Dnes je úterý 7.12.2021 14:46, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 18
konaného v řádném termínu, dne 6.10.2003

593/18/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 17/2003.

594/18/03

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za období 01-06/2003.

595/18/03

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2003.

596/18/03

Rada města schvaluje, aby MěS Rýmařov, s.r.o., provedly opravu kanalizace v lokalitě U Potoka v Rýmařově za cenu 443.663,- Kč.

597/18/03 a)

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 1152/1 o výměře cca 150 m2 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, pro účely kosení trávy na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

597/18/03 b)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1152 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Rýmařov, č.j. H.O. 5/94, uzavřené dne 03.05.1994 se stávajícím nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu předmětné části pozemku s novým nájemcem.

598/18/03

Rada města schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 1969 o výměře 506 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem vybudování dětského hřiště na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou případného oplocení předmětného pozemku pouze živým plotem, např. z habrů. Ve smlouvě o výpůjčce bude přenesena odpovědnost za bezpečnost provozu na hřišti na žadatelku.

599/18/03

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře cca 5 m2 na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov v objektu na ulici 8. května 48 v Rýmařově pojišťovací společnosti Respect Ostrava, s.r.o., za účelem poskytování komplexních služeb v oblasti pojištění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 1.200,- Kč/m2/rok s tím, že úprava prostor nezbytná pro uvedení provozovny do stavu způsobilého k užívání bude provedena na náklady nájemce bez možnosti kompenzace a s tím, že pracovní doba provozovny nebude přesahovat celkovou provozní dobu MěÚ Rýmařov.

600/18/03

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor na ulici Radniční 2-6 v Rýmařově zájemci, za účelem prodeje textilu, obuvi, prům. zboží, hraček a drogerie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za cenu 49.300,- Kč/měsíc s tím, že úprava prostor bude provedena na vlastní náklady. Úprava prostor bude projednána a schválena radou města. Nájemné bude hrazeno 3 měsíce předem.

601/18/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením části pozemku parc. č. 326/4 v k.ú. Edrovice zastavěné místní komunikací po zaměření do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu 55,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

602/18/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kompenzaci nákladů, ve výši 36.379,50,- Kč, vynaložených nájemníkem na opravu pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 10 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné.

603/18/03

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na domovní studnu.

604/18/03

Rada města souhlasí s montáží vnitřních mříží na oknech v suterénu a dvou vchodových dveřích v objektu na ulici třída Hrdinů 48 v Rýmařov na náklady Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově, se sídlem Hornoměstská 7, Rýmařov, jakožto nájemce předmětného objektu.

605/18/03

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o opravě technologie kotelny v budově na ulici Bartákova 22 v Rýmařově“ mezi společností Teplo Rýmařov s.r.o., dodavatelem tepla a provozovatel kotelny, a p.o. Byterm Rýmařov, odběratelem tepla.

606/18/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí úvěru ve výši 4000tis. Kč na pokrytí rozpočtového deficitu roku 2003,

606/18/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu podpisem smlouvy o úvěru po projednání podmínek úvěrové smlouvy v radě města.

607/18/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 534/17/03,

607/18/03 b)

Rada města schvaluje s účinností od 10.10.2003 pronájem nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 24 v Rýmařově, za účelem prodeje textilního zboží na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

608/18/03

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.10.2003 do 31.10.2004.

609/18/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2004.

610/18/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2005.

611/18/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Opavská č.128 v Janovicích na dobu určitou do 31.10.2005.

612/18/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 16 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2004.

613/18/03

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k místnosti č.18 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.

614/18/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2004.

615/18/03

Rada města schvaluje přidělení volné místnosti, která bude užívána jako sklep, k bytu na třídě Hrdinů č. 4 v Rýmařově.

616/18/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k 1.9.2005 sloučení Základní školy Rýmařov, 1. máje 32 se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317