Dnes je úterý 30.11.2021 14:12, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18
konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005

616/18/05

bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004;

617/18/05

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

618/18/05 a)

schvaluje rozpočet na rok 2005 dle předloženého návrhu,

618/18/05 b)

schvaluje tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2005 dle předloženého návrhu,

618/18/05 c)

schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2005 až 2008 dle předloženého návrhu;

619/18/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1152/1 v k.ú. Rýmařov;

620/18/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 648/3 v k.ú. Janušov;

621/18/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 216 v k.ú. Stránské;

622/18/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 1064 v k.ú. Rýmařov, za účelem využití k westernovým aktivitám spojeným s cestovním ruchem, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

623/18/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 35 v k.ú. Janušov za účelem zřízení zahrady, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

624/18/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 170 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a prodej zbývající části pozemku parc.č. 170 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

625/18/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 6/2 a části pozemku parc. č. 5/2 v k.ú. Jamartice, za účelem scelení pozemků okolo domu, po zaměření dle dispozic odboru ŽPaRR, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

626/18/05

schvaluje prodeje části pozemku parc. č. 128/1 v k.ú. Edrovice, s podmínkou zachování odvodňovacího zařízení za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

627/18/05

schvaluje prodej pozemků parc. č. 445/2, 446/2 a 447 v k.ú. Janušov, s podmínkou zachování stávajícího odvodnění, za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

628/18/05

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 975 v k.ú. Rýmařov, s podmínkou odstranění černé stavby garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

629/18/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

630/18/05

schvaluje prodej objektu č.p. 52, Žižkova 11, Rýmařov, na pozemku parc. č. 2029 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku 2029 v k.ú. Rýmařov, za konečnou kupní cenu 211.000,- Kč;

631/18/05

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/8 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 64,50 Kč/m2 + příspěvek na vybudování infrastruktury + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

632/18/05

neschvaluje prominutí smluvní platby za poskytnuté ručení za úvěr za období leden až září 2004 ve výši 85.667,- Kč firmě Autocolor Design, s.r.o., se sídlem Opavská 69, Rýmařov;

633/18/05

neschvaluje stažení žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 638 a 646/2 v k.ú. Janušov;

634/18/05

bere na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2005 dle předloženého návrhu;

635/18/05

schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Rýmařov a společností EUROMEDNET, a.s., se sídlem Třinec - Konská č.p. 453 na prodej podílu ve společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov, ve výši 40 % za dohodnutou cenu 2 400 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o prodeji;

636/18/05

ukládá starostovi svolat rozšířené mimořádné jednání rady města ve věci nájemní smlouvy na pronájem majetku města Rýmařov společnosti EUROMEDNET, a.s., se sídlem Třinec - Konská č.p. 453;

637/18/05

ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu na zakoupení strojně-technologického zařízení minipivovaru EXCELENT v Rýmařově na ulici Pivovarská mezi městem Rýmařov a MěS Rýmařov za cenu 1,5 mil. Kč + DPH, bez dořešení zůstatku dluhu ve výši 3,715 mil. Kč;

638/18/05

schvaluje záměr prodeje objektu Sokolovská 32, Rýmařov bez přilehlých garáží;

639/18/05 a)

schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 1195 včetně části parc.č. 1518/1 a parc.č. 1519 a č. 1520, vše v k.ú. Rýmařov, včetně připomínek vzešlých z jednání zastupitelstva města;

639/18/05 b)

ruší žádost o bezúplatný převod pozemku na město Rýmařov na parc.č. 1518/2 v k.ú. Rýmařov schválený ZM usnesením č. 374/12/04 b);

640/18/05

neschvaluje změnu čerpání finančních prostředků na záměr přestěhování části rentgenového pracoviště ve výši 300 tis. Kč;

641/18/05 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 467/13/04 b),

641/18/05 b)

schvaluje s účinností od 1.1.2005 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

642/18/05

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 3 na ulici Sokolovská č. 50A a k bytu č. 2 a 6 na ulici Sokolovská 50B v Rýmařově s fa KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves;

643/18/05

schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 60.050,--Kč za vrácený byt č. 4 na ulici Revoluční č.15 v Rýmařově;

644/18/05

bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za rok 2004;

645/18/05

schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál; Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál; Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál a Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;

646/18/05

schvaluje plán práce finančního výboru pro rok 2005;

647/18/05

pověřuje starostu jednáním se zástupci společnosti MAMBA AIR, s.r.o., s cílem získat nemovitost a pozemky na ul. Husova č.p. 11 za cenu převodu nemovitosti;

648/18/05

pověřuje člena zastupitelstva Ing. Tomáše Köhlera i nadále zastupováním města Rýmařov v dozorčí radě Nemocnice s.r.o. Rýmařov;

649/18/05

ruší platnost usnesení ZM č. 600/17/04;

650/18/05

souhlasí s investičně stavební přípravou lokality pro výstavbu patrových garáží na ulici Žižkova až po předložení a odsouhlasení seznamu žadatelů o parcelu a po znalosti kvalifikovaného propočtu ceny pozemku pro jedno garážové stání;

651/18/05

ukládá radě města předložit návrh smlouvy o provozování umělé ledové plochy mezi městem Rýmařov a MěS Rýmařov;


.........................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317