Dnes je sobota 27.11.2021 12:48, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 22
konaného v řádném termínu, dne 30.6.2005

716/22/05

bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 20 - 21/2005;

717/22/05

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 01.04.2005 do 30.06.2005;

718/22/05 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2005 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na zákla-dě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu a dalších poskytovatelů v období od počátku roku 2005 do 5/2005 v celkové částce + 2 607,1 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 2 607,1 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace;

718/22/05 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2005, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku 9 169,5 tis. Kč podle předloženého návrhu;

718/22/05 c)

schvaluje zvýšení objemu operací financování roku 2005, včetně úprav v jednotlivých položkách fi-nancování, o částku 7 500 tis. Kč podle předloženého návrhu;

718/22/05 d)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2005, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 16 669,5 tis. Kč podle předloženého návrhu;

719/22/05

schvaluje předfinancování režijních nákladů projektu MAS v programu Leader+ pro společnost Rýmařovsko o.p.s. do výše 600 tis. Kč;

720/22/05

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. , za rok 2004;

721/22/05

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2004;

722/22/05

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy s.r.o., za rok 2004;

723/22/05

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov za rok 2004;

724/22/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov;

725/22/05

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2978 a 2979 v k.ú. Rýmařov;

726/22/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov;

727/22/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2897 v k.ú. Rýmařov;

728/22/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Janovice;

729/22/05

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 12, 13 a dále pozemků parc.č. 29, 31, 32, 33, 34, 36 vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

730/22/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 35 a částí pozemků parc.č. 20 a 305, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

731/22/05

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 98 a 106 v k.ú. Edrovice;

732/22/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 64 v k.ú. Jamartice;

733/22/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 31 v k.ú. Stránské;

734/22/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1361/6 v k.ú.Rýmařov;

735/22/05

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2647/4 v k.ú. Rýmařov;

736/22/05

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 264 v k.ú. Stránské;

737/22/05

neschvaluje záměr prodeje části nebytových prostor (budova naproti vstupní brány – u potoka, v nákresu č. 3) v objektu č. p. 545 na ulici Žižkova 29, Rýmařov;

738/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1969 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

739/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

740/22/05

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

741/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3319 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby RD, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

742/22/05

schvaluje prodej pozemku 1049/2 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby jednoho RD;

743/22/05

ruší platnost usnesení č. 80/4/03 ze dne 03.04.2003, kterým byl schválen prodej pozemku parc.č. 1049/2 v k.ú Rýmařov;

744/22/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 271/1 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

745/22/05

schvaluje prodej objektu č.p. 28 včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Janovice u Rýmařova za cenu 70.000,- Kč;

746/22/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 396 v k.ú. Janušov firmě Prostr trading, s.r.o., se sídlem Opavská 190/126, Janovice u Rýmařova, zastoupené jednatelem Ing. Václavem Novákem, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

747/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3476 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

748/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže Českému rybářskému svazu, místní organizaci Rýmařov, se sídlem Rýmařov, Divadelní 6, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

749/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1463 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

750/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1464 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

751/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1465 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem;

752/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1466 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

753/22/05

schvaluje prodej částí pozemku parc.č. 2145 v k.ú. Rýmařov po zaměření, žadatelům za cenu 28.841,- Kč;

754/22/05

schvaluje prodej objektu č.p. 437, na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově, včetně části pozemku parc.č. 588 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví . Celková cena činí 1.642.473,- Kč;

755/22/05

schvaluje poskytnutí dotace na stavbu MČOV ve výši 30.000,- Kč ;

756/22/05

schvaluje v usnesení ZM č. 365/12/04 ze dne 01.04.2004 změnu termínu pro realizaci stavby nafukovací sportovní haly z původně stanoveného 31.10.2005 na 31.10.2006;

757/22/05

ruší platnost usnesení č. 622/18/05 ze dne 27.01.2005;

758/22/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 1064 v k.ú. Rýmařov Ladislavu Šínovi, IČ 47992590, se sídlem Žižkova 8, Rýmařov, za účelem využití k westernovým aktivitám spojeným s cestovním ruchem a výstavby objektu k zabezpečení zázemí pro tyto aktivity, za cenu 5,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby budovy (zázemí pro konání akcí, ubytování) nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování stavby;

759/22/05

bere na vědomí stažení žádosti o prodej části pozemku parc. č. 280/1 v k.ú. Edrovice;

760/22/05

neschvaluje stažení žádosti o převod pozemku parc. č. 172/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

761/22/05

neschvaluje snížení kupní ceny pozemku parc.č. 3201 k.ú. Rýmařov, včetně objektu stodoly;

762/22/05

neschvaluje poskytnutí výjimky z Pravidel o prodeji nemovitostí manželům Gorčíkovým;

763/22/05

schvaluje bezplatné ponechání drobného majetku z inventáře školní družiny Základní škole Stará Ves, p.o., Dlouhá 24, Stará Ves;

764/22/05

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 506/2 v k.ú. Rýmařov na Moravskoslezský kraj;

765/22/05

ruší platnost usnesení č. 595/17/04 ze dne 16.12.2004, týkající se prodeje části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov firmě „I.P. – 95, s.r.o.“, Ostrava;

766/22/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3445/2 po zaměření firmě Katr a.s. , se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, zastoupené místopředsedou Josefem Hamou, za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem za účelem vybudování areálu pilnice na pořez dříví za podmínek předloženého podnikatelského záměru. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek;

767/22/05

schvaluje prodej objektu č.p. 1195 na části pozemku parc.č. 1518/1 a dále prodej pozemků parc.č. 1518/1, 1519, 1520, vše v k.ú. Rýmařov, České republice - Hasičskému záchrannému sboru MSK, se sídlem Ostrava – Zábřeh, Vítkovická 40, za cenu ve výši nákladů spojených s převodem po zapracování připomínek HK;

768/22/05

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a 585/17/04 ze dne 16.12.2004 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

769/22/05 a)

schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o 5 515 842,-- Kč dle předloženého návrhu;

769/22/05 b)

ukládá starostovi města podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zanedbání povinností při správě majetku při řešení pohledávek a zápočtů za firmou Trias KPK spol. s r.o Opava;.

770/22/05 a)

bere na vědomí zprávu o stavu a vývoji pohledávek za nájemníky bytů;

770/22/05 b)

souhlasí s navrženým odpisem pohledávek za nájemné z evidence příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu - trvalý odpis ve výši 357 778,-- Kč;

771/22/05 a)

schvaluje záměr prodeje 3 bytů v objektu čp. 2 a 1252, na ulici Sokolovská 23 a 25 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 k.ú. Rýmařov;

771/22/05 b)

neschvaluje současně s převodem 2 bytů v objektu 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově převod zůstatku fondu, který spravuje Byterm a je tvořen příjmy z vybraného nájemného a výdaji spojených s údržbou těchto 2 bytů a i podílem na nákladech společných prostor po dobu trvání smluv o budoucích smlouvách;

772/22/05

schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví ČSZ MO Rýmařov za pozemky parc.č. 1330/1, 2318 a část pozemku parc.č. 311/1, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov;

773/22/05 a)

bere na vědomí vznik pohledávky města za společností Nemocnice s.r.o. Rýmařov z důvodu neoprávněného zápočtu nákladů s nájemným v období roku 2002 a 2003 ve výši 290 051,43 Kč;

773/22/05 b)

schvaluje řešení pohledávky společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov za městem Rýmařov vzniklou z technického zhodnocení dětského pavilonu ve výši 63 107,50 Kč vzájemným započtením pohledávek mezi městem Rýmařov a společností Nemocnice s.r.o. Rýmařov;

774/22/05

schvaluje spoluúčast města na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce nám. Míru v Rýmařově, financovanou z Regionálního programu podpory SZ Čech a MS regionu, dotační titul č.4 - Financování přípravy pilotních projektů pro revitalizaci MSK ve výši 250 tis. Kč;

775/22/05

schvaluje rámcový návrh smlouvy o provozování zimního stadionu v Rýmařově;

776/22/05

schvaluje pro zajištění čerpání dotace od ČSTV na akci "Oprava povrchu hřiště fotbalového stadionu - Rýmařov" zřízení zástavního práva k části pozemku parc.č. 1920 v k.ú. Rýmařov o výměře 14 153 m2 na dobu 10 let od vzniku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, a další podmínky uvedené ve Smlouvě č. 30/233512;

777/22/05

schvaluje prominutí poplatku z prodlení za úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve výši 70% z celkové částky poplatku z prodlení 20 966,45 Kč;

778/22/05

schvaluje změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 8 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 826/24 v Rýmařově ;

779/22/05

schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného tj. 42 210,-- Kč za uvolnění bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově;

780/22/05 a)

schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 21 odst. 5, § 26 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Návrh souborného stanoviska ke změně č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov, které bylo dohodnuto s dotčenými orgány státní správy a které je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu;

780/22/05 b)

bere na vědomí důvodovou zprávu ke zpracování Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov včetně Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov; Vyhodnocení dohody s dotčenými orgány státní správy k návrhu soubornému stanovisku ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov; Vyhodnocení námitek ( § 21 stavebního zákona) a návrh rozhodnutí o námitkách; Vyhodnocení připomínek ostatních orgánů, fyzických a právnických osob ke konceptu řešení Změny č. 7 ÚPN SÚ Rýmařov, Vyhodnocení vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů ke konceptu řešení Změny č. 7;

781/22/05

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj dle předloženého návrhu;

782/22/05

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno dle předloženého návrhu;

783/22/05

bere na vědomí zprávu o stavu školství ve městě;

784/22/05 a)

ruší usnesení č. 715/21/05 ze dne 28. 4. 2005;

784/22/05 b)

schvaluje převod částky 350 tis. Kč z kapitoly 3114 do kapitoly 3113 jako posílení rozpočtu Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 na vybudování centrální šatny v přízemí budovy na Jelínkově ulici 1;

785/22/05 a)

ruší dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;

785/22/05 b)

schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;

785/22/05 c)

schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál;

786/22/05

schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál;

787/22/05 a)

schvaluje záměr realizace programu komunitního plánování;

787/22/05 b)

pověřuje dohledem nad realizací programu komunitního plánování místostarostu, Ing. Jaroslava Kalu;

788/22/05

schvaluje záměr realizovat preventivní aktivity v rámci programu Partnerství.


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317