7.7.2003

429/14/03

Rada města bere na vědomí informaci o postupu plnění věcných úkolů plánu roku 2003.

430/14/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1969 o výměře 506 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování dětského hřiště

431/14/03 a)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1595 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem podnikání na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

431/14/03 b)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1595 o výměře cca 125 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem podnikání na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

431/14/03 c)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1595 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem zajištění přístupu k provozovnám „Ovoce – zelenina“ a „Autobazar“ na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s tím, že společné užívání této části pozemku si tito podnikatelé vzájemně upraví podnájemní smlouvou.

432/14/03

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

433/14/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 24 v Rýmařově.

434/14/03 a)

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově firmě MOBISS - Miroslav Merva, IČO 47992786, se sídlem Sokolovská 32, Rýmařov, za účelem zřízení kanceláře na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

434/14/03 b)

Rada města souhlasí s podnájmem v části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově o výměře cca 8 m2 pronajatých firmě MOBISS – Miroslav Merva.

435/14/03 a)

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2229 v k.ú. Rýmařov, za účelem využití střediskem Diakonie ČCE, se sídlem Hornoměstská 7, Rýmařov,

435/14/03 b)

Rada města schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 127/6/03 ze dne 26.06.2003 pronájem objektu na ulici třída Hrdinů 48 v Rýmařově včetně pozemků parc. č. 2234 a 2235 v k.ú. Rýmařov Diakonii ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem Hornoměstská 7, Rýmařov, za účelem poskytování sociálních služeb občanům na dobu určitou 20 let s možností prodloužení, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 1.000,- Kč/měsíc s tím, že nájemce bude povinen hradit ze svých prostředků veškeré náklady na údržbu, opravy a provoz objektu, včetně nákladů na úpravu dispozic objektu pro své účely, na rekonstrukci a modernizaci.

436/14/03

Rada města souhlasí, aby Městské služby Rýmařov, s.r.o., zastoupené Ing. Martinem Valou – jednatelem společnosti, se sídlem Palackého 11, Rýmařov přenechaly do podnájmu pronajaté prostory stolařské dílny na ulici Palackého 16 v Rýmařově.

437/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1406 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

438/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2209 v k.ú. Rýmařov.

439/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2118 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

440/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 279 a 280 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby RD. Pro potřeby výstavby 1RD výměra nejvýše 1000 m2.

441/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 169 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

442/14/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu A v k.ú. Rýmařov,

442/14/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu B v k.ú. Rýmařov.

443/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 533/25/01 ze dne 18.10.2001 a č. 615/27/02 ze dne 14.02.2002, které se týkají prodeje částí pozemku parc. č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov.

444/14/03

Rada města bere na vědomí výsledek konaného výběrového řízení mezi jednotlivými žadateli o odprodej stavební parcely v lokalitě „Na Stráni – pod lesem“ v Rýmařově.

445/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2988/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 385,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Tato cena platí pouze do výměry 800 m2. V případě koupě větší výměry pozemku zaplatí stavebník městu za každý 1 m2 skutečný výdaj na vybudování infrastruktury snížený o případnou státní dataci. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu. Platnost usnesení je do 25.09.2004 pro případ, že stavebník nebude mít k této parcele vydané platné stavební povolení pro stavbu RD.

446/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 1872/4 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví paní Elšíkové za stejnou část pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov.

447/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 396 – ostatní plochy o výměře 1.012 m2 v k.ú. Janušov od společnosti Autoremont – 1. bruntálská a.s., zastoupené Ing. Drahomírem Foltanem – správcem vykonávajícím funkci jménem společnosti, do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu 1,- Kč + náklady spojené s převodem, a to za podmínky, že předmětný pozemek není zasažen ekologickou zátěží.

448/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením rozestavěného objektu na ulici Husova v Rýmařově na pozemku parc. č. 71 o výměře 177 m2 v k.ú. Rýmařov od vlastníka objektu.

449/14/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením části pozemku parc. č. 296/8 po zaměření dle předloženého návrhu v k.ú. Janušov od vlastníka pozemku s tím, že cena za koupi pozemku bude kompenzována formou započtení s pohledávkou za koupi pozemků parc. č. 296/7 a 296/8 v k.ú. Janušov dle kupní smlouvy uzavřené dne 10.02.1999 mezi Městem Rýmařov a žadateli, max. však do výše 12.960,- Kč.

450/14/03

Rada města souhlasí s kompenzací nákladů, ve výši 12.040,- Kč, vynaložených na úpravu veřejného prostranství v okolí autobusové zastávky v Janovicích u Rýmařova na pozemku parc. č. 296/8 v k.ú. Janušov, a to formou započtení s pohledávkou za koupi pozemků parc. č. 296/7 a 296/8 v k.ú. Janušov dle kupní smlouvy uzavřené dne 10.02.1999 mezi Městem Rýmařov a žadateli.

451/14/03

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu na části pozemku parc. č. 150 po zaměření dle předloženého návrhu v k.ú. Jamartice ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 148 a 149 v k.ú. Jamartice na dobu časově neomezenou, za cenu dle pravidel pro zřizování věcných břemen k majetku města + náklady spojené s vkladem práva do KN.

452/14/03

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1261 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti Hedva, a.s., zastoupené Ing. Jiřím Ošlejškem – generálním ředitelem, se sídlem Brněnská 60/19, Moravská Třebová – Předměstí ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění kanalizace a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč. Zřízení věcného břemene bude řešeno smlouvou o uzavření budoucí smlouvy s tím, že k samotnému uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dojde do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, nebo bude-li to třeba vzhledem k situaci na místě a znění předpisů v té době po skončení stavby. Smlouvu o zřízení věcného břemene zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

453/14/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Opavská č. 45 a bytem Praha 12, Leharova č.1820. Nájemní smlouva na Opavskou č. 45 bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2004.

454/14/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově s Gymnáziem Rýmařov na dobu určitou do 31.7.2004.

455/14/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově s Gymnáziem Rýmařov na dobu určitou do 31.7.2004.

456/14/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2004.

457/14/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2004.

458/14/03

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově.

459/14/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+KK na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2004.

460/14/03

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na Příkopech č. 15 v Rýmařově.

461/14/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+0 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou 6 měsíců.

462/14/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v půdní vestavbě na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově.

463/14/03

Rada města doporučuje řešení provozu recyklačního dvora dle návrhu.

464/14/03

Rada města neschvaluje konání akce Dny zdraví podle nabídky Zdravotního ústavu v Ostravě.

465/14/03 a)

Rada města zřizuje funkci zdravotního rady pro potřeby regionu Rýmařovska ke dni 8.7.2003,

465/14/03 b)

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ doplnit organizační řád na úseku odboru soc. věcí a zdravotnictví o činnosti spojené s výkonem funkce zdravotního rady,

465/14/03 c)

Rada města jmenuje MUDr. Stanislava Horáka zdravotním radou ke dni 8.7.2003.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317