Dnes je sobota 27.11.2021 14:00, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 2
konaného v řádném termínu, dne 16.12.2002


17/2/02 a)
Rada města bere na vědomí informaci o stavu přijatých a plněných usnesení RM a ZM,

17/2/02 b)
Rada města doporučuje ZM zrušit platnost usnesení ZM č. 411/21/01.

18/2/02 a)
Rada města, dle § 102, odst. 2, písm.b) zákona o obcích č. 128/2000, Sb.:odvolává Ing. Petra Kloudu a Ing. Jiřího Furika z dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o.,

18/2/02 b)
Rada města, dle § 102, odst. 2, písm.b) zákona o obcích č. 128/2000, Sb.:jmenuje členem dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o., Ing. Tomáše Köhlera a Ladislava Žilku.

19/2/02 a)
Rada města, dle § 102, odst. 2, písm.b) zákona o obcích č. 128/2000, Sb.:odvolává Ing. Rostislava Mezihoráka z dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.,

19/2/02 b)
Rada města, dle § 102, odst. 2, písm.b) zákona o obcích č. 128/2000, Sb.:jmenuje členem dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., MUDr. Bohumila Servuse.

20/2/02 a)
Rada města schvaluje navržený postup řešení koncepce zásobování města pitnou vodou,

20/2/02 b)
Rada města ukládá starostovi města iniciovat jednání všech obcí – akcionářů VaKu Bruntál, a.s., s cílem dohody dle variant 1 – 3 tohoto postupu a podat radě města na příštím jednání informaci o výsledcích.

21/2/02
Rada města schvaluje dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, návrh ceny stočného na rok 2003 dle předloženého materiálu.

22/2/02
Rada města ukládá odboru ŽPaV novelizovat OZV č. 68/01, 69/01 a 72/02 ve smyslu změny výše poplatku a změny poměrů mezi základní výší platby a jednotlivými platbami po uplatnění slev.

23/2/02 a)
Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 315 v k.ú. Edrovice o výměře cca 300 m2 ze stávajícího nájemce na nového nájemce, za účelem zřízení zahrádky k pěstování a sklizni zemědělských plodin na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel,

23/2/02 b)
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 315 v k.ú. Edrovice o výměře cca 300 m2 ze dne 24. 06. 1992, č.j. H.O. 6/92 se stávajícím nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

24/2/02
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1361/3 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou, že v nájemní smlouvě bude smluvně zajištěn zákaz budování oplocení či jakýchkoli jiných staveb, které by omezovaly přístup k vybudovaným inženýrským sítím.

25/2/02
Rada města schvaluje záměr výpůjčky objektu městské sauny čp. 42a v Rýmařově.

26/2/02
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Radniční 1 v Rýmařově.

27/2/02
Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2003 pronájem části nebytových prostor v objektu na nám. Míru 8 v Rýmařově, za účelem provozování videopůjčovny na dobu neurčitou, za cenu 2.951,- Kč/měsíc, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

28/2/02
Rada města souhlasí s podnájmem části nebytového prostoru v objektu na nám. Míru 13 v Rýmařově pronajatého za účelem provozování textilní galanterie na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2003.

29/2/02
Rada města schvaluje ke dni 31. 12. 2002 výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Hornoměstská 11 v Rýmařově s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční a začíná běžet od 1. 1. 2003.

30/2/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 212 v k.ú. Rýmařov.

31/2/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s usnesením č. 735/31/02 ze dne 19.09.2002 upřesnění prodeje části pozemku parc. č. 1975 na parc. č. 1975/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

32/2/02 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 767/32/02 ze dne 24.10.2002,

32/2/02 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 2102 po zaměření z vlastnictví občana v k.ú. Rýmařov za poze-mek parc. č. 2103 z majetku města Rýmařov v k.ú. Rýmařov s podmínkou umožnění vstupu na pozemek parc. č. 2103 v k.ú. Rýmařov, za účelem zajištění funkčnosti splaškové kanalizace, jejíž vedení je zde umístěno. Veškeré náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí občan.

33/2/02
Rada města schvaluje kompenzaci nákladů, ve výši 2.771,80,- Kč, vynaložených na provedené elektroinstalační práce v části nebytových prostor v objektu na nám. Míru 15 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné.

34/2/02
Rada města souhlasí s kompenzací nákladů, ve výši 4.106,30,- Kč, vynaložených na opravy bytu v objektu na ulici Radniční 8 v Rýmařově s tím, že tato částka bude připočtena k dluhu, který má město Rýmařov vůči nájemci, a který vznikl díky nerealizaci požadované koupě bytu umístěného v předmětné nemovitosti.

35/2/02
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Rýmařov, určeného na nákup léků potřebných k léčení včelstev v roce 2002.

36/2/02
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1.

37/2/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kompenzaci nákladů, ve výši 77.831,40 Kč, vynaložených na opravu pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici Nádražní 5 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné.

38/2/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku parc. č. 1856/1 v k.ú. Rýmařov o výměře 13 m2 od státního podniku Povodí Odry, zastoupeného Ing. Pavlem Schneiderem - generálním ředitelem, Varenská 49, Ostrava, IČO 70890021 za cenu stanovenou úředním odhadem, tj. 40,- Kč, + náklady spojené s převodem.

39/2/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 392 v k.ú. Jamartice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Rýmařov podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

40/2/02
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny částí pozemků parc. č. 1977, 1997, 2001 v k.ú. Rýmařov po zaměření z vlastnictví OSBD Bruntál za pozemky parc. č. 3690 a 3685 v k.ú. Rýmařov z majetku Města Rýmařov tak, že cílem všech převodů bude skutečnost, že ve vlastnictví OSBD zůstanou pouze zastavěné pozemky a přístupové schody. Chodníky a veřejná prostranství budou převedeny na město, s výjimkou přístupových chodníků ke vstupním schodištím objektů OSBD.Veškeré náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí rovným dílem obě strany.

41/2/02
Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2003 úpravu základních cen pronájmu jako směrných sazeb dle předloženého návrhu.

42/2/02
Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku města Rýmařov s Pojišťovnou ČS, a.s. od 1. 1. 2003 dle předloženého návrhu.

43/2/02
Rada města souhlasí s vyměřením poplatku dle OZV č. 61/99 o místních poplatcích, článku IV, bodu 7, písm. A , za účelem předvánočního prodeje kaprů v roce 2002.

44/2/02
Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Janovice, Opavská č.45 a bytem Rýmařov, Julia Fučíka č. 87.

45/2/02
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2003.

46/2/02
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Příkopy č.15 v Rýmařově.

47/2/02
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004.

48/2/02
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově.

49/2/02
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Julia Sedláka č. 18 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2005.

50/2/02
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2003.

51/2/02
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

52/2/02
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Dukelská č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

53/2/02
Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově.

54/2/02
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2003.

55/2/02
Rada města schvaluje výměnu bytu o velikosti 3+1 v Janovicích na ulici Opavská č.130, za volný byt č. 18 o velikosti 1,5+KK na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2003.

56/2/02
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1 na ulici Opavská č. 45 v Janovicích na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 151.000,-Kč.

57/2/02
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 na ulici Sokolovská č.32 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 150.000,- Kč.

58/2/02
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 31.200,- Kč.

59/2/02
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+1 na ulici Hornoměstská č. 51 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu za nejvyšší nabídnutou cenu 100.500,-Kč.

60/2/02
Rada města schvaluje vyplacení odstupného ve výši 15.550,- Kč za uvolněný byt č. 2 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově.

61/2/02
Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace.

62/2/02
Rada města schvaluje výměnu bytu o velikosti 1,5+KK na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově, za byt o velikosti 3+1 na třídě Hrdinů č.4 v Rýmařově, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2003.

63/2/02
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+0 na azylovém domě na ulici 8.května č. 36 v Rýmařově za účelem výkonu funkce správce Azylového domu, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2003.

64/2/02
Rada města doporučuje ZM schválit prominutí úroků z prodlení za dlužné nájemné ve výši 32.527,- Kč se smluvní pokutou 1.000,- Kč za těchto podmínek. Bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok. Před podpisem této smlouvy budou uhrazeny dosavadní náklady, tj. soudní řízení ve výši 2.654,- Kč a současný dluh na nájemném za měsíc listopad 2002 ve výši 3.252,- Kč.

65/2/02 a)
Rada města ruší platnost usnesení RM č. 3/1/02 d) ze dne 25.11.2002,

65/2/02 b)
Rada města jmenuje členy komisí rady města dle předloženého návrhu, upraveného o připomínky vzniklé z jednání rady města.

66/2/02
Rada města bere na vědomí návrh Kalendáře celoměstských akcí pro rok 2003 s tím, že kalendář bude doplněn v polovině příštího roku.

67/2/02
Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 2. pololetí 2002 ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska volného času Rýmařov dle předloženého návrhu.

68/2/02
Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městské knihovny Rýmařov a odborné vedoucí Městského muzea dle předloženého návrhu.

69/2/02
Rada města bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra ČR o možnosti změny krajské hranice a z toho vyplývajících možných důsledků.

70/2/02
Rada města pověřuje starostu zjistit informace ve věci převodu nemocnice do vlastnictví státu.


Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317