Dnes je úterý 7.12.2021 14:03, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 16
konaného v řádném termínu, dne 25.8.2003

472/16/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 15/2003.

473/16/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření roku 2003 tj. zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od počátku roku 2003 do 7/2003 v celkové částce + 96 416,8 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 96 416,8 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

473/16/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2003 o částku + 7 770 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů podle předloženého návrhu a včetně úprav a doplňků navržených v průběhu jednání rady,

473/16/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2003 o částku + 7 770 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů podle předloženého návrhu a včetně úprav a doplňků navržených v průběhu jednání rady.

474/16/03 a)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 1152/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu A, ze stávajícího nájemce na nového nájemce, pro účely kosení trávy na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

474/16/03 b)

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1152/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu B, za účelem kosení trávy.

475/16/03

Rada města schvaluje záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1969 o výměře 506 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování dětského hřiště za předpokladu, že dětské hřiště zde zbudované bude sloužit nejen žadatelce, ale i okolním obyvatelům.

476/16/03 a)

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Edrovice ze stávajících nájemců na nového nájemce, pro účely zřízení zahrádky na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

476/16/03 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Edrovice uzavřené dne 09.12.1997 s nájemci dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu předmětné části pozemku s novým nájemcem.

477/16/03

Rada města po projednání souhlasí, aby s nájemcem objektu na ulici tř. Hrdinů 48 v Rýmařově včetně pozemků parc. č. 2234 a 2235 v k.ú. Rýmařov Diakonií ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem Hornoměstská 7, Rýmařov byl uzavřen dodatek ke stávající nájemní smlouvě, ve kterém bude rozšířen předmět smlouvy o pozemek parc. č. 2229 – ostatní plocha o výměře 1.167 m2 v k.ú. Rýmařov.

478/16/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově.

479/16/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor o výměře cca 5 m2 na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov v objektu na ulici 8. května 48 v Rýmařově, za účelem poskytování komplexních služeb v oblasti pojištění.

480/16/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu garáže v objektu na ulici Julia Sedláka 9 v Rýmařově ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

481/16/03 a)

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 2-6 v Rýmařově ze stávajícího nájemce na nového nájemce společnost FOLGET, spol. s r.o., zastoupenou Jiřím Tinkem, Romanem Mazákem a Jiřím Mazákem – jednateli společnosti, se sídlem Gagarinova 2354/12, Šumperk, za účelem využití jako prodejna s potravinami, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou, že k přechodu práva pronájmu dojde za předpokladu, že stávající nájemce uhradí nejpozději do 31.08.2003 na účet správce domovního majetku města celou výši dlužného nájemného za pronájem předmětných nebytových prostor,

481/16/03 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 4-6 v Rýmařově uzavřené dne 04.05.1994 dohodou ke dni úhrady celé výše dlužného nájemného za pronájem předmětných nebytových prostor na účet správce domovního majetku města,

481/16/03 c)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 2-4 v Rýmařově uzavřené dne 01.06.1998 dohodou ke dni úhrady celé výše dlužného nájemného za pronájem předmětných nebytových prostor na účet správce domovního majetku města,

481/16/03 d)

Rada města ukládá FO, v případě, že nájemce nevyrovná dluh do 31.08.2003, učinit ještě do konce měsíce srpna příslušné právní kroky (výpověď nebo odstoupení od smluv uzavřených s nájemcem) a následně vyhlásit nové výběrové řízení na pronájem předmětných nebytových prostor s použitím rozsáhlé inzerce.

482/16/03 a)

Rada města souhlasí s kompenzací nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, ve výši 50 tis. Kč, vynaložených nájemcem na úpravu pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 4 v Rýmařově,

482/16/03 b)

Rada města ukládá FO, aby ke konci roku 2003 předložil Radě města Rýmařov ke zvážení možnost podání výpovědi nájemci nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 4 v Rýmařově.

483/16/03

Rada města potvrzuje platnost usnesení RM č. 125/4/03 ze dne 20.01.2003.

484/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

485/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 868 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

486/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 992 v k.ú. Rýmařov.

487/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2298 v k.ú. Rýmařov

488/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

489/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 119, 120, 121/1 a 121/2, vše v k.ú. Janušov.

490/16/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu,

490/16/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 160 – trvalý travní porost o výměře 337 m2 v k.ú. Janušov od vlastníků pozemku.

491/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 142 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

492/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje zadního traktu budovy na ulici nám. Míru 15 v Rýmařově na pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha v k.ú. Rýmařov, obci Rýmařov včetně pozemku pod stavbou dle předloženého návrhu.

493/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1703 – zastavěná plocha o výměře 290 m2 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

494/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1833 v k.ú. Rýmařov po oddělení staré skládky TKO, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

495/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2290 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření , a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 + náklady spojené s převodem. Tato cena platí pouze do výměry 800 m2. V případě koupě větší výměry pozemku zaplatí stavebník městu za každý 1 m2 skutečný výdaj na vybudování infrastruktury snížený o případnou státní dataci. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu. Platnost usnesení je do 25.09.2004 pro případ, že stavebník nebude mít k této parcele vydané platné stavební povolení pro stavbu RD.

496/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 611, 619, 827/1, 3487, 3488, 3489, 3490, 3498, 3499, 3500, 3504, 3505, 3506, 3507, 3520, 3521, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Města Rýmařov do vlastnictví OSBD Bruntál, se sídlem Březinova 23, Krnov. Smlouvu o bezúplatném převodu zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši OSBD Bruntál.

497/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 639/3 – ostatní plochy o výměře 600 m2 v k.ú. Janušov do vlastnictví Města Rýmařov.

498/16/03

Rada města nesouhlasí s účinností od 01.09.2003 se snížením nájemného o částku 6.000,- Kč ročně za pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Husova 3 v Rýmařově pronajatých v souladu s usneseními RM č. 1924/77/02 ze dne 22.07.2002 a 402b)/13/03 ze dne 16.06.2003.

499/16/03

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Historic Car Clubu Mohelnice, se sídlem nám. Svobody 3, Mohelnice, pro účely konání akce „Sovinecký okruh IX ročník“ – mezinárodní výstava a soutěž historických automobilů a motocyklů.

500/16/03 a)

Rada města bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Bartákova 24 v Rýmařově uzavřené dne 25.02.2003 , a to ke dni 31.10.2003,

500/16/03 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Bartákova 24 v Rýmařově, za účelem garážování osobního automobilu. Prostory budou volné od 01.11.2003.

501/16/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vybudováním vstupu do bytu na nám. Míru 24 v Rýmařově z bytu na nám. Míru 25 v Rýmařově s tím, že náklady spojené s úpravou bytu a společných prostor na nám. Míru 25 v Rýmařově uhradí Byterm Rýmařov, p.o. a náklady na dispoziční změny a stavební úpravy v bytě a společných prostorách na nám. Míru 24 v Rýmařově a na demolici ocelové rampy spojující dům na nám. Míru 24 v Rýmařově a na Školním nám. 2 v Rýmařově uhradí vlastník domu na ulici Školní nám. 2 v Rýmařově na pozemku parc. č. 693 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku,

501/16/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s tím, aby se město Rýmařov finančně podílelo na opravě škod, vzniklých zatékáním do objektu na ulici Školní nám. 2 v Rýmařově.

502/16/03

Rada města nesouhlasí s poskytnutím bydlení azylantů ve městě a proto ani s přijetím poskytované dotace na toto bydlení.

503/16/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o hospodaření Bytermu Rýmařov za období roku 2002 a poloviny roku 2003.

504/16/03

Rada města ukládá starostovi, aby pověřil vedoucího odboru KS Mgr. Bernáta zpracováním nezávislého posudku, který bude pojednávat o efektivnosti jednotlivých kroků prováděných Bytermem Rýmařov v případě zajištění pohledávek za pronájem nebytových prostor v majetku města.

505/16/03

Rada města neschvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Větrná č. 9 a bytem Stará Ves, Potočná č.327.

506/16/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Jungmanova č.4 a bytem Rýmařov, Radniční č.4.

507/16/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, třída Hrdinů č.22a a bytem Rýmařov, Příkopy č.9.

508/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Opavská č.15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2005.

509/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na ulici Okružní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2004.

510/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2004.

511/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.3 na ulici Hornoměstská č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2004 s tím, že nájemce bude upozorněn na řádně udržování společných prostor v domě.

512/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově se Základní uměleckou školou Rýmařov na dobu určitou do 31.7.2004.

513/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Jamarticích č. 115 na dobu určitou do 29.2.2004.

514/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2004.

515/16/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2004.

516/16/03

Rada města schvaluje zařazení žádosti Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště Rýmařov do pořadníku pro přidělování bytu uchazečům, jejichž povolání je pro město významné a důležité.

517/16/03

Rada města schvaluje přidělení bytu 4+1 na ulici Příkopy 6 v Rýmařově Nemocnici Rýmařov, s.r.o. dle pokynů místostarosty, v souladu se sdělením jména budoucího uživatele od ředitele nemocnice.

518/16/03

Rada města pozastavuje účinnost usnesení RM č. 1006/42/00 c) ze dne 27.11.2000 do doby nabytí právní moci rozsudku ve sporu Škola CRaM proti městu Rýmařov o 522.863,-Kč.

519/16/03

Rada města projednala žádost SSOŠ PRIMA, s.r.o., na změnu nájemní smlouvy a potvrzuje nájemní smlouvu ve stávajícím znění.

520/16/03

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově na 2. pololetí 2003 dle předloženého návrhu v celkové výši 48.000,-Kč, které budou hrazeny z § 3419 městského rozpočtu.

521/16/03

Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 1. pololetí 2003 ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska volného času Rýmařov dle předloženého návrhu.

522/16/03

Rada města povoluje v souladu se zněním § 4 odst. 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, výjimku z počtu dětí ve třídě ve školním roce 2003/2004 pro:Mateřskou školu Rýmařov, Revoluční 24, okres BruntálMateřskou školu Rýmařov, 1. Máje 11, okres BruntálMateřskou školu Rýmařov, Revoluční 30, okres BruntálMateřskou školu Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál.

523/16/03

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených v ČR místní organizaci Rýmařov ve výši 2.000,- Kč.

524/16/03

Rada města schvaluje účast delegace města Rýmařov na zahraniční služební cestě do Krompach ve dnech 19.-21.9.2003.

525/16/03

Rada města schvaluje nákup služebního vozidla značky Octavia-combi pro společnost Teplo Rýmařov, s.r.o.

526/16/03

Rada města schvaluje způsob likvidace vybouraných oken z panelových domů na Dukelské ulici v Rýmařově dle předloženého návrhu ředitelky Bytermu.


 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317