Dnes je úterý 30.11.2021 14:27, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 20
konaného v řádném termínu, dne 31.3.2005

656/20/05

bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 18-19/2005;

657/20/05

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 28.1.2005 do 31.3.2005;

658/20/05 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2004 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na straně 2 přiloženého materiálu, v celkové částce + 5 202,8 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku + 5 202,8 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

658/20/05 b)

schvaluje rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2004 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu,

658/20/05 c)

bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 24.3.2005 za rok 2004 a ukládá starostovi města zajistit odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání,

658/20/05 d)

schvaluje ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2005 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje;

659/20/05

bere na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006;

660/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1969 v k.ú. Rýmařov;

661/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Rýmařov;

662/20/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov;

663/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3319 v k.ú. Rýmařov;

664/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 271/1 a části pozemku parc. č. 272/1 v k.ú. Edrovice;

665/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 216 včetně objektu č.p. 28 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

666/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 396 v k.ú. Janušov;

667/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3476 v k.ú. Rýmařov;

668/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Rýmařov;

669/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1463 v k.ú. Rýmařov;

670/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1464 v k.ú. Rýmařov;

671/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1465 v k.ú. Rýmařov;

672/20/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1466 v k.ú. Rýmařov;

673/20/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 144 v k.ú. Rýmařov;

674/20/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2229 v k.ú. Rýmařov;

675/20/05

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1317/1 v k.ú. Rýmařov;

676/20/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské;

677/20/05

neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 1152/1 v k.ú. Rýmařov za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

678/20/05

neschvaluje stažení žádosti o převod pozemku parc. č. 525 v k.ú. Janušov;

679/20/05

ruší platnost usnesení zastupitelstva města č. 527/15/04 ze dne 23.09.2004;

680/20/05

schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 1127/1 včetně objektu č.p. 614 od firmy Javi Tuning, s.r.o., se sídlem Budovatelská 4793, Zlín, za kupní cenu 200.000,- Kč + náklady spojené s převodem;

681/20/05

schvaluje nový mechanizmus výpočtu kupní ceny stavebních pozemků v Rýmařově a jeho místních částech. Kupní ceny budou stanoveny takto: základem je cena pozemku do 800 m2 dle cenové mapy + příspěvek na sítě ve výši 51,- Kč/ m2, do 1.000 m2 dle cenové mapy + příspěvek na sítě ve výši 200,- Kč/m2 a nad výměru 1.000 m2 dle cenové mapy + uhrazení skutečného výdaje na zasíťování 1 m2 v dané lokalitě;

682/20/05

schvaluje slevu z kupní ceny za část pozemku parc. č. 2972 (nově vzniklý pozemek 2972/1) a to ve výši 10% z ceny pozemku za výměru přesahující 800 m2;

683/20/05

neschvaluje snížení kupní ceny za část pozemku parc.č. 2972 (nově vzniklý pozemek 2972/7) k.ú. Rýmařov, určeného k výstavbě RD;

684/20/05

schvaluje zapracování připomínky číslo 2, tj. prodloužení lhůty, kterou má budoucí kupující na požádání o stavební povolení z 60 na 90 dnů, do „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města“, pasáž týkající se podmínek smluv o budoucích smlouvách, na základě žádosti žadatelů na prodej části pozemku parc.č. 2972 (nově vzniklý pozemek 2972/8) k.ú. Rýmařov, určeného k výstavbě RD;

685/20/05

schvaluje přeposílání jednotlivých pojistných plnění, přijatých od pojišťovny města na likvidaci pojistných událostí, správcům a uživatelům nemovitostí města likvidujících vzniklé pojistné události;

686/20/05

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 575/1 a 575/3 v k.ú. Rýmařov na Moravskoslezský kraj;

687/20/05

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1608 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví žadatele, dotčené místní komunikací, za část pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, náklady spojené s převodem nese město Rýmařov;

688/20/05

schvaluje finanční vyrovnání s Nemocnicí s.r.o. Rýmařov ve výši 63 107,50 Kč za provedené technické zhodnocení budovy dětského pavilonu realizovaného v roce 2002, po provedení kontroly a vyúčtování dotací, zápočtů a finančních příspěvků poskytnutých městem Rýmařov;

689/20/05

souhlasí s odprodejem majetku vybavení dětského, porodnického a novorozeneckého oddělení, a to dětských postýlek, inkubátorů, nemocničních lůžek bez pojezdu a přebalovacích pultů v celkové hodnotě 500,- Kč, které na základě smlouvy o pronájmu užívala Nemocnice s.r.o. Rýmařov a která tyto oddělení již neprovozuje;

690/20/05

dle § 84, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje za zemřelou RNDr. Milenu Macháčkovou jako člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o. pana Františka Zieglera;

691/20/05

schvaluje v usnesení ZM č. 570/17/04 ze dne 16.12.2004 změnu osoby kupujícího části pozemku parc.č. 1268/1;

692/20/05

schvaluje cenu pro prodej garážových míst v nově budované lokalitě „Žižkova/Nádražní“ v Rýmařově. Kupní cena jednoho stání, včetně ceny pozemku, tak činí 28.841,- Kč;

693/20/05

potvrzuje cenu pro prodej garážových míst v lokalitě „Opavská – před čerpací stanicí“ v Rýmařově. Kupní cena jednoho stání, včetně ceny pozemku, tak činí 18.318,- Kč;

694/20/05 a)

schvaluje uzavření smlouvy o půjčce, sjednanou mezi Městem Rýmařov, jako věřitelem, a společností Dům zdraví s.r.o., IČO 47154934, jako dlužníkem, na částku 900 tis. Kč, se splatností do 30.4.2009 a možností čerpání až po předložení vyúčtování dodavatele, maximálně však do 31.8.2005, za účelem zhodnocení nemovitosti č.p. 255 (výměna stávajících oken), na pozemku parc.č. 169/1 k.ú. Rýmařov, na ulici Pivovarská 11, s úrokovou sazbou 7 % p.a. Současně schvaluje i sjednanou formu splácení tj. čtvrtletní splácení jistiny i úroků a dále pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu uzavřením této smlouvy.

694/20/05 b)

schvaluje pro zajištění smlouvy o půjčce, sjednanou mezi Městem Rýmařov, jako věřitelem, a společností Dům zdraví s.r.o., IČO 47154934, jako dlužníkem, na částku 900 tis. Kč dle předchozího usnesení zřízení zástavního práva ve prospěch Města Rýmařov k těmto nemovitostem: list vlastnictví č. 1212 pro k.ú.Rýmařov, obec Rýmařov, okres Bruntál, dům č.p. 255 na pozemku parc.č. 169/1 a pozemek parc.č. 169/1 a pozemek parc.č. 169/2, k.ú. Rýmařov;

695/20/05

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č.1295/50b v Rýmařově s novou nájemnicí a to za stejných podmínek, jak byla uzavřena s fa KATR a.s., Potočná 334/5, Stará Ves;

696/20/05

vydává obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 02/2005 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 44/97;

697/20/05

vydává obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 01/2005 - Požární řád města Rýmařov;

698/20/05

schvaluje dodatek č. 1 Statutu příspěvkové organizace Městská knihovna Rýmařov;

699/20/05

schvaluje uzavření dohody o narovnání dle předloženého návrhu mezi městem Rýmařov a p. Miroslavem Dulajem, ve věci vypořádání zhodnocení nebytového prostoru - bývalé obchodní středisko Dulaj, dům č.p. 878, na ul. Radniční v Rýmařově a pověřuje starostu města podpisem této dohody;

700/20/05

bere na vědomí ukončení soudního sporu mezi městem Rýmařov a ŠCRaM soudním smírem;

701/20/05

schvaluje žádost Města Rýmařov, jako akcionáře obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., na svolání mimořádné valné hromady obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., IČ:47675861, ve smyslu ustanovení § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k projednání záležitostí dle předloženého návrhu;

702/20/05

pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu zasláním žádosti Města Rýmařov na představenstvo obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., o svolání mimořádné valné hromady;

703/20/05

pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu podáním žaloby na příslušný soud ve smyslu ustanovení § 181 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že představenstvo obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost na její svolání či pokud výslovně představenstvo obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., odmítne svolat valnou hromadu i před uplynutím této 40 denní lhůty;

704/20/05

dle § 84, odst. 2 písm. f) zákona o obcích, schvaluje za zemřelou RNDr. Milenu Macháčkovou jako člena dozorčí rady společnosti Sovinecko, o.p.s. pana Ladislava Žilku;

705/20/05 a)

dle § 84, odst. 2 písm. f) zákona o obcích, na vlastní žádost odvolává Ing. Miloslava Marka z funkce člena správní rady společnosti Sovinecko o.p.s. za město Rýmařov,

705/20/05 b)

dle § 84, odst. 2 písm. f) zákona o obcích, schvaluje jako člena správní rady společnosti Sovinecko o.p.s. za město Rýmařov paní Mgr. Jarmilu Labounkovou;

706/20/05

ukládá starostovi zpracovat písemnou zprávu o počtu sporů města vedených právníkem města JUDr. Vyjídákem a jejich úspěšnosti, včetně vynaložených nákladů;


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317