Dnes je úterý 7.12.2021 14:37, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 21
konaného v řádném termínu, dne 15.12.2003

751/21/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 20/2003.

752/21/03

Rada města ukládá předložit alternativní návrh rozpočtu města na rok 2004, ve kterém nebude zahrnut příjem z prodeje pivovaru Excelent.

753/21/03

Rada města schvaluje příspěvek na vysílání pořadu Panorama prostřednictvím SOR ve výši 5 tis. Kč pro rok 2004.

754/21/03

Rada města nevyhovuje odvolání Družstva SAFAAD, zastoupeného Ing. Františkem Andreovským - předsedou družstva, se sídlem Partyzánská 1, Bruntál, proti rozhodnutím finančního odboru MěÚ Rýmařov č.j. 1/3/B9ZZ/2003, 2/3/B9ZZ/2003 a 3/3/B9ZZ/2003.

755/21/03

Rada města souhlasí s podnájmem společnosti Uhelné sklady MITOS, s.r.o., v části nebytových prostor na ulici Nádražní 5 v Rýmařově, které má v současnosti pronajaty nájemník.

756/21/03

Rada města schvaluje změnu účelu využití nebytových prostor v objektu na nám. Míru č.4 v Rýmařově, a to z bufetu a občerstvení na výčep, bar, resp. pivnici, s výpovědní lhůtou 3 roky.

757/21/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Opavská č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004.

758/21/03

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Máchova č. 19 v Rýmařově.

759/21/03

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově.

760/21/03

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na nám. Míru č. 8 v Rýmařově.

761/21/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově Střednímu odbornému učilišti a Odbornému učilišti Rýmařov. Nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2004.

762/21/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, II. Kategorie v Ondřejově č. 92 jako bytu náhradního s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději od 1.2.2004 na dobu určitou do 30.6.2004.

763/21/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6, I. kategorie, na ulici Julia Sedláka č. 26 v Rýmařově.

764/21/03 a)

Rada města bere na vědomí situaci nájemníků na tř. Hrdinů 22a a zohlední ji při přidělování bytů,

764/21/03 b)

Rada města schvaluje, že kritériem při přidělování bytu v případě více zájemců o jeden byt bude los.

765/21/03

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu plynárenských a plynových zařízení se Severomoravskou plynárenskou, a.s., na plynovod o délce 125 m na ul. Palackého - Květná a dvě přípojky.

766/21/03

Rada města schvaluje výpůjčku systému zasněžovacího zařízení v areálu zahrady Hedvy v Rýmařově umístěného na pozemcích parc. č. 131, 130, 129 k.ú. Edrovice a na pozemcích parc. č. 516, 514, 507/1 k.ú. Rýmařov, včetně částí dotčených pozemků parc. č. 129, 130, 131 k.ú. Edrovice a části pozemku parc. č. 507/1 k.ú. Rýmařov TJ Jiskra Rýmařov, zastoupené Františkem Pohankou, předsedou TJ Jiskra Rýmařov na dobu neurčitou, za účelem rozvíjení sportovních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva ve smyslu svého schváleného statutu, s podmínkou, že TJ Jiskra Rýmařov bude zajišťovat provoz, základní údržbu a opravy předmětného zařízení. Ve smlouvě o výpůjčce bude také přenesena odpovědnost za bezpečnost provozování zařízení.

767/21/03

Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 2. pololetí 2003 ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska volného času Rýmařov dle předloženého návrhu.

768/21/03

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Lence Žmolíkové, ředitelce Městské knihovny Rýmařov a Bc. Leoně Pleské, ředitelce Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

769/21/03

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Václavu Orlíkovi, řediteli ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, za mimořádné aktivity sportovních tříd ve školním roce 2002/2003 dle předloženého návrhu.

770/21/03

Rada města schvaluje jmenování Josefa Vlacha "Hasičem roku 2003" s poskytnutím finančního ocenění dle návrhu.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317