Dnes je úterý 7.12.2021 13:17, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 15.9.2003

527/17/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 16/2003.

528/17/03

Rada města bere na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov v roce 2003.

529/17/03

Rada města požaduje, aby výdaje určené na dopravní značení a ostatní výdaje dopravy mimo oprav komunikací, byly svěřeny od 1.1.2004 do odpovědnosti odboru DaSH.

530/17/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

531/17/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1221/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou do 31.05.2004.

532/17/03

Rada města schvaluje s účinností od 01.10.2003 pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově, za účelem zřízení prodejny s nápoji na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

533/17/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1820/75/02 ze dne 11.06.2002 a č. 2071/82/02 ze dne 21.10.2002,

533/17/03 b)

Rada města schvaluje s účinností od 01.10.2003 pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově, za účelem ruční výroby svíček na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

534/17/03

Rada města schvaluje s účinností od 01.11.2003 pronájem nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 24 v Rýmařově Družstvu SAFAAD, zastoupené Ing. Františkem Andreovským – předsedou družstva, se sídlem Partyzánská 1, Bruntál, IČO 25833120, za účelem prodeje textilního zboží a poskytování služeb s tím spojených včetně poskytování specializovaných služeb podnikatelským subjektům na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

535/17/03

Rada města souhlasí se změnou úhrady nájemného za pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 15 v Rýmařov, a to z úhrady čtvrtletní na úhradu měsíční.

536/17/03 a)

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově, uzavřené dne 11.04.2001 dohodou ke dni 30.10.2003,

536/17/03 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově. Prostory budou volné od 01.11.2003.

537/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 1427 a 1428 v k.ú. Rýmařov včetně zemědělské hospodářské budovy na pozemku parc. č. 1427 v k.ú. Rýmařov.

538/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2145 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za účelem výstavby patrových garáží.

539/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu A.

540/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2302 v k.ú. Rýmařov.

541/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2742 v k.ú. Rýmařov.

542/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3085 a části pozemku parc. č. 3090 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

543/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3110 a části pozemku parc. č. 3116/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

544/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3251 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rekreační chaty.

545/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3297, 3298 a části pozemku parc. č. 3271 dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov.

546/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3674, 3675 a 3677 a částí pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov.

547/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 21 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.

548/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku stavební parc. č. 4/3 a části pozemku parc. č. 1083/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Stránské.

549/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stavební parc. č. 92/2 v k.ú. Stránské.

550/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje objektu bývalé školy ve Stránském č.p. 35 na pozemku stavební parc. č. 81 v k.ú. Stránské včetně pozemku stavební parc. č. 81 o výměře 609 m2 a pozemku parc. č. 45 o výměře 923 m2 v k.ú. Stránské.

551/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení zastupitelstvu města č. 176/12/99 a) ze dne 02.12.1999,

551/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 117/1 a části pozemku parc. č. 120 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

552/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení zastupitelstvu města č. 176/12/99 c) ze dne 02.12.1999,

552/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 117/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

553/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí možnost získat od PF ČR bezúplatně pozemky parc. č. 571/1 a 571/5 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 356/2 v k.ú. Jamartice,

553/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit, aby PF ČR bezúplatně převedl pozemky parc. č. 571/1 a 571/5 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 356/2 v k.ú. Jamartice Moravskoslezskému kraji pro potřeby Gymnázia Rýmařov a Středního odborného učiliště zemědělského, Rýmařov.

554/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí možnost získat od PF ČR bezúplatně pozemky parc. č. 842, 844/2, 845/1, 845/2, 847, 848, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 856 a 857/3 v k.ú. Janušov,

554/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit, aby PF ČR bezúplatně převedl pozemky parc. č. 842, 844/2, 845/1, 845/2, 847, 848, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 856 a 857/3 v k.ú. Janušov na Správu CHKO ČR.

555/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s převodem pozemku parc. č. 47 - ostatní plocha o výměře 82 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova z vlastnictví státu do vlastnictví Města Rýmařov.

556/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parc. č. 345 o výměře cca 1.500 m2 po zaměření v k.ú. Rýmařov od Českého zahrádkářského svazu ZO Rýmařov, zastoupeného Josefem Krčem - místopředsedou a Jaroslavem Nejedlým - jednatelem, do vlastnictví Města Rýmařov, pro účely realizace stavby domu s pečovatelskou službou, za cenu dle cenové mapy města s tím, že kupní smlouvu zajistí a náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Rýmařov,

556/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, aby město Rýmařov přistoupilo k realizaci skutečností dle předloženého návrhu, kterými Český zahrádkářský svaz ZO Rýmařov podmiňuje prodej části pozemku parc. č. 345 o výměře cca 1.500 m2 po zaměření v k.ú. Rýmařov v jeho vlastnictví do vlastnictví Města Rýmařov.

557/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej havarovaného osobního automobilu značky Škoda Favorit 135 LXi, SPZ BRD 35-26, rok výroby 1994 z majetku Města Rýmařov za cenu 15.000,-Kč.

558/17/03

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu na části pozemku parc. č. 1083/13 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Stránské ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch vlastníka pozemků stav. parc. č. 50/1, 50/3 a 50/4 v k.ú. Stránské, na dobu časově neomezenou, za cenu dle pravidel pro zřizování věcných břemen k majetku města + náklady spojené s vkladem práva do KN.

559/17/03

Rada města souhlasí s rekonstrukcí nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 1 v Rýmařově, pronajatých společnosti PRE-GEL s.r.o., zastoupené Jaroslavem Podlasem – jednatelem společnosti, se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, za účelem zřízení mléčné jídelny, a to za podmínek dle předložené projektové dokumentace.

560/17/03

Rada města souhlasí, aby byla mezi městem Rýmařov a PO MŠ Janovice, zastoupenou Ivou Valovou – ředitelkou, uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, jejíž předmětem bude televizor značky MASCOM, typ MC 5517, a videorekordér značky LG, typ LV2398.

561/17/03

Rada města souhlasí s vyřazením opotřebovaného a již nevyužívaného nábytku uloženého v budově bývalé školky na ulici třída Hrdinů 48 v Rýmařově z majetku města Rýmařov a jeho následným přenecháním Diakonii ČCE, středisku Rýmařov, se sídlem Hornoměstská 7, Rýmařov.

562/17/03 a)

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 ve výši 184.805,64,- Kč Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál dle předloženého návrhu, tj. na účet 932 – neuhrazená ztráta z minulých let,

562/17/03 b)

Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 ve výši 140.952,00,- Kč Základní škole Rýmařov, 1. máje 32, okres Bruntál dle předloženého návrhu, tj. na účet 932 – neuhrazená ztráta z minulých let.

563/17/03

Rada města ukládá starostovi města projednat současný právní stav s vedením SSOŠ Prima s.r.o. a dohodou se pokusit napravit vzniklou situaci dle pověření k dalšímu postupu, jak bylo dohodnuto na jednání rady města konaném dne 15.09.2003.

564/17/03

Rada města ukládá starostovi projednat s nájemcem opakované nedodržování nájemní smlouvy k pozemku p.č. 383, k.ú. Rýmařov, s cílem sjednání nápravy do 31.10.2003.

565/17/03

Rada města ukládá starostovi projednat s provozovatelem parkoviště na náměstí Míru v Rýmařově změnu formy stávajícího výběru parkovného.

566/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města Rýmařov, Ing. Petra Kloudu, jednáním o ukončení Smlouvy o sdružení , uzavřené dne 26.9.1973 ve znění dodatků I. a II. mezi MNV Rýmařov a Jednotou SD Bruntál ve smyslu předloženého materiálu.

567/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit odkoupení podílu nemovitosti Sokolovská 32 v Rýmařově od Jednoty SD v Bruntále za částku 240.000,- Kč.

568/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., na financování odkupu pohledávky za Sortie s.r.o. Praha ve výši 5,0 mil. Kč, se lhůtou splatnosti 15.9.2008 a s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,9 p.a. Současně schvaluje i sjednanou formu splácení: měsíční splácení jistiny i úroků.

569/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pro zajištění úvěru od Komerční banky, a.s. na financování odkupu pohledávky za Sortie s.r.o. Praha ve výši 5,0 mil. Kč zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem: list vlastnictví č. 1051 pro k.ú.Rýmařov, obec Rýmařov, okres Bruntál, dům č.p. 1059 na pozemku p.č. 83 a pozemek p.č. 83 o výměře 3.112 m2.

570/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

571/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace ve výši 525tis. Kč od Moravskoslezského kraje na opravu mostu na Palackého ulici v Rýmařově.

572/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odpisem účetních zůstatků na účtech materiálu a zboží na skladě v částce 30.757,96 Kč,

572/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávek za rozpočtovými příjmy v částce 68.754,05 Kč,

572/17/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s dodatečným zúčtováním hodnoty projektu rekonstrukce do pořizovací ceny budovy radnice v částce 158.786,-Kč.

573/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2003 ve výši 4.200,-Kč. Dotace je určena na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů města k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

574/17/03

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č.1 na náměstí Míru č. 23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.6.2003 do 31.3.2004.

575/17/03

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Větrná č.21 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.9.2003 na dobu neurčitou.

576/17/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, 1.máje č. 3 a bytem Rýmařov, Žižkova č.10. Bude uzavřena dohoda o skončení nájmu bytu a o narovnání. Dohoda o výměně bytů je platná tehdy, vysloví-li souhlas všichni pronajímatelé vyměňovaných bytů, souhlas musí mít písemnou formu.

577/17/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2005.

578/17/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na třídě Hrdinů č.43 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2004.

579/17/03

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č.25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2003.

580/17/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1 na ulici Hornoměstská č.57 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2004.

581/17/03 a)

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

581/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově.

582/17/03 a)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2004,

582/17/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí úroků z prodlení ve výši 90% z 65.750,- Kč za dlužné nájemné.

583/17/03

Rada města neschvaluje zařazení žádosti do pořadníku pro rok 2004.

584/17/03

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Větrná č. 9 a bytem Stará Ves, Potočná č. 126. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2004.

585/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení odstupného ve výši 51.550,- Kč za uvolnění bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č.57 v Rýmařově.

586/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Horní Město o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.

587/17/03

Rada města stanovuje dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon), právo užívat závěsný odznak k významným příležitostem a občanským obřadům (přijetí prohlášení snoubenců o uzavření manželství) členu zastupitelstva Ing. Milanu Kropáčovi a to ve stejném rozsahu jako má starosta dle § 108 odst. 1 zákona. (Doplnění usnesení RM č. 12/1/02).

588/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních prostředků Moravskoslezskému kraji na prezentaci města v rámci veletrhu Regiontour 2004 ve výši 20tis. Kč.

589/17/03

Rada města navrhuje člena zastupitelstva Ing. Milana Kropáče za člena Rady školy Gymnázia Rýmařov, Sokolovská 34.

590/17/03

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Slezské nemocnici, oddělení ORL v Opavě.

591/17/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje hotelu Excelent v Rýmařově,

591/17/03 b)

Rada města pověřuje starostu města učinit nabídku k prodeji hotelu Excelent prostřednictvím realitních kanceláří.

592/17/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy na opravu vodovodu na ulici Marxova v Rýmařově.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317