Dnes je úterý 30.11.2021 14:43, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 22.9.2005

789/23/05

bere na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006;

790/23/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1968 v k.ú. Rýmařov;

791/23/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Rýmařov;

792/23/05

schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2476, 2478 vše v k.ú. Rýmařov;

793/23/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1181/3 v k.ú. Rýmařov a neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov;

794/23/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1565 vk.ú. Rýmařov;

795/23/05

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 689/1, 689/2 v k.ú. Rýmařov;

796/23/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 246/1 v k.ú. Jamartice;

797/23/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov;

798/23/05

schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 140 včetně pozemku parc.č. 213, vše v k.ú. Janušov;

799/23/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Ondřejov;

800/23/05

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 20 v k.ú. Stránské;

801/23/05

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 45, 1083/17 v k.ú. Stránské;

802/23/05

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1312/2 v k.ú. Rýmařov;

803/23/05

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov;

804/23/05

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Edrovice;

805/23/05

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 35 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

806/23/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu;

807/23/05

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 2978 a 2979 v k.ú. Rýmařov po zaměření do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

808/23/05 a)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

808/23/05 b)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

809/23/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2897 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

810/23/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Janovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

811/23/05

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 98 a 106 v k.ú. Edrovice po zaměření , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

812/23/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 64 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

813/23/05

schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 12, 13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

814/23/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 31 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

815/23/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 29 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

816/23/05

schvaluje prodej pozemků parc.č. 32, 33, 34, 36, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem výstavby rodinného domu a vybudování minifarmy dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

817/23/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 31 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

818/23/05

schvaluje v souladu se schválenými pravidly prodej obytného domu č.p. 254, na ulici Růžová 4 v Janovicích u Rýmařova, v k.ú. Janušov, bez pozemku pod obytným domem, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům;

819/23/05

schvaluje prodej obytného domu č.p. 120 na pozemku parc.č. 105/5, vše v k.ú. Jamartice bez pozemku pod obytným domem, do podílového spoluvlastnictví , po poskytnutí slevy z kupní ceny stanovené dle pravidel za konečnou kupní cenu 241.920,- Kč. Každý z podílových spoluvlastníků bude vlastnit ideální třetinu;

820/23/05

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 271/1 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

821/23/05

schvaluje prodej pozemku parc.č. 272/1 a části pozemku parc.č. 271/1 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu, za vydraženou kupní cenu ve výši 301,50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

822/23/05

ruší platnost usnesení č. 745/22/05 o prodeji objektu na ulici Sklepní 4a), č.p. 28, vč. pozemku parc.č. 216, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova;

823/23/05

neschvaluje snížení kupní ceny při prodeji částí pozemků parc.č. 204/8, 1083/8 oba v k.ú. Stránské;

824/23/05

schvaluje změnu usnesení č. 626/18/05 ze dne 27.01.2005, a to osoby kupujícího při prodeji části pozemku parc.č. 128/1 (nový po zaměření 128/5) k.ú. Edrovice z původně schválených manželů na jednoho žadatele;

825/23/05

schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 3195/1, 3246, 3247, 3203/1, 3201 vč. objektu stodoly, vše v k.ú. Rýmařov, z vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 3150 v k.ú. Rýmařov;

826/23/05

ruší platnost usnesení č. 562/17/04 ze dne 16.12.2004 o prodeji části pozemku parc.č. 3203 a pozemku parc.č. 3201 vč. objektu stodoly;

827/23/05

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 2978 a 2979 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

828/23/05

bere na vědomí odstoupení od koupě částí pozemků parc.č. 2972 a 2971/1 v k.ú. Rýmařov a zrušit platnost usnesení č. 517/15/04 a 518/15/04 ze dne 23.09.2004;

829/23/05

neschvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc.č. 37, 38 v k.ú. Rýmařov;

830/23/05

schvaluje vykoupení části pozemku parc.č. 3273/1v k.ú. Rýmařov o výměře 11 m2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

831/23/05 a)

schvaluje směnu pozemků parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví ČSZ MO Rýmařov za pozemky parc.č. 1330/1, 2318 a část pozemku parc.č. 311/1, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov,

831/23/05 b)

schvaluje vykoupení porostu a staveb na pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle znaleckého posudku;

832/23/05

schvaluje dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 22.09.2003 na základě usnesení č. 138/6/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 22.09.2005 na 30.11.2005;

833/23/05

schvaluje změnu v usnesení č. 581/17/04 ze dne 16.12.2004, a to jednoho z nabyvatelů při bezúplatném převodu pozemku parc.č. 532 a části pozemku parc.č. 534 v k.ú. Rýmařov z původně schváleného nájemce na nájemce nového;

834/23/05

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2971/1, 2972 a 2985/1 v k.ú. Rýmařov;

835/23/05 a)

bere na vědomí zprávu o vypořádání závazků s Jednotou SD v Bruntále,

835/23/05 b)

neschvaluje dohodu o vypořádání smlouvy o sdružení s Jednotou SD v Bruntále ze dne 26.9.1973 ve výši 1.400.000,- Kč,

835/23/05 c)

schvaluje dohodu o vypořádání a o ukončení smlouvy o správě a užívání společně adaptovaného objektu čp. 445 na Sokolovské ul. V Rýmařově ze dne 1.6.1967;

836/23/05

schvaluje prodej bytu č. 2/1 v objektu čp. 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 499/2 k.ú. Rýmařov, za cenu 780 607,- Kč,

837/23/05

schvaluje prodej bytu č. 2/4 v objektu čp. 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 499/2 k.ú. Rýmařov, za cenu 697 543,- Kč,

838/23/05

schvaluje prodej bytu č. 2/8 v objektu čp. 2, na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 k.ú. Rýmařov, společnosti Škola cestovního ruchu a managementu, spol. s.r.o., IČO 48395803 za cenu 488 237,- Kč;

839/23/05

schvaluje poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku TJ Jiskra Rýmařov ve výši 90.000,- Kč na opravu balkonu budovy č.p. 949 na pozemku parc.č. 1914 v k.ú. Rýmařov za podmínek, že příspěvek bude řádně vyčerpán a vyúčtován do konce roku 2005 (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy) a budou osloveni nejméně tři dodavatelé;

840/23/05 a)

schvaluje převod pečovatelské služby vykonávané městem Rýmařov na Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko v Rýmařově, IČ 48806749 a to s účinností od 1.11.2005,

840/23/05 b)

pověřuje radu města zajištěním všech právních úkonů spojených s převodem pečovatelské služby z města Rýmařov na Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko v Rýmařově, IČ 48806749;

841/23/05

ruší platnost usnesení č. 708/21/05;

842/23/05

schvaluje spoluúčast/krytí 100% finančních prostředků – 9,719.728,- Kč, na akci „Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu v Rýmařově“, na kterou Město Rýmařov žádá o poskytnutí dotace z Iniciativy INTERREG IIIA, ČR – SK;

843/23/05 e)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 349 na adrese Žižkova 1 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 1992 v k.ú. Rýmařov;

844/23/05

schvaluje v souladu s pravidly pro hospodaření s byty v majetku města dle čl. M vyplacení odstupného ve výši 62.268,--Kč za uvolnění bytu č. 6 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově;

845/23/05

schvaluje v souladu s pravidly pro hospodaření s byty v majetku města dle čl. M vyplacení odstupného ve výši 60.470,--Kč za uvolnění bytu č. 8 na ulici Větrná č. 917/13 v Rýmařově;

846/23/05

schvaluje změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 8 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově;

847/23/05

vydává obecně závaznou vyhlášku č. 07/2005, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 04/2003, o spádových obvodech základních škol, vydané zastupitelstvem města usnesením č. 63/3/03 ze dne 30. 1. 2003;

848/23/05 a)

schvaluje Zásady pro zřízení školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,

848/23/05 b)

vydává Volební řád školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál;

849/23/05 a)

schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál,

849/23/05 b)

schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál,

849/23/05 c)

schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24. okres Bruntál,

849/23/05 d)

schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;

850/23/05 a)

schvaluje navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov o částku 50 000 Kč na vrub rozpočtové rezervy,

850/23/05 b)

schvaluje navýšení rozpočtu Střediska volného času o částku 35 000 Kč na vrub rozpočtové rezervy;

851/23/05

nesouhlasí se skupinovou integrací žáků se zdravotním postižením stávající příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje Zvláštní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, do základní školy;

852/23/05

souhlasí s požadavkem společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov na uznání úprav, pořízení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, provedených v průběhu trvání nájemní smlouvy ze dne 23.12.1996,v areálu nemocnice dle předloženého návrhu;

853/23/05

schvaluje způsob prodeje a následného vyřazení movitých věcí, které neodkoupí společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov v rámci usnesení zastupitelstva města číslo 711/21/05 ze dne 28.4.2005, dle předloženého návrhu;

854/23/05

schvaluje navýšení rozpočtu v kapitole 3113 - Základní škola o částku 73.637,- Kč na vrub rozpočtové rezervy;

855/23/05

neschvaluje záměr bezúplatného převodu nebytových prostor tzv. „domečku“ v areálu Žižkova č. 29 v Rýmařově;

856/23/05

souhlasí s pronájmem nebytových prostor tzv. „domečku“ v areálu Žižkova č. 29 v Rýmařově Společenství Romů na Moravě o.p.s., za účelem provozování komunitního centra pro romské děti a mládež, na dobu určitou deseti let, s platností od 1.1.2006;

857/23/05

souhlasí s odpisem pohledávek města za rozpočtovými příjmy, vedených v účetnictví města na účtu SUAU 31588-ORJ 3502, za společností SORTIE, s.r.o., IČ 49242458 (dle předloženého návrhu);

858/23/05

souhlasí s uzavřením Dohody o odděleném užívání objektu čp. 868 a 869, na ulici Jungmanova 2-4 v Rýmařově, na pozemku parc. č 688 a 689/2 k.ú. Rýmařov se současnými spoluvlastníky dle předloženého návrhu;

859/23/05

se vzdává předkupního práva při prodeji části objektu čp. 868 a 869, na ulici Jungmanova 2-4 v Rýmařově, na pozemku parc. č 688 k.ú. Rýmařov, odpovídající podílu jednoho bytu, který prodávají současní spoluvlastníci;

860/23/05

vydává OZV číslo 05/2005, která ruší OZV číslo 28/1994 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, včetně dodatku číslo 32/1995;

861/23/05

vydává OZV číslo 06/2005, která ruší OZV číslo 57/1999 o úpravě základního nájemného podle polohy domu;

862/23/05 a)

schvaluje ručení Města Rýmařov za závazky společností Byterm, Teplo Rýmařov, s.r.o., a Městské služby Rýmařov, s.r.o., vůči provozovateli vodovodu společnosti VaK Bruntál, a.s., vzniklé ze smluv o dodávce vody do nemovitostí ve vlastnictví Města Rýmařov,

862/23/05 b)

pověřuje starostu podepsáním předmětné smlouvy o dodávce vody za Město jako ručitele neuhrazených závazků;

863/23/05

bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým fondem Města Rýmařova, týkající se záměrů a zastavených nemovitostí;

864/23/05 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 513/32/98a) ze dne 24.9.1998,

864/23/05 b)

ruší platnost usnesení ZM č. 62/6/99 ze dne 22.4.1999,

864/23/05 c)

ruší platnost usnesení ZM č. 192/12/99 ze dne 2.12.1999,

864/23/05 d)

ruší platnost usnesení ZM č. 451/13/04 ze dne 24.6.2004;

865/23/05 a)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 418 na adrese 8. května 36 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 1942 v k.ú. Rýmařov, po oddělení azylového domu,

865/23/05 b)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 889 na adrese Bartákova 20 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 819/1 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 c)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 772 na adrese Bartákova 22 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 819/2 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 d)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 35 na adrese Horní 4 v Rýmařově na pozemku parc. č. 719 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 e)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 422 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 f)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 700 na adrese Hornoměstská 11 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 388 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 g)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 115 na adrese Jamartice 115 v Rýmařově, část Jamartice, vč. pozemku parc. č. 310 v k.ú. Jamartice,

865/23/05 h)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 116 na adrese Jamartice 116 v Rýmařově, část Jamartice, vč. pozemku parc. č. 311 v k.ú. Jamartice,

865/23/05 i)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 131 na adrese Máchova 7 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 1563 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 j)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 935 na adrese Pivovarská 2 v Rýmařově, vč. pozemku parc.č. 216 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 k)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 936 na adrese Pivovarská 4 v Rýmařově, vč. pozemku parc.č. 214 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 l)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 940 na adrese Pivovarská 12 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 215 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 m)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 1157 na adrese Příkopy 6 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 3519 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 n)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 1156 na adrese Příkopy 9 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 3509 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 o)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 1155 na adrese Příkopy 11 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 3510 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 p)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 1154 na adrese Příkopy 13 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 3511 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 q)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 1153 na adrese Příkopy 15 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 3512 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 r)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 56 na adrese Revoluční 8 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 1991 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 s)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 438 na adrese Sokolovská 24 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 596 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 t)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 914 na adrese Větrná 2 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 274 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 u)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 913 na adrese Větrná 4 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 273 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 v)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 912 na adrese Větrná 6 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 272 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 w)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 876 na adrese Větrná 9 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 252 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 x)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 877 na adrese Větrná 11 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 252 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 y)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 917 na adrese Větrná 13 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 258 v k.ú. Rýmařov,

865/23/05 z)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 916 na adrese Větrná 15 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 259 v k.ú. Rýmařov;

866/23/05 a)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 915 na adrese Větrná 17 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 260 v k.ú. Rýmařov,

866/23/05 b)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 908 na adrese Větrná 19 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 262 v k.ú. Rýmařov,

866/23/05 c)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 907 na adrese Větrná 21 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 263 v k.ú. Rýmařov,

866/23/05 d)

schvaluje záměr prodeje objektu č. p. 906 na adrese Větrná 23 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 264 v k.ú. Rýmařov,

867/23/05

bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 22/2005;

868/23/05

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 01.07.2005 do 22.9.2005;

869/23/05

bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 31.8.2005 a výhled hospodaření k 31.12.2005 dle přiloženého materiálu;

870/23/05 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2005 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 6/2005 do 8/2005 v celkové částce + 244,2 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 244,2 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

870/23/05 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2005 o částku + 3 926,3 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

870/23/05 c)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2005 o částku + 3 926,3 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu;


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317