Dnes je úterý 7.12.2021 14:50, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 1
konaného v řádném termínu, dne 25.11.2002


1/1/02
Rada města schvaluje jednací řád Rady města Rýmařov.

2/1/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Rýmařov.

3/1/02 a)
Rada města ruší platnost usnesení MěR č. 943/40/00,

3/1/02 b)
Rada města zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány – komise hospodářská, komise životního prostředí a výstavby, ko-mise pro výchovu a vzdělávání, komise vnitřních věcí, komise sociálních věcí a zdravotnictví, komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, komise bytová, komise pro občanské záležitosti, komise – redakce Rýmařovského horizontu, komise přestupková, komise povodňová a komise sociálně právní ochrany dětí,

3/1/02 c)
Rada města jmenuje předsedy těchto komisí:hospodářská komise – předseda Ivan Sigmundkomise životního prostředí a výstavby – předseda Ing. Pavel Kolářkomise pro výchovu a vzdělávání – předseda Mgr. Vlastimil Barankomise vnitřních věcí – předseda Josef Pupíkkomise sociálních věcí a zdravotnictví – předseda MUDr. Marián Olejníkkomise kultury a cest. ruchu a mezinárodních vztahů – předsedkyně Božena Filipovákomise bytová – předseda František Zieglerkomise pro občanské záležitosti (KPOZ)- předsedkyně Mgr. Květoslava Sicovákomise-redakce Rýmařovského horizontu – předseda Mgr. Vlastimil Baran

3/1/02 d)
Rada města jmenuje členy komisí rady města dle předloženého návrhu.

4/1/02 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat členy finančního a kontrolního výboru dle předloženého návrhu,

4/1/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Kalu a předsedou kontrolního výboru Ladislava Žilku.

5/1/02 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odstavec 2h) zákona o obcích,navrhnout odvolání Ing. Petra Kloudu a Ing. Jiřího Furika z dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o.,

5/1/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odstavec 2h) zákona o obcích,navrhnout jako člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o. Ing. Tomáše Köhlera a Ladislava Žilku.

6/1/02 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2h) zákona o obcích,navrhnout odvolání Ing. Rostislava Mezihoráka z dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.,

6/1/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2h) zákona o obcích,navrhnout jako člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o. MUDr. Bohumila Servuse.

7/1/02 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2g) zákona o obcích,zrušit delegaci Ing. Milana Kropáče na valných hromadách společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov,

7/1/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2g) zákona o obcích,delegovat Ing. Petra Kloudu na jednání valných hromad společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

8/1/02 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2g) zákona o obcích,zrušit delegaci Ing. Pavla Koláře na valných hromadách společnosti Spojené lesy s.r.o.,

8/1/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2g) zákona o obcích,delegovat Ing. Petra Kloudu na jednání valných hromad společnosti Spojené lesy s.r.o.

9/1/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2g) zákona o obcích, delegovat Ing. Pavla Koláře na jednání valných hromad společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.

10/1/02 a)
Rada města ruší platnost usnesení MěR č. 946/40/00,

10/1/02 b)
Rada města jmenuje povodňovou komisi v tomto složení:předseda – Ing. Petr Klouda, členové – Ing. Pavel Kolář, RNDr. František Čermák, Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc.

11/1/02 a)
Rada města souhlasí s předloženým programem zasedání RM na rok 2003,

11/1/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené termíny a program zasedání ZM na rok 2003.

12/1/02
Rada města stanovuje dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), právo užívat závěsný odznak k významným příležitostem a občanským obřadům místostarostovi Ing. Pavlu Kolářovi a členkám zastupitelstva Mgr. Květoslavě Sicové a Boženě Filipové, a to ve stejném rozsahu jako má starosta dle § 108 odst. 1 zákona.

13/1/02
Rada města a) ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení dle předloženého návrhu na místo jednatele Městských služeb Rýma-řov, s.r.o.,b) ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení dle předloženého návrhu na místo ředitele příspěvkové organizace By-term Rýmařov,c) schvaluje složení výběrových komisí dle předloženého návrhu.Termín vyhlášení výběrového řízení je 26.11.2002 s uzávěrkou přihlášek 31.12.2002.

14/1/02 a)
Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice s.r.o. o provozní dotaci,

14/1/02 b)
Rada města ukládá MUDr. Mariánu Olejníkovi a MUDr. Stanislavu Horákovi tuto žádost projednat v komisích a výborech v nichž působí.

15/1/02
Rada města souhlasí s přijetím dotace pro MaTIS v rámci dotačního programu "Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji" a pověřuje místostarostu Ing. Pavla Koláře podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

16/1/02
Rada města potvrzuje usnesení RM č. 2090/82/02 ze dne 21.10.2002.

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317